3 VSPH 392/2011-P9-7
MSPH 99 INS 15106/2010 3 VSPH 392/2011-P9-7

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníků: 1) Ladislav Vrzal, bytem v Praze 5, Wassermannova 4, 2) Eva Vrzalová, bytem tamtéž, o odvolání společnosti CETELEM ČR, a.s. se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 5, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. března 2011, č.j. MSPH 99 INS 15106/2010-P9-2,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. března 2011, č.j. MSPH 99 INS 15106/2010-P9-2, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávky ve výši 27.562,--Kč insolvenčního věřitele č. 8, tj. společnosti CETELEM ČR, a.s. se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 5 (Věřitel), a vyslovil, že účast Věřitele v insolvenčním řízení v uvedeném rozsahu se jeho právní mocí končí. Vyšel ze zjištění, podle něhož Věřitel přihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení vedeném proti dlužníkovi 2) (sp.zn. MSPH 99 INS 15109/2010 před spojením s insolvenčním řízením proti dlužníkovi 1) vedenému pod sp.zn. MSPH 99 INS 15106/2010), jež bylo zahájeno vyhláškou č.j. MSPH 99 INS 15109/2010-A-2 zveřejněnou 9.12.2010, že řízení vedené pod sp.zn. MSPH 99 INS 15109/2010 bylo spojeno s insolvenčním řízením vedeném proti dlužníku 1) usnesením č.j. MSPH 99 INS 15106/2010-A-8 (MSPH 99 INS 15109/2010) z 29.12.2010 ke společnému projednání, že usnesením č.j. MSPH 99 INS 15106/2010-A-13 (MSPH 99 INS 15109/2010) z 31.1.2011 byl zjištěn úpadek obou dlužníků a věřitelé byli vyzváni k přihlášení pohledávek ve lhůtě do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, přičemž byli poučeni, že k přihláškám podaným později nebude v insolvenčním řízení přihlíženo a nebudou v něm uspokojeny. Poté, co zjistil, že Věřitel svou pohledávku přihlásil 18.3.2011, cituje ustanovení § 173 a § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k závěru, že se tak stalo až po uplynutí lhůty 30 dnů, neboť její poslední den připadl na 2.3.2011.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška pohledávky neodmítá, neboť usnesení týkající se úpadku dlužníka 2) bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 22.2.2011, takže lhůta 30 dnů začala běžet dnem následujícím a poslední den lhůty připadl na 24.3.2011; protože přihlášku pohledávky podal 18.3.2011, stalo se tak včas a není důvod pro její odmítnutí.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu a díky tomu poskytuje všem osobám klíčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Se zřetelem k tomu zákon též stanoví jako zásadu doručování soudních rozhodnutí (předvolání, vyrozumění či jiných písemností) tzv. zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Tyto písemnosti se zásadně doručují pouze vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se pojí účinky doručení (§ 71 odst. 1 a 2 InsZ-tzv. doručení vyhláškou). Uvedené platí, i když písemnost byla doručována zvlášť ve smyslu § 75 InsZ (proto, že tak stanoví zákon anebo proto, že tak rozhodl insolvenční soud), rozhodnutí vydaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení ovšem nabývají účinnosti již okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 89 odst. 1 InsZ).

Podle § 136 InsZ musí rozhodnutí o úpadku obsahovat mimo jiné údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku [odst. 2 písm.c)] a výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě [odst. 2 písm.d)]; lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (odst. 3), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (odst. 4).

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 185 InsZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu plyne, že původně podal každý z obou dlužníků insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, věc dlužníka 1) byla vedena pod sp.zn. MSPH 99 INS 15106/2010, zatímco věc dlužníka 2) pod sp.zn. MSPH 99 INS 15109/2010. Usnesením insolvenčního soudu č.j. MSPH 99 INS 15106/2010-A-8 z 29.12.2010 byly obě věci spojeny ke společnému řízení s tím, že budou nadále projednávány v řízení vedeném pod sp.zn. MSPH 99 INS 15106/2010. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku (a současně doručeno vyhláškou) jak v insolvenční věci dlužníka 1), tak dlužníka 2), a to dne 29.12.2010. Usnesením č.j. MSPH 99 INS 15106/2010-A-13 (MSPH 99 INS 15109/2010) z 31.1.2011 byl společně zjištěn úpadek obou dlužníků (bod I. a II. výroku) a bylo povoleno jeho řešení oddlužením (bod III. výroku) s tím, že účinky rozhodnutí o úpadku obou dlužníků nastávají 31.1.2011 v 15:03 hodin (bod V. výroku). Věřitelé obou dlužníků, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, byli v souladu s § 136 odst. 4 InsZ vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku (bod VI. výroku). Toto usnesení o zjištění úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku (a současně doručeno vyhláškou) dne 31.1.2011, tímto okamžikem nabylo dle § 89 odst. 1 InsZ účinnosti. Ke zveřejnění tohoto usnesení došlo poté dne 22.2.2011 opakovaně i v řízení sp.zn. MSPH 99 INS 15109/2010.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodnutí insolvenčního soudu o spojení insolvenčních řízení ve věci obou dlužníků bylo publikováno 29.12.2010 jak v insolvenční věci dlužníka 1), tak dlužníka 2). Od tohoto okamžiku byly insolvenční návrhy obou dlužníků s návrhem na povolení oddlužení řešeny výlučně ve společném řízení vedeném pod sp.zn. MSPH 99 INS 15106/2010, takže řízení vedené pod sp.zn. MSPH 99 INS 15109/2010 již samostatně neprobíhalo. Usnesení o zjištění úpadku týkající se obou dlužníků pak bylo vydáno ve spojeném řízení vedeném pod sp.zn. MSPH 99 INS 15106/2010, a ohledně obou dlužníků začala shodně běžet lhůta k podání přihlášek pohledávek dnem následujícím po zveřejnění tohoto usnesení, tj. 1.2.2011. Pokud bylo usnesení o zjištění úpadku posléze nadbytečně doručováno a zveřejněno také v řízení, které již samostatně neprobíhalo, nemohly s tím být spojeny žádné právní účinky stran běhu konečné lhůty pro podávání přihlášek pohledávek za oběma dlužníky. Pro běh této lhůty bylo určující zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníků v řízení sp.zn. MSPH 99 INS 15106/2010, v němž bylo toto rozhodnutí vydáno, a k tomu došlo 31.1.2011. Poslední den lhůty pro přihlášení pohledávek za oběma dlužníky (tedy i za dlužníkem 2) tak připadl na 2.3.2011. Tato lhůta je lhůtou procesněprávní, a proto je dle § 57 odst. 3 o.s.ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Věřitel však přihlášku své pohledávky za dlužníkem 2) podal do elektronické podatelny insolvenčního soudu až 18.3.2011, a tedy po uplynutí lhůty, již soud v rozhodnutí o úpadku stanovil. Za této situace soud prvního stupně věřitelovu přihlášku jako opožděnou správně odmítl.

Veden výše uvedenými závěry odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 29. dubna 2011

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová