3 VSPH 297/2015-P3-10
KSPL 54 INS 33281/2013 3 VSPH 297/2015-P3-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Jaroslava Bureše v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Přeštická 2653/9, 301 00 Plzeň, o odvolání věřitelky Jarmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Psinice 8, 507 23 Libáň, IČO 42202876, zastoupené Martinem anonymizovano , anonymizovano , zmocněncem, bytem Petra Bezruče 362, 288 42 Nymburk, proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 33281/2013-P3-3 ze dne 22. října 2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 33281/2013-P3-3 ze dne 22. října 2014 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (dále také insolvenční soud ) odmítl přihlášku pohledávky P-3 věřitelky Jarmily anonymizovano (dále jen věřitelka ) ve výši 20.000,-Kč a vyslovil, že právní mocí usnesení účast věřitelky v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že věřitelka přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 20.000,-Kč, za důvod vzniku pohledávky označila neuhrazenou cenu za náklady poskytování služeb a zpracování insolvenčního návrhu. Podáním ze dne 14.10.2014 insolvenční správce sdělil soudu, že vyzval věřitelku k opravě a doplnění přihlášky dopisem ze dne 9.7.2014, který byl věřitelce doručen dne 14.7.2014, a navrhl, aby soud rozhodl tak, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, neboť věřitelka ve stanovené lhůtě přihlášku neopravila ani nedoplnila.

Insolvenční soud zjistil, že insolvenční správce postupoval v souladu s § 188 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), a že byly splněny všechny podmínky pro odmítnutí přihlášky, neboť není přezkoumatelná v žádné své části, když věřitelka k důvodu vzniku pohledávek neuvedla dostatečně konkrétní skutečnosti, tj. co bylo předmětem ujednání mezi smluvními stranami, zejména co měl plnit věřitel a co dlužník. Taktéž věřitelka neuvedla splatnost pohledávky a nedoložila vystavenou fakturu. S ohledem na to,

že věřitelka ve stanovené lhůtě přihlášku nedoplnila, insolvenční soud přihlášku podle § 185 IZ odmítl a současně uvědomil věřitelku o ukončení její účasti v řízení.

Proti tomuto usnesení se věřitelka včas odvolala a žádala, aby jí byla přihláška uznána, a že u insolvenčního soudu podala žalobu proti insolvenčnímu správci dlužníka a dlužníku. Insolvenční soud věřitelku vyzval usnesením P3-5, aby ve lhůtě 15 dní od doručení této výzvy doplnila odvolání tak, aby odpovídalo požadavkům § 205 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ). V doplnění odvolání P3-6 věřitelka uvedla, že veškeré listinné důkazy byly předloženy v samotné přihlášce. Rozhodující skutečností je, že dlužník nezaplatil za zpracování návrhu na insolvenčního řízení, jak bylo podepsáno v dokumentu, který byl předložen jako listinný důkaz, a že byla doložena i faktura za vystavené služby. Věřitelka podotkla, že v přihlášce řádně uvedla veškeré identifikační údaje účastníků.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku (§ 136 odst. 2 písm. d/ IZ).

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 Sb., jednací řád pro insolvenční řízení). Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ). Požadavek peněžitého vyčíslení výše nepeněžité pohledávky, pohledávky neurčité výše a pohledávky v cizí měně upravuje § 175 IZ. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá (§ 174 odst. 4 IZ). Podle § 177 IZ je nutné k přihlášce pohledávky připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 188 odst. 1 IZ insolvenční správce přihlášky pohledávek přezkoumá. Nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 odst. 2 IZ).

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že dne 16. dubna 2014 věřitelka podala na předepsaném formuláři přihlášku (evidovanou pod P-3), kterou do insolvenčního řízení přihlásila pohledávku v celkové výši 20.000,-Kč. Co do důvodu vzniku pohledávky uvedla, že jde o neuhrazenou cenu za náklady poskytování služeb a zpracování insolvenčního návrhu s tím, že se jedná o pohledávku nezajištěnou a nesplatnou. Další okolnosti věřitelka neuvedla. V seznamu příloh věřitelka uvedla kopii plné moci Martina Vaňka, kopii dokladu-podepsání se souhlasem nákladů vyřízení, plnou moc s klientem, plnou moc Martiny Vaňka a Jarmily anonymizovano a kopii podacího lístku a dodejku-návrh k podpisu domů. Listiny dokládající údaje uvedené v přihlášce pohledávky v příloze věřitelka nepřipojila.

Dne 9. 7. 2014 insolvenční správce vyzval věřitelku k opravě či doplnění přihlášené pohledávky ve smyslu § 188 IZ. S ohledem na to, že podaná přihláška nenaplňuje požadavky kladené zákonem na tvrzení či prokázání skutečností rozhodných pro přezkum a následné uznání pohledávky vyzval věřitelku, aby svou přihlášku do 15 dnů od obdržení této výzvy opravila či doplnila. Konkrétně měla tvrdit, co bylo předmětem ujednání mezi smluvními stranami, zejména co měla plnit věřitelka a co dlužník. Dále měla věřitelka tvrdit a doložit, že své povinnosti splnila a doložit splatnost pohledávky a vystavenou fakturu. Věřitelka byla současně poučena, že nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě má za následek nepřihlížení k pohledávce ve smyslu § 188 IZ.

Výzva byla věřitelce prostřednictvím jejího obecného zmocněnce řádně doručena do vlastních rukou dne 14.7.2014. Věřitelka ve stanovené lhůtě na výzvu nereagovala a ničeho nedoplnila.

Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 IZ); jde o tentýž požadavek, který občanský soudní řád klade na žalobu v ustanovení § 79 odst. 1 o.s.ř. v podobě vylíčení rozhodujících skutečností . K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 IZ).

Přihláška obsahuje důvod vzniku přihlašované pohledávky za předpokladu, že jsou v ní uvedeny či popsány skutečnosti (vylíčen skutkový děj), na jejichž základě pohledávka vznikla, a to natolik podrobně, aby bylo možné jednak přihlašovanou pohledávku odlišit od jiných pohledávek, jednak posoudit její pravost. Požadavek, aby věřitel v přihlášce pohledávky uvedl (vedle výše) i důvod jejího vzniku, směřuje ke splnění jeho povinnosti tvrzení, a může být řádně naplněn jen uvedením skutečností, jež nezaměnitelným způsobem identifikují skutek (skutkový děj), na jehož základě svůj nárok přihlašuje. Jestliže věřitel při vylíčení rozhodných skutečností výslovně odkazuje na připojenou listinu, musí z ní skutkový základ přihlašované pohledávky nepochybně a dostatečně vyplývat. Věřitel ohledně důvodu vzniku přihlášené pohledávky může odkázat na připojené listiny a jiné přílohy, jež musí při absenci jiných údajů v přihlášce obsahovat taková skutková tvrzení, jež ji dostatečně individualizují, aby mohla být odlišena od pohledávek jiných.

V dané věci z přihlášky a jejích příloh nevyplývá přesný důvod vzniku pohledávky ani skutečnosti, jež nezaměnitelným způsobem identifikují skutkový děj, na jehož základě svůj nárok věřitelka přihlásila. Věřitelka nevylíčila všechny skutečnosti významné pro posouzení, zda jde o pohledávku pravou, či uplatněnou ve správné výši. Z přihlášky pohledávky není jasné, jakému konkrétnímu nároku tato částka odpovídá, na základě čeho jí na ni vznikl nárok a jakým konkrétním způsobem ji vypočítala.

Jelikož věřitelka svá tvrzení-ani přes výzvu insolvenčního správce-dostatečně nedoložila navrhovanými důkazy, skutkový stav pohledávky je nesrozumitelný a nejasný. Přihláška pohledávky vykazuje vady bránící jejímu přezkoumání, neboť v ní nejsou uvedeny skutečnosti, na nichž se přihlašovaná pohledávka (co do své jistiny) zakládá. Identifikace přihlášené pohledávky není co do důvodu jejího vzniku a výše nepochybná. Z výše uvedeného plyne, že přihláška pohledávky neodpovídá svým obsahem požadavkům podle § 174 IZ a vykazuje vady bránící jejímu přezkoumání.

S ohledem na výše uvedené odvolací soud napadené rozhodnutí jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 9. listopadu 2015

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková