3 VSPH 309/2013
KSPH 40 INS 31666/2012 3 VSPH 309/2013 A 19

U S N E S E N Í Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senát' složeném z piedsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudc JUDr. Jindiicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenním iízení dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , Lesov 129, 360 01 Karlovy Vary, zahájeném na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 40 INS 31666/2012 A-10 ze dne 17. ledna 2013, t a k t o : Usnesení Krajského soudu v Praze .j. KSPH 40 INS 31666/2012 A-10 ze dne

17. ledna 2013 se m ' n í tak, že insolvenní iízení se nezastavuje.

O d v o d n ' n í : Krajský soud v Praze .j. KSPH 40 INS 31666/2012 A-10 ze dne 17.1.2013 zastavil insolvenní iízení dlužníka Josefa anonymizovano (dále jen dlužník) pro zp'tvzetí jeho insolvenního návrhu. V odvodn'ní usnesení soud prvního stupn' uvedl, že mu byl dne 14.12.2012 doruen insolvenní návrh dlužníka spojený s jeho návrhem na povolení oddlužení. Úinky zahájení insolvenního iízení nastaly dne 17.12.2012 zveiejn'ním vyhlášky o zahájení iízení. Podáním ze dne 15.1.2013 dorueným soudu téhož dne dlužník vzal insolvenní návrh zp't. Protože tak uinil diíve, než soud rozhodl o úpadku, nebo než nabylo právní moci jiné rozhodnutí o insolvenním návrhu, soud prvního stupn' podle § 129 a § 130 insolvenního zákona (dále jen IZ) insolvenní iízení zastavil. Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal s požadavkem, aby je odvolací soud zrušil a v'c vrátil soudu prvního stupn' k dalšímu iízení. Namítal, že si není v'dom toho, že by uinil podání, jímž by svj insolvenní návrh vzal zp't. V insolvenním rejstiíku vyhledal podání ze dne 15.1.2013, které má být jeho zp'tvzetím návrhu, ale podpis na tomto podání není dlužníkovým podpisem. Není mu známo, kdo mohl zp'tvzetí jeho jménem podepsat a soudu podat. Vrchní soud v Praze piezkoumal napadené usnesení i iízení jeho vydání piedcházející a odvolání shledal dvodným. Z § 129 odst. 1 a § 130 odst. 1 IZ plyne, že insolvenní navrhovatel mže vzít insolvenní návrh zp't až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenním návrhu, a pokud k takovému zp'tvzetí insolvenního návrhu dojde, insolvenní soud iízení zastaví. Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že o insolvenním návrhu dlužníka podaném dne 14.12.2012 nebylo dosud soudem nijak rozhodnuto. Poté, co byl dlužník soudem (mimo jiné) vyzván usnesením ze dne 19.2.2012 (A 8) k dopln'ním svého insolvenního návrhu a návrhu na povolení oddlužení o jejich piedepsané náležitosti, bylo soudu podáno dne 15.1.2013 (osobn' do podatelny soudu) podání založené na A 9, které bylo formulováno jako dlužníkovo zp'tvzetí insolvenního návrhu in'né dle § 129 odst. 1 IZ a v n'mž je vypsán jako podatel Josef Sejtko a k tomu piipojen rukou psaný podpis Sejtko . Zp'tvzetí bylo odvodn'no tím, že dlužník není schopen ve stanovené lht' provést soudem požadované dopln'ní jeho návrh (zejména dodat aktuální znalecké ocen'ní nemovitosti), neboo je v souasné dob' mimo své bydlišt', a že nový insolvenní návrh podá po sestavení návrhu se všemi potiebnými náležitostmi. Dlužník namítá, že listinu A 9 obsahující zp'tvzetí jeho insolvenního návrhu nesepsal, nepodepsal ani soudu nepodal, tedy že jde o falzum jeho úkonu, který ve skutenosti neuinil (a neví, kdo tak uinil místo n'j). Sám obsah spisu neposkytuje dostatený podklad k vyvrácení dlužníkem nastolených pochybností o tom, že piedm'tné podání A 9 je vskutku úkonem, který sám vi soudu uinil, tedy piedevším, že toto podání vlastnorun' podepsal. Pii laickém pohledu podpis na zp'tvzetí A 9 vskutku vykazuje jisté odlišnosti od dlužníkových podpis na podaných návrzích, k nim piipojených seznamech a na odvolání. Pochybnosti o pravosti dlužníkova podpisu by mohl odstranit jen znalecký grafologický posudek. To je ovšem relativn' nákladný dkaz, který by navíc byl provád'n jen za úelem zjišt'ní, zda dlužník vskutku uinil procesní úkon piedstavující jeho volnou dispozici s insolvenním návrhem, která se v iízení vedeném jen za úasti dlužníka jiné osoby piímo (procesn') nedotýká a k níž se ovšem dlužník nehlásí. Za takové situace, i s ohledem na to, že podpis na zp'tvzetí skuten' vzbuzuje pochybnosti o jeho autentinosti co podpisu dlužníkov', považuje odvolací soud za adekvátní bez dalšího v'c posoudit ve prosp'ch argumentace dlužníka, tj. nenahlížet na soudu doruenou listinu A 9 jako na dlužníkem uin'né zp'tvzetí jeho insolvenního návrhu. Tím se stává bezdvodným i zastavení insolvenního iízení dle § 130 odst. 1 IZ, o n'mž soud napadeným usnesením rozhodl. Z t'chto dvod odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.i. a napadené usnesení zm'nil tak, že se insolvenní iízení nezastavuje. P o u e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání piípustné, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyiešení otázky hmotného nebo procesního práva, pii jejímž iešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyiešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdíln' anebo má li být dovolacím soudem vyiešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.i.). Dovolání lze podat do dvou m'síc od doruení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu +R, prostiednictvím Krajského soudu v Praze. V Praze dne 23. srpna 2013 JUDr. Jaroslav Bureš, v. r. piedseda senátu Za správnost vyhotovení: Kateiina Van'ková