3 VSPH 408/2011-B-22
KSCB 26 INS 975/2010 3 VSPH 408/2011-B-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice Vlasty anonymizovano , anonymizovano , bytem Bolechov 15, Želiv, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 975/2010-B-12 ze dne 15. září 2010,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 26 INS 975/2010-B-12 ze dne 15. září 2010 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 26 INS 975/2010-B-12 ze dne 15.9.2010 prohlásil konkurs na majetek dlužnice Vlasty anonymizovano (dále jen dlužnice).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že k insolvenčnímu návrhu podanému věřitelem usnesením č.j. KSCB 26 INS 975/2010-A-12 ze dne 24.3.2010 zjistil úpadek dlužnice. V tomto rozhodnutí soud nestanovil způsob, jakým bude úpadek řešen. Při první schůzi věřitelů konané dne 1.9.2010 insolvenční správce uvedl, že jediným vhodným řešením úpadku je konkurs, s čímž souhlasil i jediný zajištěný věřitel, insolvenční navrhovatel. Soud proto-v intencích úpravy § 149 až § 152 insolvenčního zákona (dále jen IZ)-dle stanoviska insolvenčního správce a věřitele rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích se dlužnice včas odvolala. Uvedla, že se soud nezabýval jejími finančními problémy a nerespektoval její navržené řešení věci vůči firmě SMART HYPO, a to snížením splátky. Místo toho soud vše zamítl a rozhodl o řešení věci prodejem nemovitosti. Finanční problémy má dlužnice kvůli lichvářským firmám a zbytečným úrokům, kdy dluh namísto původní částky 300.000,-Kč nyní činí již 820.000,-Kč. Proto žádá o řešení své situace a okamžité zrušení rozsudku, nebo pozastavení prodeje nemovitosti a zrušení konkursu. Své dluhy potřebuje vyřešit, ne v nich dále pokračovat, a jen dobré a správné rozhodnutí může vše napravit a dát dlužnici šanci normálně žít.

Vrchní soud v Praze z podnětu podaného odvolání přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno. Podle § 148 IZ insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením (odstavec 1). Jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem, ve kterém jako způsob řešení úpadku navrhuje reorganizaci, předloží reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů, počítanou podle výše jejich pohledávek, a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů, počítanou podle výše pohledávek, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (odstavec 2).

Z § 149 IZ vyplývá, že nejde-li o případ podle § 148, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím; v případě, kdy dlužník podal návrh na povolení oddlužení v insolvenčním řízení zahájeném na základě insolvenčního návrhu jiné osoby, tak soud učiní rozhodnutím vydaným do 30 dnů po rozhodnutí o úpadku (odstavec 2), a v ostatních případech tak učiní rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku s tím, že nesmí rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku (odstavec 1).

Ustanovení § 150 IZ pak určuje, že má-li insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení úpadku podle § 149 odst. 1, schůze věřitelů svolaná rozhodnutím o úpadku může též přijmout usnesení o způsobu řešení dlužníkova úpadku.

Podle § 152 IZ přijme-li schůze věřitelů usnesení podle § 150, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku podle tohoto usnesení. To neplatí, je-li v době přijetí usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníkem osoba, u které zákon tento způsob řešení úpadku vylučuje, nebo je-li přijaté usnesení v rozporu s reorganizačním plánem přijatým všemi skupinami věřitelů, který dlužník předložil insolvenčnímu soudu po rozhodnutí o úpadku; § 54 odst. 1 se nepoužije.

Podle § 389 odst. 1 IZ dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením.

Podle § 390 odst. 1 IZ návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen.

Podle § 316 odst. 2 IZ reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem; reorganizace se týká jeho podniku (odstavec 2).

Podle § 318 odst. 1 IZ dlužník, který podal insolvenční návrh pro hrozící úpadek, může podat návrh na povolení reorganizace nejpozději do rozhodnutí o úpadku. V ostatních případech lze návrh na povolení reorganizace podat nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku.

Z obsahu spisu plyne, že o zjištění úpadku dlužnice rozhodl soud prvního stupně pravomocným usnesením č.j. KSCB 26 INS 975/2010-A-12 ze dne 24.3.2010, které dlužnice (jíž bylo dle § 49 odst. 4 o.s.ř. doručeno dnem 8.4.2010) v zákonné patnáctidenní lhůtě odvoláním nenapadla. O úpadku dlužnice rozhodl soud na základě insolvenčního návrhu věřitele SMART HYPO, s.r.o., který byl dlužnici doručen do vlastních rukou dne 9.2.2010, a to spolu s usnesením č.j. KSCB 26 INS 975/2010-A-6 ze dne 4.2.2010 vyzývajícím dlužnici k vyjádření k insolvenčnímu návrhu a k předložení seznamů dle § 104 IZ. V tomto usnesení soud dlužnici dle § 390 odst. 1 IZ poučil o tom, že pokud není podnikatelkou a její závazky nepocházejí z podnikání, může do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu věřitele podat návrh na povolení oddlužení. To však dlužnice v dané lhůtě končící dnem 11.3.2010 neučinila; její případný pozdější návrh na povolení oddlužení (který ovšem podán nebyl) by musel být soudem dle § 390 odst. 3 IZ jako opožděný odmítnut.

S rozhodnutím o úpadku dlužnice soud nespojil rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dle § 148 IZ a rozhodoval o něm-v režimu § 149 odst. 1 IZ-samostatným usnesením po skončení schůze věřitelů svolané v rozhodnutí o úpadku. U dlužnice však zjevně nepřicházelo v úvahu jiné řešení jejího úpadku než konkursem, neboť dlužnice není podnikatelkou, takže povolení reorganizace je u ní ze zákona (dle § 316 odst. 2 IZ) vyloučeno, a možnosti podat ve stanovené lhůtě návrh na povolení oddlužení nevyužila, ač byla o tomto svém právu soudem prvního stupně dle § 390 odst. 1 IZ řádně poučena.

Za této situace tedy nebylo důvodu, aby soud prvního stupně s rozhodnutím o způsobu řešení úpadku vyčkával až do skončení (první) schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku, neboť-jak bylo zřejmé již při rozhodnutí o úpadku-k povolení oddlužení dlužnice pro absenci příslušného návrhu dojít nemohlo, a schůze věřitelů nemohla přijmout ani usnesení o způsobu řešení úpadku reorganizací, resp. takovým jejím případným rozhodnutím by nebyl insolvenční soud vázán (srov. § 152 IZ), když reorganizace je u dlužnice absolutně nepřípustná. Za takového stavu věci by pro soud nebylo závazné dokonce ani schůzí přijaté usnesení o tom, že způsobem řešení úpadku dlužnice má být konkurs. I bez něj by soud musel konkurs na majetek dlužnice prohlásit, což napadeným usnesením také správně učinil. K tomu srovnej závěry usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. KSBR 27 INS 3089/2009, 29 NSČR 30/2010-B ze 20.1.2011.

Protože dlužnice ani v odvolání neuplatnila žádné argumenty, jež by byly způsobilé zpochybnit správnost rozhodnutí soudu prvního stupně o tom, že způsobem řešení jejího úpadku bude konkurs, odvolací soud toto usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dospěje dovolací soud k závěru, napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 30. května 2011

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová