3 VSPH 359/2011-B-405
MSPH 76 INS 8711/2009 3 VSPH 359/2011-B-405

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: LUPEMI, spol. s r.o. se sídlem v Praze 10, Turnovského 263, identifikační číslo 61065242, o odvolání JUDr. Pavla Čadry, advokáta se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 30, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. února 2011, č.j. MSPH 76 INS 8711/2009-B-302,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. února 2011, č.j. MSPH 76 INS 8711/2009-B-302, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městského soudu v Praze (insolvenční soud) byla advokátovi JUDr. Pavlu Čadrovi uložena pořádková pokuta ve výši 10.000,--Kč (dvakrát 5.000,--Kč) s odůvodněním, podle něhož usnesením č.j. MSPH 76 INS 8711/2009-B-155 (usnesení B-155) byl soudem ustanoven zástupcem dlužníka pro dovolací řízení a zároveň mu bylo uloženo ve lhůtě 5 dnů od právní moci rozhodnutí dlužníkem učiněné podání z 21.9.2010, tj. jeho dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 8711/2009, 1 VSPH 548/2010-A-61, svým vlastním podáním nahradit nebo je doplnit nebo insolvenčnímu soudu sdělit, že se s jeho obsahem ztotožňuje s tím, že usnesení B-155 nabylo právní moci 13.10.2010. Usnesením insolvenčního soudu č.j. MSPH 76 INS 8711/2009-B-267 (usnesení B-267) byl tento advokát ustanoven k žádosti dlužníka jeho zástupcem pro další dovolací řízení proti usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 8711/2009, 3 VSPH 647/2010-B-148, resp. všechna dovolací řízení, a zároveň mu bylo uloženo ve lhůtě 5 dnů od jeho právní moci svým písemným podáním dlužníkovo dovolání nahradit, doplnit nebo sdělit, že se s ním ztotožňuje; usnesení B-267 nabylo právní moci dnem 13.1.2011. Uvedl, že svým usnesením č.j. MSPH 76 INS 8711/2009-B-272 (usnesení B-272) opětovně vyzval ustanoveného advokáta ke splnění povinnosti uloženou mu v usnesení B-155 ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení; přestože bylo JUDr. Pavlu Čadrovi toto usnesení doručeno 19.1.2011, ve stanovené lhůtě uloženou mu povinnost nesplnil a také nesplnil povinnost mu uloženou v usnesení B-267. Cituje ustanovení § 53 o.s.ř. dospěl k závěru, že ustanovený advokát nesplněním povinností uložených mu v usneseních B-267 a B-272 (B-155) způsobuje průtahy v řízení, a proto mu uložil za porušení uložených povinností dvakrát 5.000,--Kč, tj. celkem 10.000,--Kč.

Toto usnesení napadl JUDr. Pavel Čadra odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se pořádková pokuta neukládá, pokud mu insolvenční soud pořádkovou pokutu nepromine, s odůvodněním, podle něhož insolvenční řízení protahoval zejména dlužník, který se bránil tomu, aby byl ustanoven jeho zástupcem, což představovalo prodloužení řízení takřka o 3 měsíce (říjen 2010 až leden 2011). Doplnil, že zástupcem dlužníka byl ustanoven usnesením B-155 z 12.10.2010, přičemž odvolání dlužníka proti tomuto usnesení bylo odmítnuto až 4.1.2011. Usnesením B-267 byl ustanoven pro všechna dovolací řízení k dovolání dlužníka, přičemž toto rozhodnutí mu bylo doručeno 19.1.2011; ve shodný den mu byla doručena výzva na splnění povinností uložených mu v usnesení B-155. Zdůraznil, že od listopadu 2010 byl pro vážnou neurologickou chorobu práce neschopen a že především konec roku 2010 a začátek roku 2011 byly pro jeho zdravotní stav nepříznivé. Uzavřel, že usnesením insolvenčního soudu z 24.2.2011 byl zproštěn funkce zástupce dlužníka pro dovolací řízení.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-InsZ)], přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 7 odst. 1 InsZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 53 o.s.ř. tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000,--Kč (odst. 1). Uloženou pořádkovou pokutu může předseda senátu dodatečně, a to i po skončení řízení prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena (odst. 2). Smyslem uložení pořádkové pokuty je výchovně působit na toho, jemuž je ukládána tak, aby se jednání, které jí bylo sankcionováno, v budoucnu neopakovalo. Je proto opodstatněné založit úvahu o výše pořádkové pokuty nejen na charakteru, intenzitě a četnosti výskytu chování, pro něž se pokuta ukládá, nýbrž i na posouzení majetkových poměrů osoby, které se pokuta ukládá. Soud může pořádkovou pokutu prominout, a to i po pravomocném skončení řízení, jestliže postižený o to požádá; vyhoví-li žádosti, vydá o tom usnesení, které doručí jen žadateli. Prominutí pořádkové pokuty závisí na úvaze soudu, který ji uložil; v případě negativního stanoviska soudu k žádosti se o vyřízení žádosti nevydává rozhodnutí, takže ho nelze přezkoumat v odvolacím řízení. Zákonným předpokladem pro prominutí pořádkové pokuty je pozdější chování toho, komu byla pořádková pokuta uložena. Pojmově je vyloučeno prominout pořádkovou pokutu osobě, která o to sice žádá, avšak pouze na základě argumentů, jimiž zpochybňuje důvodnost jejího uložení.

Odvolací soud konstatuje, že usnesení insolvenčního soudu potvrzená rozhodnutími odvolacího soudu (jež byla napadena dovoláním), tj. o zjištění úpadku dlužníka č.j. MSPH 76 INS 8711/2009-A-44 ve znění usnesení č.j. MSPH 76 INS 8711/2009-A-51 potvrzené unesením odvolacího soudu č.j. MSPH 76 INS 8711/2009, 1 VSPH 548/2010-A-61 a o způsobu jeho řešení č.j. MSPH 76 INS 8711/2009-B-12 ve znění č.j. MSPH 76 INS 8711/2009-B-58 potvrzené usnesením odvolacího soudu č.j. MSPH 76 INS 8711/2009, 3 VSPH 647/2010-B-148, jsou tzv. statusovými rozhodnutími, na jejichž základě se významně mění právní postavení dlužníka, a právní nejistota o něm není v zájmu žádného z účastníků insolvenčního řízení. Ze spisu plyne, že poté, co uvedená rozhodnutí odvolacího soudu byla napadena dovoláním, ustanovenému zástupci dlužníka pro dovolací řízení JUDr. Pavlu Čadrovi bylo uloženo se těmito dovoláními písemně ztotožnit, nahradit anebo je doplnit ve lhůtě 5 dnů, a odvolací soud zdůrazňuje, že bylo na tomto zástupci, aby výzvě neprodleně vyhověl, nebo naopak insolvenčnímu soudu sdělil překážky, jež mu v tom zabránily. Namísto toho ustanovený zástupce, nejenže povinnost mu uloženou usnesením insolvenčního soudu B-155 nesplnil, ale nesplnil ji ani na základě urgence, tj. usnesení B-272, jež mu bylo doručeno 19.1.2011; povinnost mu uloženou usnesením B-267 také ve lhůtě stanovené soudem nesplnil.

Na základě shora výše uvedeného odvolací soud dospěl k závěru, že JUDr. Pavel Čadra ztížil postup insolvenčního řízení a vzhledem k závažnosti porušení uložených mu procesních povinností zástupce dlužníka jako dovolatele proti rozhodnutím insolvenčního soudu, má shodně s insolvenčním soudem zato, že bylo namístě pořádkovou pokutu v obou případech uložit, přičemž za přiměřenou považuje i výši smluvních pokut na spodní hranici zákonného rozpětí; odvolatelovy námitky, že to byl dlužník, který prodlužoval řízení, když brojil proti ustanovení zástupce, odvolací soud shledává pro posouzení důvodnosti mu uložených pořádkových pokut bez významu. Napadené usnesení proto odvolací soud z důvodu věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil; pokud bude vyhověno zákonným předpokladům, může insolvenční soud pořádkovou pokutu dodatečně prominout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 8. dubna 2011

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová