3 VSPH 299/2018
J ? .:II 1 1 ava; ůULU'fL-JU

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., a soudců ]UDr. Michala Kubína a Mgr. Věry Modlitbové v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano bytem Kukaňova 2237 / 5, 430 03 Chomutov o odvolání JUDr. Filipa Exnera, soudního exekutora se sídlem Přívozní 1054/2170 00 Praha 7 proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18 dubna 2017,c č.j KSUL 69 INS 7592 / 2017 A 7, takto: Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18 dubna 2017,c č.j' KSUL 69 INS 7592/2017-A 7, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně zamítl návrh soudního exekutora ]UDr. Filipa Exnera (dále jen soudní exekutor) na nařízení předběžného opatření, kterým by omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení Š 109 odst. 1 písm. e) z č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) tak, že by mu umožnil provést nařízenou exekucí, vedenou pod sp. zn 151 EXE 735/ 15 prodejem nemovitých věcí dlužníka ajitky anonymizovano , anonymizovano , zapsaných na LV č 214 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, pro obec Postoloprty a katastrální území Mradice s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení.

Vodúvodnění svého rozhodnutí uvedl, že soudní exekutor podáním doručeným soudu dne 11. 4. 2017 navrhl vydat předběžné opatření, kterým by došlo k omezení jednoho z účinků spojeného se zahájením insolvenčního řízení (dle ust. Š 109 odst. 1 písm. c/ InsZ) s tím, že usnesením č. j. 151 EX 735/15-241 ze dne 6. 3. 2017 bylo nařízeno první dražební jednání (vydání dražební vyhlášky pro účely provedení elektronické dražby) na den 11. 4. 2017 v 10:00 hod., kdy měla proběhnout elektronická dražba dotčených nemovitostí. Za situace, kdy insolvenční návrh byl dlužníkem podán bezprostředně před termínem stanoveným soudním exekutorem k provedení první dražby nemovitého majetku dlužníka, lze dle jeho názoru považovat tento postup za jednání, které má zamezit provedení dražby. Návrh dlužníka navíc neobsahuje žádné zákonné náležitosti a je zneužitím transparentnosti insolvenčního řízení.

Odkazuje na ust. $ 2 písm. j), $ 7, Š 82 odst, 2 písm. b), 5 109 odst. 1 písm. c) InsZ, Š 102 odst. 1 o.s.ř. a Š 75c odst. 1 písm. a) o.s.ř. soud prvního stupně dospěl k závěru, že v daném případě neexistují důvody zvlástního zřetele hodné, na základě kterých by bylo nutné omezit předběžným opatřením některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, tak jak jsou uvedeny v Š 109 odst. 1 lnsZ., jak argumentuje navrhovatel Vycházel přitom ze zjisténí, že proti dlužníku Františku anonymizovano je od srpna 2015 vedeno exekuční rízení, v jehož rámci došlo v březnu 2017 k vydání dražební vyhlášky se stanovením termínu konání dražby na 11. 4. 2017. Dlužník insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podal k soudu dne 10. 4. 2017

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

9.

_--- --...--_-r--- n..-r.:-A_. 1 _I' l JI'J J' _h f LIPouze z časové blízkosti podání insolvenčního návrhu a již nařízené dražby nelze dovozovat, že dlužník svým insolvenčním návrhem sleduje nepoctivý záměr spočívající v záměru zmařit nařízenou dražbu, když se jedná o jeho první insolvenční návrh. Navrhovatel nepředložil žádné důkazy svědčící o pravdivosti jeho tvrzení a vše tak zůstává pouze v rovině domněnek. Dlužníkův úmysl prostřednictvím insolvenčního řízení uspořádat své závazky vůči věřitelům lze označit za vážně míněný a nikoliv nepoctivý. Proto návrhu nevyhověl.

Proti tomuto usnesení se soudní exekutor včas odvolal a navrhl, aby bylo změněno tak, že se jím požadované předběžné opatření nařizuje, příp. aby bylo rozhodnutí zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Má za to, že jediným cílem insolvenčního návrhu je sabotovat exekuční řízení, když návrh byl podán bezprostředně před termínem dražby. Poukazuje na to, že sám dlužník tvrď, že vyvolávací cena v exekuci je příliš nízká a že podáním trestního oznámení na oprávněného bude dosaženo spravedlivého procesu. Má pouze jednoho věřitele a v samotném exekučním řízení činí obstrukce s cílem vyvolat dojem prováděné úhrady exekvované částky a provedení exekuce oddálit. jeho insolvenční návrh nikdy neobsahoval zákonné náležitosti a není v něm uvedeno nic, co by mohlo vyvolat byť jen zdání úpadku. Totéž platí i o návrhu jeho manželky. Rozhodnutí je nedostatečně odůvodněné a nepřesvědčivé. Není z něj vůbec zřejmě, na základě čeho má insolvenční návrh za projednatelný.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněné.

Podle 5 82 odst. 1 InsZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit ibez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle 5 82 odst. 2 lnsZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v Š 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Ustanovení Š 109 InsZ vymezuje účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení tak, že podle jeho odstavce 1 písmene c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (Š 168) a pohledávky jim na roveň postavené (Š 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle 5 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Nenímli dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému. Podle 5 109 odst. 6 věty první lnsZ se rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce vrozporu s omezeními podle odstavce 1 písm. c) se v insolvenčním řízení nepřihlíží.

Jak plyne z $ 1 InsZ, účelem insolvenčního řízení je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze zákonem stanovených způsobů (5 4 InsZ) tak, aby došlo kuspořádání majetkových vztahů kosobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššírnu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. S ohledem na tuto povahu insolvenčního řízení a k naplnění jeho účelu vyvolává zahájení insolvenčního

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10,

11.

12.

13.

14.

J varii nzzfnu1o

řízení zvláštní účinky (Š 109 InsZ), mezi něž patří i zákaz provedení nařízeného výkonu rozhodnutí či exekuci postihujícího dlužníkův či jiný majetek náležející do majetkové podstaty (s výjimkou postihu pro přednostní pohledávky v režimu za podstatou dle 5 109 odst. 1 písm. c/ věty druhé InsZ). Tato úprava vyjadřuje vztah práva úpadkového kprávu exekučnímu tím, že potvrzuje (a zajišťuje) prioritu insolvenčních řešení (kolektivního řízení) před individuálním vymáháním pohledávek jednotlivých věřitelů.

Současně však-z důvodů hodných zvláštního zřetele, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů může insolvenční soud podle 5 82 odst. 2 písm. b) InsZ, ibez návrhu, prolomit zmíněný účinek zahájeného insolvenčního řízení spočívající vzákazu provedení výkonu rozhodnutí či exekuce postihujících majetek podstaty tím, že předběžným opatřením (s případnými podmínkami vněm stanovenými) provedení této exekuce povolí. Tato právní úprava má především zabránit pokusům o zneužití insolvenčního řízení podáváním insolvenčních návrhů, jež nejsou míněny vážné a jejichž zřejmým a jediným účelem je snaha blokovat provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nastolením účinků zahájení insolvenčního řízení dle 5 109 odst. 1 písm. c) InsZ.

Soud prvního stupně při svém rozhodování o návrhu soudního exekutora na nařízení předběžného opatření nesprávně bral vúvahu též úpravu poMnek nařízení předběžného opatření stanovenou v 5 102 odst. 1 a Š 75c odst. 1 o.s.ř., ačkoli navrhované předběžné opatření má svoji kompletní speciám úpravu obsaženu v 5 82 odst, 2 písm. b) InsZ, jež jakékoli podpůrné užití ustanovení o.s.ř. vylučuje. jeho ostatní úvahy, jimiž zamítnutí návrhu odůvodnil, však obstojí, a proto napadené rozhodnutí je přesto ve výroku věcně správné. Důvody, pro které nemohlo být návrhu dle $ 82 odst. 2 písm, b) InsZ vyhověno, odvolací soud sdílí.

V řadě svých rozhodnutí, kupř. v usnesení č. j KSCB 25 INS 12826/2013, 1 VSPH 1262/2013 A 14 ze dne 19. 8. 2013 nebo vusnesení č. j. KSPI I 41 INS 37067/2013, 4-VSPI I 241/2014-A 18 ze dne 10. 2. 2014 Vrchní soud v Praze vysvětlil, že ustanovení $ 82 odst. 2 písm. b) InsZ dopadá nejen na situaci vyvolanou šikanézními návrhy podanými věřiteli vůči dlužníku, ale též na případy, kdy obstrukční jednání dlužníka znemožňuje jak řádný postup v insolvenčním řízení, tak i individuám Výkon práva jednotlivými věřiteli.

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že k návrhu dlužníka a jeho manželky jitky anonymizovano (A l) ze dne 10. 4. 2017 bylo dne 11. 4. 2017 zahájeno insolvenční řízení, v němž se navrhovatel domáhá zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením. Jedná se o první takový návrh dlužníka. Podáním z téhož dne (?i-5) se soudní exekutor domáhá nařízení daného předběžného opatření. Usnesením z 18. 4. 2017 (ili 7) soud prvního stupně návrhu na předběžné opatření nevyhověl. Insolvenční návrh vykazuje vady, k jejichž odstranění byl dlužník vyzván usnesením z 24. 4. 2017, 30. 5. 2017, 9. 6, 2017. Usnesením z 18. 8. 2017 byl insolvenční návrh (pro jeho vady) zamítnut, aby toto rozhodnutí bylo odvolacím soudem dne 7, 12. 2017 zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně. Z obsahu spisu neplyne, z jakého důvodu nebylo dosud o návrhu dlužníka (opětovně) rozhodnuto. Obsah spisu vyvrací tvrzení soudního exekutora o tom, že by dlužník měl pouze jednoho věřitele. Z obsahu spisu dle názoru odvolacího soudu neplyne ani to, že by podání insolvenčního návrhu bylo vskutku motivováno výhradně nepřípustnou snahou dlužníka paralyzovat předmětné exekuční řízení, jak soudní exekutor tvrď.

Závěr o zneužití insolvenčního řízení přitom nelze totiž bez dalšího stavět na tom, že insolvenční návrh byl podán bezprostředně před termínem dražby ani z projeveného nesouhlasu dlužníka s podmínkami dražby. Uvedené okolnosti k závěru o snaze dlužníka mařit dané exekuční řízení dle názoru odvolacího soudu nevedou a důvodem pro nařízení předběžného opatření být nemohou. Opačný názor je bez dalšího pouhou nepodloženou účelovou spekulací.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

3 VSPH 29972018

15. jsou-li návrhu dlužníka odvolatelem vytýkány vady, nelze takovou okolnost, pokud jde zejména

16. o vady odstranitelné, klást bez dalšího k tíži dlužníka v situaci, kdy není práva znalý a ze spisu není zároveň zřejmé, proč soud prvního stupně v tomto směru, přesto, že řízení bylo zahájeno téměř před rokem, adekvátně, přes odpovídající poučení ze strany odvolacího soudu, nekoná.

Proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle Š 219 o.s.ř. za použití 5 7 InsZ jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Praha 28. února 2018

jUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., vr. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vej

.de