3 VSPH 308/2011-P3-13
KSCB 25 INS 7987/2009 3 VSPH 308/2011-P3-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: MONTINVEST CZ, spol. s r.o. se sídlem 398 42 Veselíčko 7, identifikační číslo 26029642, o přihlášce pohledávky věřitele: VYKOV spol. s r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, K. Světlé 2587, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. září 2010, č.j. KSCB 25 INS 7987/2009-P3-4,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. září 2010, č.j. KSCB 25 INS 7987/2009-P3-4, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích (insolvenční soud) vzal na vědomí částečné zpětvzetí pohledávky věřitele přihlášené ve výši 944.720,--Kč v rozsahu 803.012,--Kč podle § 184 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), s tím, že v uvedeném rozsahu věřitel vzal svou přihlášenou pohledávku zpět, a zároveň konstatoval, že v insolvenčním řízení pokračuje s věřitelem jako jeho účastníkem s pohledávkou v rozdílu obou částek, tj. 141.708,--Kč.

Toto usnesení napadl věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním pro případ, že by insolvenční soud nevyhověl jeho návrhu na jeho zrušení poté, co částečné zpětvzetí pohledávky vzal podáním z téhož data zpět s odůvodněním, podle něhož v uvedeném rozsahu mu sice byla pohledávka uhrazena pojistitelem, avšak pohledávku brát zpět neměl, neboť to bylo v rozporu s obsahem s ním uzavřené pojistné smlouvy.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 184 InsZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel. Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Podle § 187 InsZ pro část přihlášené pohledávky platí postup podle § 184 až 186 InsZ obdobně. -2-KSCB 25 INS 7987/2009

Podle § 7 odst. 1 InsZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 41a o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, může účastník učinit úkon jen výslovně (odst. 1). Úkon může být odvolán, jen jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem (odst. 4). Měl-li účastník nesprávnou nebo nedostatečnou představu o obsahu procesního úkonu, o jeho předmětu, o druhém účastníku nebo o jiných skutečnostech, které byly pro jím projevenou vůli rozhodující, jde o omyl ve vůli (vnitřní omyl). Neodpovídá-li projev účastníka vůli, kterou chtěl ve skutečnosti vyjádřit, neboť projev došel soudu změněný vlivem prostředků, které účastník k tomu použil, jedná se o omyl v projevu vůle (vnější omyl). V řízení před soudem není podstatné, co účastník zamýšlel projevit, tj. vnitřní omyl, nebo zda nastal rozpor mezi jeho vůlí a projevem vůle, tj. vnější omyl. Rozhodující je, co účastník svým procesním úkonem vyjádřil; šlo-li o projev vůle dostatečně určitý a srozumitelný a jeho účinky v řízení nastaly, nemůže dodatečné zjištění, že účastník řízení jednal v omylu, na těchto procesních účincích nic změnit. Z uvedených důvodů pak právní úprava připouští odvolání procesního úkonu jen tam, kde to jeho povaha připouští, jak tomu je i v případě zpětvzetí žaloby, a za předpokladu, že jeho procesní účinky ještě nenastaly, tj. že takové podání dojde soudu nejpozději s odvolávaným procesním úkonem.

Ze spisu plyne, že podáním doručeným insolvenčnímu soudu 25.8.2010 věřitel požádal soud o úpravu výše přihlášené pohledávky, tj. že uplatňuje nikoliv pohledávku v původní výši 944.720,--Kč, nýbrž jen ve výši 141.708,--Kč, že tento procesní úkon odvolal podáním, doručeným insolvenčnímu soudu 5.1.2011.

Odvolací soud dospěl k závěru, že procesní úkon, jímž věřitel upravil výši pohledávky, kterou v insolvenčním řízení uplatňuje, je svým obsahem částečné zpětvzetí přihlášky ve smyslu § 184 InsZ ve spojení s § 187 InsZ a že insolvenční soud správně toto zpětvzetí přihlášky vzal v rozsahu 803.012,--Kč na vědomí s tím, že v uvedeném rozsahu účast věřitele v insolvenčním řízení zaniká. Účinky tohoto procesního úkonu nastaly 25.8.2010 a bez významu je okolnost, že věřitel přihlášku pohledávky vzal zpět v omylu. Protože svůj úkon vzal zpět věřitel nikoliv nejpozději s podáním odvolaného procesního úkonu, nebylo možné ke zpětvzetí částečného zpětvzetí přihlášky pohledávky podle § 41a odst. 4 o.s.ř., jehož aplikace není vyloučena zákonem ani nevybočuje z mezí přiměřenosti použití občanského soudního řádu na řízení insolvenční, přihlédnout.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 24. března 2011

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: V. Chalupová