3 VSPH 323/2013-A-34
KSUL 70 INS 12028/2011 3 VSPH 323/2013-A-34

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenní vČci dlužníka: VICTORY, spol. s r.o., IýO 18385907, se sídlem v LitvínovČ, Seifertova 1480, zahájené k návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. KSUL 70 INS 12028/2011-A-20 ze dne 2.dubna 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem .j. KSUL 70 INS 12028/2011-A-20 ze dne 2. dubna 2012 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenní soud) zastavil insolvenní ízení ve vČci uvedeného dlužníka.

V od vodnČní napadeného usnesení insolvenní soud uvedl, že usnesením .j. KSUL 70 INS 12028/2011-A-10 z 5.8.2011 (Usnesení) uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 50.000,--K a že usnesením Vrchního soudu .j. KSUL 70 INS 12028/2011, 2 VSPH 1052/2011-A-15 z 31.1.2012 Usnesení potvrdil. Protože zálohu na náklady insolvenního ízení dlužník ve stanovené lh tČ nezaplatil, postupoval podle § 108 odst. 3 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (InsZ) a ízení zastavil.

Proti tomuto usnesení dlužník v zákonem stanovené lh tČ podal odvolání a vyjád il nesouhlas se zastavením ízení pro nezaplacení zálohy ve výši 50.000,--K, nebo nemá žádný movitý i nemovitý majetek, nemá zamČstnance a vzhledem k nízkému rozsahu své innosti zhodnotil uloženou zálohu ze neodpovídající.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 InsZ, podle kterého insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,--K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Ze spisu plyne, že Usnesením bylo uloženo dlužníkovi zaplatit ve lh tČ 3 dn od jeho právní moci zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 50.000,--K s pouením o tom, že nebude-li záloha zaplacena ve stanovené lh tČ m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní zastavit, nep ikroí-li k jejímu vymáhání. Usnesením .j. KSUL 70 INS 12028/2011, 2 VSPH 1052/2011-A-15 z 31.1.2012 bylo Usnesení potvrzeno a nabylo právní moci 1.3.2012. Do vydání napadeného usnesení ani v pr bČhu odvolacího ízení nebyla záloha na náklady insolvenního ízení zaplacena.

T eba zd raznit, že v tomto odvolacím ízení se nelze zabývat otázkou d vod pro uložení zálohy, nebo ta byla již pravomocnČ vy ešena.

Jestliže není ve stanovené lh tČ splnČna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení, je na úvaze soudu, zda p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu ízení zastaví, anebo p ikroí k jejímu vymáhání. Vymáhání nezaplacené zálohy zásadnČ p ichází v úvahu tam, kde je insolvenním navrhovatelem vČ itel, tedy osoba od dlužníka odlišná, v i níž, obecnČ vzato, m že soud být s vymáháním takové pohledávky úspČšný. Je-li však insolvenní návrh podán dlužníkem, pak pro p ípad zjištČní jeho úpadku, nep ichází v úvahu zajištČní úhrady náklad tohoto ízení prost ednictvím vymáhání uložené zálohy v pr bČhu ízení. Trvá totiž úinek spojený ze zahájením insolvenního ízení, jenž spoívá v zákazu provedení výkonu rozhodnutí i exekuce postihující majetek dlužníka, i jiný majetek náležející do majetkové podstaty (§ 109 odst. 1 písm. c/ InsZ). Za trvání konkursu dlužníka, tj. formy ešení dlužníkova úpadku, která p ichází jako jediná v úvahu, je podle § 267 InsZ provedení výkonu rozhodnutí a exekuce postihující majetek náležející do jeho majetkové podstaty umožnČno toliko ve vztahu k pohledávkám, u nichž to zákon výslovnČ stanoví-to ovšem není p ípad nároku z titulu zálohy na náklady insolvenního ízení.

Za této situace insolvenní soud postupoval správnČ, když ízení o insolvenním návrhu dlužnice zastavil, a proto je odvolací soud z d vodu vČcné správnosti podle § 219 o.s. . potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 7. b ezna 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva