3 VSPH 321/2012-A-35
KSPH 38 INS 11067/2011 3 VSPH 321/2012-A-35

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka Josefa Losineckého, nar. 13.1.1968, bytem v Kolíně 2, Radimského 939, t.č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Vinařice, zahájené k návrhu věřitele: Belmopan Debt Company Ltd. se sídlem v Global Gateway 1429, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Republika Seychely, spol. č. 059906, zast. Mgr. Radanem Venclem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Chmelova 357/II, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16.prosince 2011, č.j. KSPH 38 INS 11067/2011-A-28,

takto:

Odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16.prosince 2011, č.j. KSPH 38 INS 11067/2011-A-28, se odmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) zjistil dlužníkův úpadek (bod II. výroku), návrh na povolení oddlužení dlužníka zamítl (bod I. výroku), ustanovil mu insolvenčního správce v osobě Ing. Lee Loudy, bytem v Praze 1, Vodičkova 41 (bod III. výroku) a prohlásil na dlužníkův majetek konkurs (bod IV. výroku); do bodů V. až XII. výroku promítl zákonné účinky jeho rozhodnutí a další procesní postup.

V zákonem stanovené lhůtě napadl toto usnesení dlužník odvoláním s formulací: podávám odvolání proti usnesení KS v Praze č.j. 38 INS 11067/2011-a-28, kterým bylo rozhodnuto v insolvenční věci vedené u Krajského soud v Praze o zamítnutí návrhu na oddlužení .

Usneseními č.j. KSPH 38 INS 11067/2011-A-30 z 9.1.2012 Krajského soudu v Praze a č.j. KSPH 38 INS 11067/2011,-A-33 z 15.3.2012 Vrchního soudu v Praze, jež byla doručena dlužníkovi 11.1.2012, resp. 21.3.2012, byl dlužník vyzýván k doplnění odvolání o odvolací důvod, tj. o uvedení, v jakém rozsahu usnesení napadá a v čem spatřuje nesprávnost napadeného usnesení, a o odvolací návrh, tj. jak má odvolací soud o odvolání rozhodnout ve lhůtě 10, resp. 7 dnů ode dne jejich doručení s poučením, že nebude-li odvolání ve stanovené lhůtě doplněno, odvolací soud odvolání podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítne.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že dlužník na doručené výzvy nijak nereagoval, odvolání ve stanovené lhůtě nedoplnil a vytčené nedostatky neodstranil. Odvolací soud proto postupoval podle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 o.s.ř. a dlužníkovo odvolání odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 11.dubna 2012 JUDr.Michal Kubín, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová