3 VSPH 409/2011-P1-15
KSUL 44 INS 7383/2010 3 VSPH 409/2011-P1-15 3 VSPH 457/2011-P1-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice Ladislavy anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ústí nad Labem, U Lanovky 883/3, o odvolání GE Money Multiservis, a.s. se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, identifikační číslo 49241150, zast. JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 44 INS 7383/2010-P1-8 ze dne 8. března 2011 a proti usnesení téhož soudu č.j. KSUL 44 INS 7383/2010-P1-10 ze dne 9. března 2011,

takto:

Odvolání se o d m í t a j í .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením č.j. KSUL 44 INS 7383/2010-P1-8 ze dne 8.3.2011 rozhodl, že návrh věřitele č. 1 GE Money Multiservis, a.s. (dále jen navrhovatel), aby na jeho místo do řízení vstoupila GE Money Auto, s.r.o., se zamítá. Své rozhodnutí odůvodnil závěrem, že navrhovatel návrhem ze dne 24.2.2011 doručeným soudu dne 7.3.2011 požadoval změnu v osobě věřitele s odkazem na smlouvu o vkladu části podniku do základního kapitálu GE Money Auto, s.r.o. s tím, že součástí tohoto vkladu byly přihlášená pohledávka ve výši 29.750,86 Kč. Předložený návrh však v rozporu s § 18 insolvenčního zákona (dále jen IZ) neobsahoval listinné důkazy opatřené úředně ověřenou pravostí podpisu na nich podepsaných osob. V usnesení soud účastníky poučil, že proti tomuto usnesení mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

Poté soud prvního stupně obsahově shodný navrhovatelův návrh ze dne 24.2.2011 na připuštění vstupu GE Money Auto, s.r.o. do řízení na jeho místo, doručený mu dne 8.3.2011, opět zamítl usnesením č.j. KSUL 44 INS 7383/2010-P1-10 ze dne 9.3.2011. Učinil tak z týchž důvodů jako předešle s tím, že jde o návrh na změnu účastníka řízení doručený mu duplicitně, o němž proto byl nucen rozhodnout, aby nenastala fikce vyhovujícího rozhodnutí dle § 18 odst. 2 věty za středníkem IZ. V usnesení soud opět účastníky poučil o přípustnosti odvolání.

Proti oběma těmto usnesením se navrhovatel odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil a návrhu na vstup GE Money Auto, s.r.o. do řízení na jeho místo 3 VSPH 457/2011 vyhověl. Namítal, že tento svůj návrh podaný insolvenčnímu soudu dne 8.3.2011 a dne 9.3.2011 odůvodnil odkazem na smlouvu o vkladu části svého podniku do GE Money Auto, s.r.o. ze dne 19.8.2010, která je v originále s notářsky ověřenými podpisy založena ve veřejně přístupné sbírce listin vedené v obchodním rejstříku pro GE Money Auto, s.r.o. V seznamu na str. 214 této smlouvy je uvedena i pohledávka za dlužnicí vyplývající z příslušné úvěrové smlouvy, jež tak na nového věřitele s vkladem části podniku rovněž přešla.

Odvolání nejsou přípustná.

Podle § 18 odst. 1 IZ nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly. Podle odst. 4 téhož ustanovení rozhodnutí podle odstavců 1 a 3 se doručuje věřiteli, nabyvateli jeho pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci; těmto osobám se doručuje zvlášť. Odvolání proti němu není přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán.

Jak již vysvětlil odvolací soud např. ve svém usnesení sp.zn. KSPL 29 INS 2123/2008, 1 VSPH 467/2009-A ze dne 24.9.2009, odvolání není přípustné nejen proti kladnému rozhodnutí (to by nemohlo být již z povahy věci pro subjektivní nepřípustnost), kterým soud rozhodne o procesním nástupnictví, ale též proti rozhodnutí, kterým soud návrh věřitele podaný podle prvého odstavce ustanovení § 18 zamítne. V obou případech se totiž akcentuje role soudu prvního stupně a rychlost jeho rozhodování (nepřichází v úvahu ani jakékoliv odstraňování vad návrhu) a ovšem také změnitelnost rozhodnutí, jestliže se v dalším průběhu insolvenčního řízení ukáže, že ke skutečné změně v osobě věřitele nedošlo anebo došlo jinak.

Z obsahu spisu i z následného odvolání navrhovatele lze usuzovat, že v dané věci nepodal postupně dva samostatné návrhy na vstup GE Money Auto, s.r.o. do řízení na jeho místo, ale šlo ve skutečnosti o týž návrh ze dne 24.2.2011 doručený soudu (nedopatřením) dvakrát (7.3.2011 a poté 8.3.2011). I když za takové situace nebylo důvodu, aby soud prvního stupně o duplicitně doručeném návrhu znovu rozhodoval, jako by šlo o návrh nový, je zřejmé, že pokud tak přesto napadeným usnesením č.j. KSUL 44 INS 7383/2010-P1-10 ze dne 9.3.2011 učinil, jde-stejně jako v případě prvého napadeného usnesení č.j. KSUL 44 INS 7383/2010-P1-8 ze dne 8.3.2011-o rozhodnutí vydané dle § 18 IZ, proti němuž není odvolání přípustné.

Z toho plyne, že byť soud prvního stupně v rozporu s úpravou § 18 odst. 4 IZ v obou napadených usneseních účastníky nesprávně poučil o přípustnosti odvolání, nic 3 VSPH 457/2011 to nemění na skutečnosti, že navrhovatel podal odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně, proti kterým zákon opravný prostředek nepřipouští.

Obě odvolání proto odvolací soud jako nepřípustná podle § 218 písm. c) občanského soudního řádu odmítl.

Nad rámec věci nicméně považoval odvolací soud za nutné poznamenat, že podle usnesení č.j. KSUL 44 INS 7383/2010-P1-4 ze dne 6.10.2010, pravomocného dnem 27.10.2010, ohledně pohledávky ve výši 29.750,86 Kč uplatněné přihláškou ze dne 21.7.2010 evidovanou jako P1 již účastníkem řízení-přihlášeným věřitelem není navrhovatel (původní přihlašovatel pohledávky), nýbrž GE Money Bank, a.s., identifikační číslo 25672720.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze den 26. dubna 2011

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová