3 VSPH 364/2013-A-19
KSLB 76 INS 711/2013 3 VSPH 364/2013-A-19

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z p edsedy JUDr. Ladislava Derky a soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Alexandry Ji íkové v insolvenní vČci dlužníka: MEIN GROUP s. r. o., se sídlem Liberec, PSý 460 01, Vrabí 177/2, IýO 28673280, zastoupeného advokátem Mgr. Pavlem Svobodou, se sídlem Jablonec nad Nisou, Jungmannova 855/7, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, poboky v Liberci, .j. KSLB 76 INS 711/2013-A-10 ze dne 18. února 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, poboky v Liberci, .j. KSLB 76 INS 711/2013 ze dne 18. února 2013 se m Č n í tak, že se dlužníkovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 30.000,-K na úet Krajského soudu v Ústí nad Labem do 7 dn od právní moci tohoto usnesení.

Od vodnČní:

Krajský soud v Ústí nad Labem, poboka v Liberci, usnesením z 18.2.2013 uložil dlužníkovi zaplatit do 7 dn od právní moci usnesení zálohu 50.000 K na náklady insolvenního ízení. Své rozhodnutí od vodnil tím, že dne 11.1.2013 bylo zahájeno insolvenní ízení na základČ insolvenního návrhu podaného dlužníkem, ve kterém dlužník požadoval rozhodnout o jeho úpadku a dále prohlásit konkurs na jeho majetek. Soud odkázal na ustanovení § 108 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona) a uvedl, že podle insolvenního návrhu a jeho p íloh dlužník nemá žádný hodnotnČjší majetek. Není jisté, zda výtČžek zpenČžení majektové podstaty bude postaovat na úhradu náklad insolvenního ízení, p iemž je nutné zajistit prost edky na odmČnu a hotové výdaje insolvenního správce.

Dlužník podal vas proti usnesení odvolání, ve kterém navrhl rozhodnutí zrušit. Odvolání od vodnil tím, že s ohledem na své p edlužení a nedostatek majetku nem že splnit uloženou povinnost. Podle názoru odvolatele by soud mČl v insolvenním ízení postupovat dle § 144 odst. 1 písm. d) a e) insolvenního zákona ve znČní úinném do 31.12.2013.

Odvolací soud bez na ízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenního zákona) p ezkoumal usnesení soudu prvního stupnČ podle § 212 o.s. . a shledal odvolání dlužníka zásti d vodným.

S úinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem . 294/2013 Sb. novelizován insolvenní zákon, p iemž dle ýl. II. p echodných ustanovení tohoto zákona insolvenní zákon ve znČní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenní ízení zahájená p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, právní úinky úkon , které v insolvenním ízení nastaly p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, z stávají zachovány.

Úkony, o kterých se zmi uje ýl. II. p echodných ustanovení, nejsou pouze úkony úastník , ale též rozhodnutí soudu (viz nap . § 40b odst. 2 o.s. . a § 11 zákona . 121/2008 Sb.). NicménČ napadené usnesení nenabylo právní moci do 31.12.2013, nebo dlužník podal proti nČmu odvolání, tudíž nevyvolalo v uvedené lh tČ právní úinky. Z toho d vodu je nutno na danou vČc aplikovat insolvenní zákon ve znČní úinném od 1.1.2014, tj. ve znČní novely provedené zákonem . 294/2013 Sb.

Odvolací soud uzavírá, že nenabylo-li z d vodu podaného odvolání právní moci rozhodnutí soudu prvního stupnČ vydané do 31.12.2013, odvolací soud postupuje v odvolacím ízení probíhajícím po uvedeném datu dle insolvenního zákona ve znČní úinném od 1.1.2014 (dále jen IZ).

Ze spisu se podává, že dlužník má movitý majetek v p ibližné hodnotČ 150.000,-K, nemá žádné pohledávky a jeho závazky v i 12 vČ itel m dosahují celkové výše 4.053.095,-K a 59.423,47 ; má t i zamČstnance.

Podle § 108 odst. 1 IZ m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li z ejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvennímu navrhovateli-zamČstnanci dlužníka, jehož pohledávka spoívá pouze v pracovnČprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenní soud dlužníku, o jehož insolvenním návrhu m že rozhodnout bez zbyteného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Úelem institutu zálohy je p edevším p eklenout nedostatek finanních prost edk po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj insolvenního správce pro p ípad, že je nebude možno uhradit z majetkové podstaty.

Dlužník navrhl v insolvenním návrhu ešit sv j úpadek prohlášením konkursu. I kdyby dlužník podal dodatenČ návrh na povolení reorganizace ve lh tách dle § 318 odst. 1 IZ, patrnČ by nebyla reorganizace možná, nebo se nepodává, že by dlužník v celkový roní úhrn istého obratu dlužníka podle zvláštního právního p edpisu (zákon . 563/1991 Sb.) za poslední úetní období p edcházející insolvennímu návrhu dosáhl alespo ástku 50.000.000,-K, nebo že by dlužník zamČstnával nejménČ 50 zamČstnanc v pracovním pomČru (viz § 316 odst. 4 IZ). Je proto z ejmé, že p ichází v úvahu ešení úpadku dlužníka pouze konkursem (pop . nepatrným konkursem dle ust. § 314, § 315 IZ). Okolnost, že dlužník nemá dle svého tvrzení dostatené prost edky k zaplacení zálohy, není d vodem pro její neuložení, naopak nové znČní § 108 odst. 1 IZ poítá s uložením zálohy i v p ípadČ, nemá-li dlužník žádný majetek. Odvolací soud dodává, že podle § 144 IZ ve znČní úinném od 1.1.2014 insolvenní návrh nelze zamítnout proto, že majetek dlužníka nebude postaovat k úhradČ náklad insolvenního ízení, i když je to z ejmé. I z tohoto d vodu je namístČ uložení povinnosti platit zálohu na náklady insolvenního ízení dle § 108 odst. 1 IZ. Dlužník jako podnikatel je podle § 98 odst. 1 IZ povinen podat insolvenní návrh bez zbyteného odkladu poté, co se dozvČdČl nebo p i náležité pelivosti mČl dozvČdČt o svém úpadku ve formČ platební neschopnosti. Pokud dlužník prost edky použil k jinému úelu a v d sledku toho nyní není schopen požadovanou zálohu na náklady tohoto ízení zaplatit, je nutno p iíst tuto okolnost k jeho tíži.

V konkursu sice iní odmČna insolvenního správce vždy minimálnČ 45.000,-K (§ 1 odst. 5 vyhlášky . 313/2007 Sb.), avšak je tak tomu v p ípadČ, že se zpenČžuje majetková podstata dlužníka. Není-li v konkursu dosažen žádný výtČžek p ipadající na zajištČného vČ itele anebo urený k rozdČlení mezi nezajištČné vČ itele (což je reálné i v této vČci vzhledem k nemajetnosti dlužníka), urí se odmČna insolvenního správce podle ustanovení § 5 uvedené vyhlášky, a to podle kritérií v nČm stanovených, tj. zpravidla v nižší výši, než soudem zvažovaných 45.000,-K (blíže k tomu viz nap . usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.10.2010, sp.zn. MSPH 59 INS 8470/2009, 3 VSPH 317/2010-B, ze dne 5.10.2009, sp.zn. MSPH 91 INS 1160/2009, 2 VSPH 551/2009-B, ze dne 26.8.2010, .j. MSPH 99 INS 5341/2009, 3 VSPH 542/2010-B-15 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.9.2010, sp.zn. MSPH 59 INS 3/2010, 29 NSýR 31/2010-B).

Odvolací soud je toho názoru, že je t eba vzít v úvahu konkrétní okolnosti vČci, jimiž jsou majetkové pomČry dlužníka i skutenost, že v majetkové podstatČ nebude dohledán s nejvČtší pravdČpodobností žádný vČtší majetek a výše odmČny a náklad insolvenního správce m že být v p ípadČ zrušení konkursu dle § 308 odst. 1 písm. d) IZ stanovena soudem v nižší než minimální výši. Podle názoru odvolacího soudu bude k úhradČ výdaj spojených s výkonem funkce insolvenního správce postaovat záloha ve výši 30.000,-K.

Vzhledem k uvedeným závČr m postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmČnil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 28. ledna 2014

JUDr. Ladislav D e r k a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva