3 VSPH 4/2013-P15-7
KSPH 38 INS 1003/2012 3 VSPH 4/2013-P15-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem v Drozdově 162, zastoupeného Mgr. Tomášem Lázničkou, advokátem se sídlem v Praze 5, Jindřicha Plachty 28, o odvolání věřitelky Mgr. Marcely Spoustové Dykové, bytem v Plzni, U Pražské dráhy 17, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2012, č.j. KSPH 38 INS 1003/2012-P15-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2012, č.j. KSPH 38 INS 1003/2012-P15-2, s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. listopadu 2012, č.j. KSPH 38 INS 1003/2012-P15-2 rozhodl v insolvenčním řízení dlužníka Michala anonymizovano (dále jen dlužník), že přihláška pohledávky věřitelky č. 15 Mgr. Marcely Spoustové Dykové (dále jen odvolatelka) se odmítá (bod I. výroku), a že právní mocí tohoto usnesení její účast v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně odkázal na § 173 odst. 1 a § 136 odst. 2 písm. d), odst. 4 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a uvedl, že usnesením č.j. KSPH 38 INS 1003/2012-A-24 ze dne 17.10.2012 rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval jeho věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Současně věřitele poučil o následcích zmeškání stanovené lhůty. Poslední den této lhůty připadl na 18.11.2012. Soud prvního stupně dále uvedl, že přihláška pohledávky odvolatelky mu byla doručena dne 20.11.2012 tj. po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek. Soud proto podle § 185 IZ přihlášku pohledávky odvolatelky odmítl pro její opožděnost. Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a žádala, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Namítala, že její přihláška nebyla podána opožděně, neboť lhůta k podání přihlášek stanovená dle § 136 odst. 2 písm. d), odst. 3 IZ je lhůtou procesněprávní, pročež k jejímu zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána přepravci, který má povinnost písemnost doručit, což učinila. Svůj názor rovněž opírá o předchozí rozhodnutí jak soudu odvolacího, tak Ústavního. Dále odvolatelka uvádí, že svou pohledávku uplatnila vůči dlužníkovi již dříve, a to dopisem ze dne 19.10.2012, přičemž jí dlužník nesdělil, že by bylo proti němu již zahájeno insolvenční řízení. O úpadku dlužníka a lhůtě k podání přihlášek se tak dozvěděla jen náhodou od třetí osoby dne 16.11.2012 a hned následujícího dne přihlášku vypracovala a tu přepravci předala k přepravě.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím závěrům.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ musí rozhodnutí o úpadku mimo jiné obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání. Podle odst. 3 citovaného ustanovení pak lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle § 89 odst. 1 není-li stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Jestliže věřitelé nepřihlásili u insolvenčního soudu svou přihlášku do doby vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka, mají tuto možnost ještě ve lhůtě určené v rozhodnutí o úpadku, která nesmí být kratší než 30 dnů a delší než 2 měsíce od jeho uveřejnění v insolvenčním rejstříku. Jestliže však tuto lhůtu zmeškají, musí nést následek v tom směru, že jejich přihláška bude odmítnuta, v dalším řízení už k ní nebude přihlíženo, a nebude proto v insolvenčním řízení uspokojena.

Z obsahu spisu se podává, že usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 17.10.2012, č.j. KSPH 38 INS 1003/2012-A-24 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a současně prohlášen na jeho majetek konkurs; usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17.10.2012. V tomto usnesení soud stanovil věřitelům-v souladu s § 136 odst. 3 IZ-třicetidenní lhůtu k podání přihlášek, a to s řádným poučením o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ. Ve smyslu § 57 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) lhůta k podávání přihlášek běžet počala následujícího dne (18.10.2012), a její konec ve smyslu § 57 odst. 2 téhož zákona připadl na 16.11.2012. Jelikož se jedná o lhůtu procesněprávní, jak důvodně namítá odvolatelka, je tato lhůta ve smyslu § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, pokud by byla přihláška věřitele nejpozději posledního dne lhůty podána u soudu či odevzdána orgánu, který má povinnost ji doručit, např. poskytovateli poštovních služeb. Jestliže by tedy odvolatelka předala svou přihlášku pohledávky nejpozději dne 16.11.2012 na poštu, učinila by tento úkon včas.

Jak však vyplývá z podacího razítka pošty na obálce od přihlášky odvolatelky na č. dok. P-15, byla tato předána k přepravě až 17.11.2012, tedy jeden den poté, co marně uplynula lhůta k podání přihlášky pohledávky v insolvenčním řízení dlužníka. Třebaže soud prvního stupně nesprávně a v rozporu s dlouholetou a konstantní judikaturou posuzoval lhůtu k přihlášce pohledávky jako hmotněprávní a nadto se dopustil chyby i při výpočtu posledního dne lhůty k podání přihlášky (za poslední den lhůty měl 18.11.2012, ačkoliv se jednalo o neděli), je i tak jeho závěr o opožděnosti přihlášky odvolatelky podle § 173 odst. 1 IZ ve spojení s § 185 IZ věcně správný.

Na opožděnosti odvolatelčiny přihlášky nemůže nic změnit ani její námitka, že svou pohledávku uplatnila u dlužníka, neboť jiné uplatňování pohledávek než u insolvenčního soudu (§ 173 odst. 1 IZ) je z hlediska insolvenčního řízení bez právního významu.

Jelikož i výrok pod bodem II. napadeného usnesení odpovídá § 185 in fine IZ, jelikož právní mocí rozhodnutí o odmítnutí přihlášky odvolatelky končí její účast v insolvenčním řízení, odvolací soud odvoláním napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. potvrdil, a to bez nutnosti o tom nařizovat jednání podle § 94 odst. 2 písm. c) IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR, prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 19. června 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová