3 VSPH 332/2013-A-78
KSLB 54 INS 21923/2012 3 VSPH 332/2013-A-78

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: AUTO M PLUS, s.r.o. se sídlem Liberec 6, Vratislavická 1012, IČO: 25021265, zast. JUDr. Josefem Heydukem, advokátem se sídlem Cheb, Májová 32, zahájené k návrhu věřitelů: a) Credium, a.s. se sídlem Praha 13, Office Park, Bucharova 2657/12, IČO: 25139886, zast. JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem Brno, Havlíčkova 13, b) UniCredit Leasing CZ, a.s. se sídlem Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1, IČO: 15886492, zast. Mgr. Jiřím Šebestou, advokátem se sídlem Brno, Čechyňská 361/16, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 54 INS 21923/2012-A-19 ze dne 10. ledna 2013 ve znění usnesení č.j. KSLB 54 INS 21923/2012-A-36 ze dne 29. ledna 2013,

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (insolvenční soud) usnesením ze dne 10. ledna 2013 ve znění usnesení ze dne 29. ledna 2013 nařídil předběžné opatření, jímž dlužníku AUTO M PLUS, s.r.o. se sídlem v Liberci 6 (dlužník) uložil, aby s majetkem, který může náležet do jeho majetkové podstaty, zejména s nemovitostmi zapsanými v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro obec Liberec, kat. území Rochlice u Liberce na LV č. 1340, a to s pozemky parc. č. 1816/1, 1816/3, 1816/4, 1816/5, 1816/7, 1816/8, 1816/9, 2231/8, s budovou č.p. 1012 na pozemku parc. č. 1816/4 a s budovami bez čp/če, objekty občanské vybavenosti na pozemcích parc. č. 1816/7 a 1816/5, nakládal do vydání rozhodnutí o úpadku toliko se souhlasem předběžného insolvenčního správce; tato omezení neplatí pro úkony, jejichž předmětem je plnění s hodnotou přesahující 10.000,-Kč, a pro úkony, které jsou nutné ke splnění povinností stanovených zvláštními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí (bod I. výroku), předběžným správcem ustanovil KOPPA, v.o.s. se sídlem v Liberci (bod II. výroku), osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, uložil, aby plnění z nich poskytovaly předběžnému správci (bod III. výroku), a předběžnému správci uložil, aby podával pravidelné zprávy o své činnosti každých 20 dní po ustanovení do této funkce (bod IV. výroku).

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně zejména uvedl, že v insolvenčním řízení dlužníka zahájeném dne 7.9.2012 na základě insolvenčního návrhu navrhovatele a), k němuž posléze přistoupil i navrhovatel b), tito věřitelé navrhli, aby insolvenční soud zvážil nařízení předběžného opatření podle § 113 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), jímž by soud zabránil dlužníku změnám v jeho majetkové podstatě v neprospěch věřitelů, neboť dlužník a společnost Bandall, a.s. zahájili vkladové řízení ke shora označeným nemovitostem. Soud z internetové aplikace evidence katastru nemovitostí ověřil, že bylo zahájeno vkladové řízení u shora uvedeného katastrálního úřadu k označeným nemovitostem dlužníka pod č. V-8305/2012, v němž dlužník vystupuje jako převodce a Bandall, a.s. jako nabyvatel, přičemž předmětem řízení je vlastnictví.

Cituje § 27 odst. 1, § 82 odst. 1, § 11 odst. 1, § 112 odst. 1 a § 113 odst. 1 IZ soud dospěl k závěru, že je namístě uložení předběžného opatření ve smyslu § 113 IZ a ustanovení předběžného správce podle § 112 IZ, neboť dlužník nerespektuje zákaz vyslovený v § 111 IZ, když vkladové řízení k převodu vlastnictví dotčených nemovitostí na třetí osobu zahájil v době již zahájeného insolvenčního řízení.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil, neboť jej vydal bez slyšení dlužníka, aniž by se vypořádal s jeho obranou, kterou mu neumožnil uplatnit. Soudu vytkl, že své rozhodnutí opřel o skutečnosti zahájení insolvenčního řízení, informací přihlášeného věřitele z internetové aplikace evidence v katastru nemovitostí a z ověření těchto údajů v internetové aplikaci.

Z obsahu spisu Vrchní soud v Praze zjistil, že po vydání napadeného usnesení (předběžného opatření dle § 112 odst. 1 a § 113 odst. 1 IZ, které lze vydat i bez návrhu) soud prvního stupně usnesením č.j. KSLB 54 INS 21923/2012-A-50 ze dne 8.2.2013 rozhodl o zjištění úpadku dlužníka, jež napadl dlužník odvoláním, avšak rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 12. dubna 2013, č.j. 2 VSPH 331/2013-A-66, bylo napadené usnesení potvrzeno. Insolvenční soud pak na majetek dlužníka prohlásil usnesením ze dne 7.5.2013, č.j. KSLB 54 INS 21923/2012-B-14, konkurs s tím, že jeho účinky nastávají (podle § 89 odst. 1 IZ) jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, k němuž došlo ve stejný den. Je zřejmé, že s účinností tohoto rozhodnutí pominuly všechny účinky založené napadeným usnesením o nařízení předběžného opatření. Skončila působnost předběžného správce, který vykonává svoji funkci jen do rozhodnutí o úpadku a který se v daném případě stal od rozhodnutí o úpadku insolvenčním správcem s plnou působností (§ 27 odst. 2 IZ), přičemž veškerá dosavadní částečná omezení dlužníka v nakládání s majetkem náležejícím do majetkové podstaty byla konzumována účinky prohlášení konkursu na jeho majetek stanovenými v § 246 IZ (nastalými dle § 245 odst. 1 rovněž zveřejněním rozhodnutí o konkursu v insolvenčním rejstříku). Účinky prohlášení konkursu totiž spočívají v přechodu veškerých oprávnění nakládat s majetkovou podstatou (včetně výkonu práv a plnění povinností souvisejících s majetkovou podstatou, jež dosud příslušela dlužníku) na insolvenčního správce, včetně toho, že osoby, jež mají závazky vůči dlužníku, mají plnění nadále poskytovat nikoli dlužníku, ale insolvenčnímu správci.

Protože se z těchto důvodů stalo dlužníkovo odvolání proti napadenému usnesení bezpředmětným, postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) občanského soudního řádu a toto odvolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 22. října 2013

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová