3 VSPH 3/2012-A-49
MSPH 96 INS 14156/2011 3 VSPH 3/2012-A-49

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka Sei group, a.s., IČO: 28994086, Na Strži 65/1702, 140 62, Praha 4, o návrhu insolvenčního věřitele č. 1, společnosti S&T CZ, s.r.o., IČO: 44846029, Na Strži 1702/65, 140 00, Praha 4, zastoupeného JUDr. Janem Lukešem, Ph.D., Hybernská 20, 110 00, Praha 1 a insolvenčního navrhovatele č. 2, společnosti ARYKA IN-WEST, a.s., IČO: 26722411, Na Harfě 1/203, 190 00, Praha 9, zastoupeného JUDr. Janem Lukešem, Ph.D., Hybernská 20, 110 00, Praha 1, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. srpna 2011, č.j. MSPH 96 INS 14156/2011-A-11,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 23.8.2011, č.j. MSPH 96 INS 14156/2011-A-11, v bodě I. výroku uložil dlužníkovi Sei group, a.s., IČO: 28994086, Na Strži 65/1702, 140 62, Praha 4 (dále jen dlužník ), aby nakládal s majetkem, který může náležet do majetkové podstaty dlužníka, se souhlasem předběžného správce, v bodě II. výroku ustanovil předběžným správcem dlužníka JUDr. Jiřinu Lužovou a v bodě III. výroku soud konstatoval, že osoby, které mají vůči dlužníkovi závazky, budou plnění poskytovat předběžnému správci.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal (spis předložen odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání až dne 2.1.2012); své odvolání vzal posléze dlužník zpět podáním ze dne 24.1.2012.

Odvolací soud proto odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 1. března 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva