3 VSPH 354/2013-A-46
KSPH 40 INS 15605/2012 3 VSPH 354/2013-A-46

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Rezidence Nad Závěrkou, a.s., IČO 27211410, se sídlem v Dobříši, Za Pivovarem 3, zast. Mgr. Karlem Hnilicou, advokátem se sídlem v Praze 2, Lublaňská 55, zahájené k návrhu navrhovatele: Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350, se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 15605/2012-A-21 ze dne 28.prosince 2012

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 15605/2012-A-21 ze dne 28.prosince 2012 se zrušuje a řízení se zastavuje.

II. Navrhovatel je povinen zaplatit dlužníku na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů 14.036,--Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozhodnutí k rukám Mgr. Karla Hnilici, advokáta se sídlem v Praze 2.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) zamítl insolvenční návrh Československé obchodní banky, a.s. na zjištění dlužníkova úpadku se závěrem, podle něhož je jediným dlužníkovým věřitelem a nejsou tak naplněny předpoklady úpadku podle § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ).

Proti tomuto usnesení podal v zákonem stanovené lhůtě insolvenční navrhovatel odvolání a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, neboť odmítal jeho závěr, že v případě dlužníka není naplněn předpoklad mnohosti jeho věřitelů s pohledávkami po lhůtě splatnosti déle 30 dnů. V průběhu odvolacího řízení navrhovatel vzal insolvenční návrh zpět.

Podle § 129 odst. 1 InsZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst. 1 InsZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

V projednávané věci navrhovatel vzal zpět insolvenční návrh v průběhu odvolacího řízení za situace, kdy insolvenční soud o něm rozhodl jinak než rozhodnutím o úpadku, tj. zamítnutí insolvenčního návrhu.

Odvolací soud na základě výše uvedeného napadené usnesení zrušil a řízení podle § 130 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení před soudy obou stupňů je odůvodněn ustanovením § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., a protože zastavení řízení zavinil insolvenční navrhovatel, byl zavázán k náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů dlužníkovi, a to v rozsahu odměny za zastupování advokátem, v řízení před soudem prvního stupně za dva úkony právní služby v sazbě 2.100,--Kč podle § 7 bodu 5 vyhl. č. 177/1996 Sb. (dále AT) vycházeje z tarifní hodnoty 25.000,--Kč podle § 9 odst. 1 písm. a) AT ve znění účinném do 31.12.2012 (blíže k tarifní hodnotě srov. usnesení Nejvyššího soudu z 30.5.2013 sp.zn. 29 ICdo 19/2012) a dvou náhrad hotových výdajů po 300,--Kč podle § 13 odst. 3 AT, tj. 4.800,--Kč, v řízení odvolacím pak za dva úkony právní služby v sazbě 3.100,--Kč podle § 7 bodu 5 a § 9 odst. 4 písm. c) AT ve znění účinném od 1.1.2013, a dvou náhrad hotových výdajů po 300,--Kč podle § 13 odst. 3 AT, tj. 6.800,--Kč. Výše nákladů celkem tak činí 11.600,--Kč, po připočtení DPH 21% 14.036,--Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9.října 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová