3 VSPH 418/2011-B-54
MSPH 99 INS 4962/2009 3 VSPH 418/2011-B-54

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: SAVONIA, spol. s r.o. se sídlem v Praze 5, Nad Zlíchovem 18, identifikační číslo 27173020, o odvolání věřitele: ŠKODACHEM, spol. s r.o. se sídlem v Praze 5, Nad Zlíchovem 18, identifikační číslo 25646575, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. března 2011, č.j. MSPH 99 INS 4962/2009-B-47,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. března 2011, č.j. MSPH 99 INS 4962/2009-B-47, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) odvolal z funkce zástupce věřitelů věřitele č. 18 ŠKODACHEM, spol. s r.o. (bod I. výroku) a vyzval náhradníka zástupce věřitelů Ing. Milana Vymětalíka, bytem v Hranici, Na Hrázi 1731, aby se ujal funkce zástupce věřitelů (bod II. výroku). Konstatoval, že usnesením ze dne 20. listopadu 2009, č.j. MSPH 99 INS 4962/2009-B-5, potvrdil volbu věřitelského orgánu s tím, že funkci zástupce věřitelů bude vykonávat věřitel č. 18 ŠKODACHEM, spol. s r.o. (Zástupce) a jeho náhradníkem bude věřitel Ing. Milan Vymětalík (Náhradník). Vyšel ze zjištění, že podle zápisů v obchodním rejstříku týkajících se dlužníka a Zástupce jednateli obou společností jsou Ing. Jiří Škoda a jeho manželka Ing. Yvetta Škodová, oba bytem v Praze 5, Nad Zlíchovem 18, a učinil právní závěr, že prostřednictvím těchto osob jsou dlužník a Zástupce osobami blízkými. Cituje § 59 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dovodil, že Zástupce není způsobilý k výkonu této funkce, a proto jej z této funkce podle § 63 odst. 3 InsZ odvolal.

Toto usnesení napadl Zástupce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil s odůvodněním, podle něhož jeho funkci vykonává Mgr. Norbert Mazzolini, který není s dlužníkem nijak personálně ani majetkově propojen a ze strany ani insolvenčního soudu ani věřitelů nebylo proti jeho činnosti žádných výhrad; Zástupce připomněl, že do funkce byl zvolen schůzí věřitelů poté, co se pro jeho zvolení vyslovilo 100% přítomných. Dovozoval, že vhodnost konkrétní osoby pro výkon funkce zástupce věřitelů je třeba posuzovat především s ohledem na faktické kroky, jež činí, a nikoliv na skutečnosti, které jsou známy již v okamžiku zahájení insolvenčního řízení za situace, kdy ostatní věřitelé s jeho volbou vyjádří svůj souhlas, a poznamenal, že každý z insolvenčních věřitelů je do jisté míry podjatý pro výkon funkce zástupce věřitelů, neboť jeho zájem konkuruje zájmu ostatních věřitelů, tj. zájem na minimalizaci vlastních ztrát. Nadto doplnil, že má pochybnost o vhodnosti Náhradníka pro funkci zástupce věřitelů, neboť se jedná o osobu, která je k dlužníkovi v obdobném vztahu. Upozornil na to, že Náhradník v průběhu insolvenčního řízení činil opakovaně řadu úkonů, jejichž důsledkem bylo jen prodlužování insolvenčního řízení a zatěžování majetkové podstaty v neprospěch insolvenčních věřitelů.

Náhradník navrhl potvrzení napadeného usnesení, s jehož skutkovými a právními závěry se ztotožnil, námitku Zástupce, že svou funkci vykonává prostřednictvím Mgr. Norberta Mazzoliniho, odmítl jako neopodstatněnou, a vyjádřil nesouhlas s jeho další námitkou, že není osobou vhodnou ujmout se funkce zástupce věřitele, neboť tato otázka byla vyřešena jeho volbou do funkce náhradníka a popřel jiné vztahy k dlužníkovi než obchodní. Kritiku své činnosti ze strany Zástupce označil za invektivy, neboť naopak své působení podřizuje k dosažení maximálního uspokojení pohledávek dlužníkových insolvenčního věřitelů.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

K možnosti odvolání zástupce věřitelů podle § 63 odst. 3 InsZ z důvodu nezpůsobilosti k výkonu funkce:

Podle § 68 InsZ není-li volba věřitelského výboru povinná, může schůze věřitelů místo něho zvolit zástupce věřitelů a jeho náhradníka (odst. 1). Ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně. Zástupce věřitelů a jeho náhradník nemohou být jmenováni insolvenčním soudem (podle § 66 odst. 2) a neplatí pro § 63 odst. 2 (odst. 2).

Podle § 63 InsZ funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru zaniká jeho odvoláním z funkce, odstoupením z funkce nebo ukončením jeho účastni v insolvenčním řízení (odst. 1). Z důležitých důvodů, zejména při porušování nebo zanedbávání povinnosti, může insolvenční soud odvolat věřitelský výbor nebo některého z jeho členů a náhradníků; může tak učinit i bez návrhu (odst. 3).

Z citovaného ustanovení vyplývá, že k odvolání věřitelského výboru nebo některého z jeho členů může dojít též z důvodů, jež nemají původ v porušování nebo zanedbávání povinností. Za takové důležité důvody lze považovat zejména zdravotní či jiné důvody (např. zahraniční cestu), které věřiteli trvale nebo alespoň dlouhodobě znemožňují výkon jeho funkce (např. též důvody, pro něž by bylo třeba věřiteli ustanovit opatrovníka podle § 29 o.s.ř.), ale též důvody uvedené v § 59 odst. 2 a 3 InsZ, pro něž by ho nebylo možno potvrdit do funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru, a to i přesto, že by takové důvody vyšly najevo až po skončení schůze věřitelů, na které došlo k potvrzení jeho volby. Nelze totiž přehlédnout, že rozhodnutí, jímž je potvrzena volba člena nebo náhradníka věřitelského výboru (§ 57 odst. 3 InsZ), má povahu rozhodnutí vydaného v rámci výkonu dohlédací činnosti (§ 11 odst. 1 InsZ) a nelze je napadnout odvoláním (§ 91 InsZ) na rozdíl od rozhodnutí, jímž insolvenční soud nepotvrdí volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru (§ 59 odst. 3 InsZ), proti němuž je odvolání naopak přípustné (§ 59 odst. 4 InsZ; blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.11.2009, sp.zn. KSPH 37 INS 1460/2009, 2 VSPH 367/2009-B). Pokud insolvenční soud zjistí, že v důsledku nově zjištěných skutečností nemůže dřívější rozhodnutí vydané v rámci výkonu dohlédací činnosti obstát, změní je nebo přijme nové, event. jiné rozhodnutí.

Odvolací soud shrnuje, že zjistí-li insolvenční soud, že u věřitele byl dán důvod pochybovat o jeho nepodjatosti nebo důvěryhodnosti anebo o tom, zda je k výkonu funkce způsobilý (§ 52 odst. 2 a 3 InsZ), je taková skutečnost důležitým důvodem podle § 63 odst. 3 InsZ, pro nějž ho lze odvolat z funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru, resp. zástupce věřitelů a jeho náhradníka odvolat.

Ke způsobilosti Zástupce k výkonu funkce zástupce věřitelů z důvodu blízkého vztahu dlužníkovi:

Podle § 59 InsZ stane-li se členem nebo náhradníkem věřitelského výboru právnická osoba, oznámí neprodleně insolvenčnímu soudu fyzickou osobu, která bude její jménem ve věřitelském výboru jednat (odst. 1). Členy ani náhradníky věřitelského výboru nemohou být osoby, u kterých je vzhledem k jejich vztahu k dlužníkovi důvod pochybovat o jejich nepodjatosti, zejména osoby dlužníkovi blízké (odst. 2).

Podle § 60 odst. 1 členové a náhradníci věřitelského výboru jsou povinni při výkonu své funkce postupovat s odbornou péčí a odpovídají za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobili porušením svých povinností nebo neodborným výkonem své funkce.

Podle § 116 ObčZ osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec, a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Soudní praxe dospěla k závěru, že osobou blízkou může být i právnická osoba a že statutární orgán společnosti je osobou blízkou této společnosti (blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu uveřejněné pod R 53/2004 Sbírky rozhodnutí a stanovisek) a že zprostředkovaně tak ve vztahu osob blízkých mohou být i právnické osoby navzájem.

V projednávané věci není pochyb o tom, že Ing. Jiří Škoda a Ing. Yvetta Škodová jsou statutárními orgány, resp. jednateli jak ve společnosti dlužníka, tak ve společnosti Zástupce, a proto je namístě i závěr o tom, že tyto společnosti jsou ve vztahu osob blízkých ve smyslu § 116 ObčZ, že Zástupce není způsobilý k výkonu funkce zástupce věřitelů, neboť nesplňuje podmínky ustanovení § 59 odst. 2 InsZ, a lze tak objektivně pochybovat o jeho nepodjatosti. Tomuto závěru neodporuje, že Zástupce sdělil insolvenčnímu soudu oprávněnou osobu ve smyslu § 59 odst. 1 InsZ, jež funkci fakticky vykonává, neboť se jedná o fyzickou osobu, která zajišťuje komunikaci mezi zástupcem věřitelů-právnickou osobou-a insolvenčním soudem a nejedná vlastním jménem, nýbrž jménem Zástupce. Opačný závěr, tj. sdílet Zástupcovu námitku, že funkci zástupce věřitelů vykonává Mgr. Norbert Mazzolini osobně, by znamenalo obcházet výsledky schůze věřitelů.

Nad rámec uvedeného odvolací soud považuje za potřebné uvést, že námitky proti osobě Náhradníka nelze, jak vyplývá z výše uvedeného výkladu, řešit jinak než jeho odvoláním z funkce postupem podle § 63 odst. 3 InsZ. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 18. dubna 2011

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová