3 VSPH 32/2014-A-12
KSPH 35 INS 34657/2013 3 VSPH 32/2014-A-12

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Skvrňově 57, 281 44 Zásmuky, zahájené k návrhu dlužnice o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 34657/2013-A-7 ze dne 4. prosince 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 35 INS 34657/2013-A-7 ze dne 4. prosince 2013 se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) zastavil insolvenční řízení zahájené k návrhu dlužnice s návrhem na povolení oddlužení s odůvodněním, podle něhož byl podán 3.12.2013, zatímco pod sp. zn. KSPH 35 INS 33022/2013 je projednáván návrh téže dlužnice, jenž byl podán 19.11.2013. V této skutečnosti shledal překážku věci zahájené, a proto postupoval podle § 83 občanského soudního řádu (o.s.ř.).

Toto rozhodnutí dlužnice napadla v zákonem stanovené lhůtě odvolání s odůvodněním, podle něhož insolvenční návrh podala pouze jednou a jeho podáním pouze reagovala na výzvu insolvenčního soudu týkající se doplnění listin ve věci vedené pod sp. zn. KSPH 35 INS 33022/2013 a požadovala, aby insolvenční soud v insolvenčním řízení pokračoval.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k závěru, že insolvenční soud neměl podmínky pro vydání napadeného usnesení.

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.) týkající se sporného řízení.

Podle § 83 odst. 1 o.s.ř. zahájení řízení brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení (tzv. překážka litispendence).

Podle § 97 odst. 1 InsZ insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu.

Podle § 101 odst. 1 InsZ zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh. Jestliže insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, zveřejní insolvenční soud tuto vyhlášku nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu.

Podle § 107 odst. 1 InsZ další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku se považuje za přistoupení k řízení.

Z výše citovaných ustanovení plyne, že překážka litispendence se v insolvenčním řízení uplatní (jen) v případě, kdy táž osoba (věřitel nebo dlužník) podá další insolvenční návrh (obsahově odlišný od insolvenčního návrhu, o němž probíhá insolvenční řízení) ohledně téhož dlužníka dříve, než bylo pravomocně rozhodnuto o jeho původním návrhu. V ostatních případech (je-li různými subjekty podáno více insolvenčních návrhů vůči témuž dlužníkovi a o některém z nich nebylo pravomocně rozhodnuto) je uplatnění této překážky vyloučeno speciální úpravou obsaženou v § 107 InsZ.

Z insolvenčního rejstříku plyne, že dlužnice podala k insolvenčnímu soudu 19.11.2013 na předepsaném formuláři insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení datovaný 12.10.2013 a že vyhláškou č.j. KSPH 35 INS 33022/2013-A-3 z 20.11.2013 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku 20.11.2013 ve 14:46 hod. bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení ve věci výše uvedené dlužnice s tím, že tímto okamžikem nastaly zákonné účinky spojené s podaným insolvenčním návrhem. Usnesením č.j. KSPH 35 INS 33022/2013-A-8 ze 3.12.2013 insolvenční soud vyzval dlužnici k doplnění insolvenčního návrhu. Dne 3.12.2013 v 10:34 hod. byl doručen insolvenčnímu soudu insolvenční návrh dlužnice s návrhem na povolení oddlužení datovaný 12.10.2013, s identickým obsahem jako ve věci projednávané pod sp. zn. KSPH 35 INS 33022/2013. Insolvenční soud vyhláškou č.j. KSPH 35 INS 34657/2013-A-3 uveřejněnou 3.12.2013 ve 12:16 hod. oznámil zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužnice s tím, že tímto okamžikem nastaly zákonné účinky spojené s podaným insolvenčním návrhem.

Z výše uvedených skutečností je zjevné, že dlužnice neměla v úmyslu podat nový insolvenční návrh, neboť ten je obsahově i formálně shodný s insolvenčním návrhem, na jehož základě probíhá insolvenční řízení pod sp. zn. KSPH 35 INS 33022/2013, nýbrž pouze reagovala na výzvu insolvenčního soudu v tomto řízení ze 3.12.2013, jíž výše uvedeným způsobem vyhověla tak, že podala insolvenční návrh s týmž obsahem, o němž však insolvenční řízení probíhá pod sp. zn. KSPH 35 INS 33022/2013.

Podání doručené insolvenčnímu soudu 3.12.2013 nemohlo působit procesní účinky spočívající v zahájení insolvenčního řízení, jež od 19.11.2013 probíhá pod sp. zn. KSPH 35 INS 33022/2013 na základě identického insolvenčního návrhu a jehož průběh nebyl napadeným usnesením nikterak dotčen a pro formulaci závěrů obsažených v napadeném usnesení tu nebyly dány zákonné předpoklady; z uvedeného důvodu insolvenční soud měl toto podání založit do spisu vedeného ohledně insolvenčního návrhu doručeného již 19.11.2013 namísto vydání vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení.

Nebyly tedy splněny zákonné předpoklady k tomu, aby napadené rozhodnutí bylo insolvenčním soudem vydáno. Odvolací soud je proto za přiměřeného užití § 219a o.s.ř. zrušil (§ 7 odst. 1 InsZ), aniž by ve smyslu § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení, neboť pro takový postup nadále nejsou důvody.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 10. ledna 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková