3 VSPH 390/2010-B-26
MSPH 59 INS 9185/2009 3 VSPH 390/2010-B-26

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenčním řízení dlužníka AQ SOUTH s.r.o., IČ 25639447, se sídlem Kolbenova 159/7, Praha 9, zast. Mgr. Františkem Šejnostem, advokátem, se sídlem Pod Slovany 12, Praha 2-Nové Město, jako opatrovníkem, zahájeném na návrh věřitele IZOS s.r.o. , IČ: 47285338, se sídlem U Nové Hospody 115/9, Plzeň-Skvrňany, zast. Mgr. Janem Křivánkem, advokátem, se sídlem Sady 5. května 46, Plzeň, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 9185/2009-A-24 ze dne 15. března 2010,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 59 INS 9185/2009-A-24 ze dne 15.3.2010 v bodě I. rozhodl o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka AQ SOUTH s.r.o., IČ 25639447, se sídlem Kolbenova 159/7, Praha 9 (dále jen dlužník), v bodě II. výroku na majetek dlužníka prohlásil konkurs, v bodě III. výroku ustanovil insolvenčním správcem Ing. Lee Loudu, se sídlem Praha 1, Vodičkova 41. V bodě IV. výroku konstatoval, kdy nastávají účinky tohoto usnesení a v bodě V. výroku soud nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů. V bodě VI. Až VIII. výroku soud uložil insolvenčnímu správci, aby předložil soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek, aby pravidelně písemně informoval soud a věřitelský orgán o své činnosti a stavu insolvenčního řízení, a aby nejpozději do 3 dnů poté, co zjistí, že jsou splněny podmínky ust. § 34 IZ, požádal soud o ustanovení odděleného správce. V bodě IX. a X. výroku vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku, a aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách. V bodě XI. soud vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště poskytovaly plnění pouze insolvenčnímu správci, nikoli dlužníkovi. V bodě XII. soud rozhodl, že dlužník je i nadále povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem a v bodě XIII. konstatoval, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v Insolvenčním rejstříku a na úřední desce zdejšího soudu.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Soud prvního stupně usnesením č.j. MSPH 59 INS 9185/2009-B-3 ze dne 6.4.2010 dlužníkovi uložil, aby své odvolání ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení odůvodnil tak, aby bylo patrno, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí a postupu soudu prvního stupně, jaká jsou skutková tvrzení a jaké navrhuje důkazy. Současně ho poučil, že nebude-li odvolání ve stanovené lhůtě řádně odůvodněno, odvolací soud jej odmítne.

Dlužník ve svém doplnění odvolání ze dne 20.4.2010, doručeném soudu dne 14.5.2010 pouze uvedl, že dlužník zastoupený opatrovníkem vychází z předpokladu, že teprve relevantní účetní doklady osvědčí stav závazků i pohledávek. V minulosti ustanovený zástupce řešil celou řadu případů, ve kterých bývalí obchodní partneři zneužili tíživého postavení dlužníka a podávali návrhy na zahájení insolvenčního řízení s cílem přimět dlužníka k placení. Dále uvedl, že podle sdělení insolvenčního správce jsou k dispozici účetní doklady k těmto závazkům a pohledávkám v archivu společnosti ve skladových prostorách v ulici Kodaňská 1444/46, Praha 10. Odvolatel má zato, že jejich prostudování bude mít klíčový význam pro pokračování insolvenčního řízení dlužníka.

Z uvedeného je zřejmé, že odvolatel, ač byl soudem prvního stupně řádně poučen, své odvolání ve stanovené lhůtě nedoplnil. Dostatečně nevylíčil, v čem spatřuje nesprávnost napadeného usnesení, v čem spočívá nesprávný postup soudu prvního stupně, tedy neuvedl odvolací důvod podle § 205 o.s.ř.

Podle § 212a odst. 2 o.s.ř. usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) ve věcech uvedených v § 120 odst. 2 žádné odvolací důvody.

Jelikož odvolatel své odvolání přes výzvu insolvenčního soudu řádně nedoplnil, a jeho odvolání proto neobsahuje odvolací důvody, odvolací soud odvolání podle § 43 a § 211 o.s.ř. za použití § 7 IZ odmítnul.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 11. června 2010

JUDr. Jaroslav Bureš, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: V. Chalupová