3 VSPH 30/2014-P1-10
KSPH 41 INS 13909/2013 3 VSPH 30/2014-P1-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: Dřevozpracující výrobní družstvo Slaný v likvidaci, IČO 00028282, se sídlem ve Slaném, Pražská 1579, o odvolání věřitele Pavla Svobody, bytem v Říčanech, U Vodojemu 1473/4, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 13909/2013-P1-3 ze dne 10.října 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 13909/2013-P1-3 ze dne 10.října 2013 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávky Pavla Svobody, bytem v Říčanech, U Vodojemu 1473/4 (Věřitel).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že Věřitel podal přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka 6.6.2013. Protože měla přihláška vady, insolvenční správce Věřitele vyzval 24.7.2013 k jejímu doplnění podle § 188 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), s tím, že je třeba doložit aktivní legitimaci Věřitele k přihlášení pohledávky a upřesnit právní důvod jejího vzniku, resp. doplnit konkrétní tvrzení o nájemní smlouvě, v níž má svůj původ, a tuto smlouvu připojit k přihlášce. Konstatoval, že výzva byla Věřiteli doručena 30.7.2013. Lhůta k doplnění přihlášky pohledávky 15 dnů marně uplynula 14.8.2013. Věřitelovo podání k doručené k výzvě bylo doručeno insolvenčnímu správci až 20.8.2013, avšak neobsahuje údaje, jež insolvenční správce v ní požadoval. Cituje ustanovení § 188 InsZ insolvenční soud dospěl k závěru, že Věřitel ve stanovené lhůtě přihlášku pohledávky řádně nedoplnil, a proto ji postupem podle § 185 InsZ odmítl.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Namítl, že přihlášku pohledávky doplnil řadou příloh, z nichž vyplývá věcná legitimace k přihlášení pohledávky, jež je založena rozhodnutími soudu. Proto výzva k doplnění přihlášky pohledávky jej překvapila, avšak zareagoval na ni podáním, jež odevzdal k poštovní přepravě 12.8.2013 doporučeným dopisem. Uvedl dále, že mu není znám pojem aktivní legitimace věřitele k přihlášení pohledávky a že insolvenční správce jej

řádně k této otázce nepoučil. Zároveň přiložil nájemní smlouvu, v níž přihlášená pohledávka má svůj původ.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání Věřitele je opodstatněno, byť z jiných než jím namítaných důvodů.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (viz § 136 odst. 2 písm. d/ InsZ).

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 InsZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencni-zakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 občanského soudního řádu, dále též jen o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 InsZ). Požadavek peněžitého vyčíslení výše nepeněžité pohledávky, pohledávky neurčité výše a pohledávky v cizí měně upravuje § 175 InsZ. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá (§ 174 odst. 4 InsZ). Podle § 177 InsZ je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Insolvenční správce přihlášku pohledávky podle § 188 odst. 1 InsZ přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 InsZ).

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze zásady přiměřené aplikace občanského soudního řádu (§ 7 InsZ) je třeba dovodit, že i usnesení vydaná soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v příslušných ustanoveních o.s.ř. (míněn zejména § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.). Proto insolvenční soud i v odůvodnění usnesení, jímž rozhodl o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a že se tato odmítá, musí kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady měla věřitelova přihláška mít či v čem byla neúplná, zda šlo o nedostatky, které brání přezkoumání přihlášené pohledávky, zda je insolvenční správce věřiteli řádně vytkl a zda zůstaly ve stanovené lhůtě neodstraněny. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.

Těmto požadavkům však Soud v odůvodnění napadeného usnesení zjevně nevyhověl. Omezil se v něm totiž jen na zjištění, že insolvenční správce vyzval Věřitele k doložení jeho aktivní legitimace a připojení nájemní smlouvy, aniž by zhodnotil, zda výzva k doplnění přihlášky byla důvodná a mohla mít účinky upravené v ustanovení § 188 odst. 2 InsZ, a jen deklaroval, že souhlasí s postupem insolvenčního správce.

Z napadeného usnesení tak není patrné, zda vůbec byl důvod odvolatele k opravě či doplnění jeho přihlášky vyzývat a zda k odstranění nedostatků své přihlášky byl insolvenčním správcem postupem dle § 188 odst. 2 InsZ řádně veden. Napadené usnesení tudíž postrádá skutková zjištění rozhodná pro závěr, že ohledně odvolatelovy přihlášky pohledávky nastal následek, že se k ní nepřihlíží a že podmínky pro vydání napadeného usnesení byly dány.

Nad rámec uvedeného odvolací soud upozorňuje na dikci ustanovení § 185 InsZ, podle níž je třeba vedle odmítnutí přihlášky pohledávky zároveň ve výroku rozhodnutí uvědomit věřitele přihlášky o tom, že právní mocí rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil Soudu k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 18.září 2014

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová