3 VSPH 328/2012-B-105
MSPH 93 INS 12251/2010 3 VSPH 328/2012-B-105

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka: ROKO AERO, a.s., se sídlem Praha 7-Holešovice, Přívozní 1054/2, IČO: 27748588, o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Ivy Frömlové, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. února 2012, č.j. MSPH 93 INS 12251/2010-B-79, takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) v insolvenční věci dlužníka ROKO AERO, a.s. zprostil Mgr. Ivu Frömlovou funkce insolvenční správkyně a ustanovil insolvenčním správcem Ing. Radomíra Válka; současně uložil zproštěné insolvenční správkyni do 5 dnů od doručení tohoto rozhodnutí informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předat mu veškeré doklady souvisící s výkonem jeho funkce.

Toto usnesení napadla Mgr. Frömlová v zákonem stanovené lhůtě odvoláním.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že Mgr. Frömlová-odvolatelka vzala své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 7. března 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová