3 VSPH 391/2010-B-26
KSPL 27 INS 5308/2008 3 VSPH 391/2010-B-26

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenčním řízení dlužníka CVJ a.s., se sídlem Plzeň, Korandova 2760/17, okres Plzeň-město, PSČ 316 00, IČ: 26438674, zahájeném na návrh věřitele Malec a Vavrik spol. s r.o., IČ: 25745000, se sídlem Praha 6, Šumberova 18, PSČ 162 00, zast. JUDr. Petrem Macákem, advokátem se sídlem v Praze 3, Kolínská 13, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. září 2009, č.j. KSPL 27 INS 5308/2008-B-7,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 4.9.2009 č.j. KSPL 27 INS 5308/2008-B-7 v bodě I. výroku odmítl návrh na povolení reorganizace dlužníka CVJ a.s. a v bodě II. výroku na jeho majetek prohlásil konkurs.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, které však podáním ze dne 1.4.2010 vzal v plném rozsahu zpět. Odvolací soud proto podle § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 10. června 2010

JUDr. Jaroslav Bureš, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová