3 VSPH 301/2012-B-11
KSCB 28 INS 15142/2011 3 VSPH 301/2012-B-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Branišov 33, 373 84 Dubné, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. února 2012, č.j. KSCB 28 INS 15142/2011-B-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. února 2012, č.j. KSCB 28 INS 15142/2011-B-6, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně vyslovil, že zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení a návrhu na zahájení insolvenčního řízení není účinné. Uvedl, že na základě insolvenčního návrhu (dlužnice) spojeného s návrhem na povolení oddlužení rozhodl usnesením ze 7.12.2011, č.j. KSCB 28 INS 15142/2011-A-10, že se zjišťuje úpadek dlužnice, odmítl návrh na jeho řešení oddlužením a rozhodl, že bude řešen konkursem; usnesení nabylo právní moci 31.12.2011. Konstatoval, že dlužnice podáním doručeným soudu 30.1.2012 vzala svůj insolvenční návrh i návrh na povolení oddlužení zpět s odkazem na ust. § 394 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ). Cituje § 7 odst. 1 IZ a § 96 odst. 5 o.s.ř. dospěl k závěru, že při zpětvzetí insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení učiněné dlužnicí po právní moci citovaného rozhodnutí ze 7.12.2011 nelze postupovat podle § 394 IZ, a proto rozhodl o neúčinnosti dlužnicí provedeného zpětvzetí.

Shora uvedené usnesení napadla dlužnice odvoláním, v němž uvedla, že nebyla informována o žádných možnostech.

Podle § 129 odst. 1 IZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst. 3 IZ byl-li insolveční návrh vzat zpět až po vydání rozhodnutí o úpadku nebo poté, co jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu již nabylo právní moci, insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí insolvenčního návrhu není účinné. Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory nepoužijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 96 odst. 5 o.s.ř. byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až poté, co rozhodnutí o věci již nabylo právní moci, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné.

Odvolací soud z insolvenčního spisu zjistil, že insolvenční soud rozhodnutím ze 7.12.2011 (A-10) zjistil úpadek dlužnice, odmítl její návrh na povolení oddlužení a prohlásil na její majetek konkurs. Toto rozhodnutí bylo doručeno dlužnici do vlastních rukou 15.12.2011, jak se podává z doručenky, dlužnice proti němu nepodala odvolání, ani se mu nijak nebránila, takže nabylo právní moci 31.12.2011, jak dovodil soud prvního stupně. Podáním z 28.1.2012 vzala dlužnice insolveční návrh s návrhem na povolení oddlužení zpět podle § 394 IZ s odůvodněním, že návrh podala v době, kdy trpěla vážnými zdravotními poruchami a neprojednala své problémy s kvalifikovaným právníkem, nýbrž s osobou, s níž se zkontaktovala prostřednictvím inzerátu, když o svém kroku nesdělila ani nic svým nejbližším.

Odvolací soud dospěl k závěru, že postup soudu prvního stupně byl namístě, neboť zpětvzetí insolvenčního návrhu učinila dlužnice až po rozhodnutí o zjištění jejího úpadku ze 7.12.2011 (§ 129 odst. 1 IZ) a zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení (jako součást zpětvzetí insolvenčního návrhu) až poté, co rozhodnutí o něm nabylo právní moci, tj. 31.12.2011. Soud prvního stupně proto správně v případě zpětvzetí insolvenčního návrhu podle § 130 odst. 3 IZ a v případě zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení podle § 96 odst. 5 o.s.ř. rozhodl, že podání dlužnice není účinné.

Odvolací soud proto napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 28. března 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva