3 VSPH 373/2016-P18-7
KSPL 27 INS 10994/2010 3 VSPH 373/2016-P18-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenčním řízení dlužníka: GOLEM-autodoprava, s.r.o., IČO 26329352, se sídlem Závodu míru 233/70, Karlovy Vary, zast. JUDr. Ing. Markem Andráškem, advokátem, se sídlem Aloise Jiráska 1367/1, Teplice, o odvolání věřitele č. 15: Hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 10994/2010-P18-2, ze dne 14. ledna 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 27 INS 10994/2010-P18-2, ze dne 14. ledna 2016, se m ě n í tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 15 Hlavní město Praha ohledně částky 1.000,-Kč neodmítá a účast věřitele v insolvenčním řízení v tomto rozsahu nekončí.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni v insolvenčním řízení dlužníka GOLEM-autodoprava, s.r.o. (dále jen Dlužník ) rozhodl, že se odmítá přihláška pohledávky věřitele č. 15 Hlavního města Prahy (dále jen Věřitel ), evidovaná pod pořadovým číslem P18 ve výši 14.000,-Kč (bod I. výroku), a že právní mocí tohoto usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že Věřitel podal přihlášku pohledávky ve výši 14.000,-Kč, kterou insolvenční správce nezařadil na program přezkumného jednání, neboť tato má charakter pohledávek vyloučených ze způsobů řešení úpadku dle § 170 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon-IZ). Soud prvního stupně, cituje ustanovení § 189 odst. 1 a § 191 IZ, dospěl k závěru, že stanovisko insolvenčního správce bylo správné a postupem dle § 185 IZ přihlášku pohledávky Věřitele odmítl.

Proti tomuto usnesení se Věřitel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že zamítne návrh insolvenčního správce na odmítnutí přihlášky co do částky 1.000,-Kč, uzná pravost pohledávky ve výši 1.000,-Kč a uloží insolvenčnímu správci, zařadit pohledávku ve výši 1.000,-Kč do seznamu věřitelů Dlužníka. Souhlasil, že částku ve výši 13.000,-Kč nelze s odkazem na ustanovení § 170 IZ uplatnit. Nesouhlasil však s odmítnutím částky 1.000,-Kč, jež představuje náhradu nákladů správního řízení dle § 79 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, určených dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb. Dále Věřitel odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 317/2015-P14-7 ze dne 11. 1. 2016, č.j. 4 VSPH 2140/2015-P13-12 ze dne 26. 11. 2015, č.j. 4 VSPH 1499/2015-P8-7 ze dne 19. 10. 2015, č.j. 4 VSPH 1619/2015-P7-7 ze dne 21. 10. 2015 a č.j. 4 VSPH 1620/2015-P5-7 ze dne 21. 10. 2015 s tím, že uhrazení částky ve výši 1.000,-Kč je zákonné a Věřitel na ni má právní nárok.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním, tj. v rozsahu pohledávky ve výši 1.000,-Kč, ohledně níž Věřitel požaduje její neodmítnutí, jakož i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání Věřitele je opodstatněno.

Podle § 170 IZ se v insolvenčním řízení neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak, a) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí, b) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku, c) pohledávky věřitelů z darovacích smluv, d) mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků, a jiných obdobných peněžitých plnění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku, e) smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku, f) náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení.

Podle § 203a IZ v pochybnostech o tom, zda pohledávka uplatněná věřitelem podle § 203 je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou jí na roveň anebo pohledávkou, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje (§ 170), uloží insolvenční soud i bez návrhu věřiteli, který ji uplatnil, aby do 30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky; na návrh insolvenčního správce tak učiní vždy. Žaloba musí být vždy podána proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba o určení pořadí pohledávky uplatněné jako pohledávka za majetkovou podstatou nebo jako pohledávka postavená na roveň pohledávce za majetkovou podstatou ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, považuje se podání, jímž věřitel takovou pohledávku uplatnil, za přihlášku pohledávky a uspokojení pohledávky jako pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené jí na roveň, je v insolvenčním řízení vyloučeno. Nedojde-li žaloba o určení pořadí pohledávky, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje, ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, je uspokojení takové pohledávky v insolvenčním řízení vyloučeno (odstavec 1). Řízení o žalobě podle odstavce 1 je incidenčním sporem podle § 159 odst. 1 písm. a); ustanovení o popření pořadí přihlášené pohledávky platí obdobně (odstavec 2).

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z § 170 IZ plyne, že v něm taxativně uvedené přihlášené pohledávky nelze v insolvenčním řízení nikdy uspokojit; s tím koresponduje též § 189 odst. 1 IZ, dle něhož se do seznamu přihlášených pohledávek nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Nastanou-li pochybnosti, zda se jedná o pohledávku, k níž se v insolvenčním řízení nepřihlíží, je namístě postup soudu podle § 203a IZ. S nepodáním žaloby o určení pořadí ve lhůtě nebo s neúspěchem věřitele v takovém incidenčním sporu pak insolvenční zákon spojuje důsledek, že je uspokojení pohledávky v insolvenčním řízení vyloučeno. Jinak řečeno pokud zde není jiný důvod, s nímž insolvenční zákon spojuje ten důsledek, že se k pohledávce nepřihlíží, není sama o sobě skutečnost, že se jedná o některou z pohledávek vyjmenovaných v § 170 IZ, důvodem k odmítnutí přihlášky resp. pohledávky postupem podle § 185 IZ.

Podle § 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen ZoP), platí, že občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno podle § 76 odst. 1 písm. a), b), c) nebo j), se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku. Náklady řízení se hradí paušální částkou, kterou stanoví ministerstvo vnitra České republiky v dohodě s ministerstvem financí České republiky zvláštním právním předpisem.

Z insolvenčního spisu se podává, že Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení Dlužníka pohledávku ve výši 14.000,-Kč, sestávající ze správní pokuty (tedy mimosmluvní sankce) ve výši 13.000,-Kč a nákladů správního řízení ve výši 1.000,-Kč z titulu rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy č.j. MHMP 1087412/2009/DOP-O3/Ch-po ze dne 26. 7. 2010.

Odvolací soud má za to, že soud prvního stupně nesprávně nahlížel na pohledávku Věřitele jako na pohledávku jedinou. Závěr o tom, že se jedná o pohledávku dle § 170 IZ totiž nelze vztáhnout na přihlášku pohledávek jako celek.

Náhrada nákladů přestupkového řízení nepochybně není úrokem ani poplatkem z prodlení, pohledávkou z darovací smlouvy, mimosmluvní sankcí, smluvní pokutou a ani nákladem, který by účastníkovi vznikl v rámci insolvenčního řízení. Je tak zřejmé, že náhrada nákladů přestupkového řízení nespadá pod žádný druh z taxativního výčtu pohledávek vyloučených z uspokojení v insolvenčním řízení uvedených v § 170 IZ.

Odvolací soud tak dospěl k závěru, že náhrada nákladů přestupkového řízení je zcela samostatnou veřejnoprávní pohledávkou, není příslušenstvím uložené sankce -pokuty a není proto ani pohledávkou vyloučenou z uspokojení v insolvenčním řízení ve smyslu § 170 IZ.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora dospěl odvolací soud k opačnému závěru, než soud prvního stupně, totiž že nebylo namístě odmítat přihlášku jako celek podle § 185 IZ, neboť ohledně nákladů přestupkového řízení ve výši 1.000,-Kč nebyl dán zákonný důvod k jejich odmítnutí a k ukončení účasti Věřitele v insolvenčním řízení; pokud soud prvního stupně zastával názor, že se jedná o pohledávku, která se v řízení neuspokojuje, měl Věřiteli postupem podle § 203a odst. 1 IZ uložit, aby ve lhůtě do 30 dnů podal žalobu o určení pořadí pohledávky, když toliko v řízení zahájeném podle § 203a IZ může být definitivně postaven najisto charakter odvolatelovy pohledávky.

Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 písm. a) za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu změnil způsobem shora uvedeným.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 18. května 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková