3 VSPH 293/2012-P8-8
MSPH 98 INS 15377/2011 3 VSPH 293/2012-P8-8 USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Beáta anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 4, Bachova 1568/3, o odvolání věřitele: Český inkasní kapitál, a.s. se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 808/66, IČO 27646751, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. ledna 2012, č.j. MSPH 98 INS 15377/2011-P8-2,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. ledna 2012, č.j. MSPH 98 INS 15377/2011-P8-2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (také insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávky věřitele: Český inkasní kapitál, a.s. se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 808/66, IČO 27646751 (Věřitel) a vyslovil, že právní mocí usnesení se účast Věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení uvedl, že vyhláškou č.j. MSPH 98 INS 15377/2011-A-2 z 30.8.2011 bylo oznámeno zahájení insolvenční řízení a že současně byli vyzváni věřitelé dlužnice, aby ve lhůtě do rozhodnutí soudu o úpadku podali přihlášku své pohledávky. Vyšel ze zjištění, podle něhož poslední den pro podání přihlášky pohledávky připadl na 5.12.2011, zatímco přihláška pohledávky Věřitele mu byla doručena 15.12.2011. Cituje ustanovení § 173 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k závěru, že v důsledku pozdního podání přihlášky pohledávky se k ní nepřihlíží, a podle § 185 InsZ proto přihlášku pohledávky odmítl a zároveň vyslovil, že účast Věřitele v řízení se právní mocí rozhodnutí končí.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se přihláška pohledávky neodmítá. Uvedl, že přihlášku pohledávky podal 28.11.2011 elektronicky, avšak v důsledku administrativní chyby byla odeslána Krajskému soudu v Brně namísto insolvenčnímu soudu. S odkazem na ustanovení § 173 odst. 4 InsZ, podle něhož v případě, že je přihláška pohledávky podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí ji tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí, akcentoval, že Krajský soud v Brně měl povinnost, jelikož se přihláška pohledávky netýkala řízení, jež by u něho bylo vedeno, přihlášku pohledávky neprodleně postoupit insolvenčnímu soudu, což se nestalo. Poznamenal, že Krajský soud v Brně mohl ihned zjistit, že se jedná o podání adresované mu omylem, neboť před ním neprobíhalo žádné řízení téže spisové značky, resp. řízení jež by se týkalo dlužnice téhož jména, a uzavřel, že tu nebyl žádný důvod, aby přihlášku pohledávky postoupil insolvenčnímu soudu až po uplynutí dvou týdnů. Poukázal na to, že Krajský soud v Brně obdržel jeho přihlášku pohledávky sedm dnů před uplynutím lhůty k podávání přihlášek pohledávek a pokud by postupoval neprodleně, jak mu ukládá zákon, obdržel by insolvenční soud přihlášku pohledávky ještě před uplynutím zákonné lhůty.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 InsZ), napadené usnesení i řízení jemu předcházející přezkoumal, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 173 odst. 1 InsZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Insolvenčním soudem se dle § 2 písm. b) téhož zákona rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) InsZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 InsZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 InsZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 InsZ).

Podle § 173 odst. 4 InsZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 InsZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu plyne, že v insolvenčním řízení dlužnice Městský soud v Praze jako soud, před nímž insolvenční řízení probíhá, tedy jako insolvenční soud dle § 2 písm. b) InsZ, usnesením č.j. MSPH 98 INS 15377/2011-A-12 ze dne 3.11.2011, jež bylo téhož dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, rozhodl o úpadku dlužnice, povolil řešení jejího úpadku oddlužením, vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají dnem 3.11.2011, a současně vyzval věřitele, kteří tak dosud neučinili, k podání přihlášek pohledávek ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a řádného poučení o následcích zmeškání této lhůty dle § 173 odst. 1 IZ. Procesněprávní lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku počala ve smyslu § 57 odst. 1 a 2 o.s.ř. běžet dne následujícího po zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, kdy dle § 89 odst. 1 InsZ nabylo účinků, tj. dne 4.11.2011 a její poslední den připadl na pondělí 5.12.2011.

Ze spisu dále plyne, že přihlášku své pohledávky za dlužnicí ve výši 36.056,70 Kč ze dne 28.11.2011 podal věřitel téhož dne v elektronické podobě ke Krajskému soudu v Brně, že Krajský soud v Brně elektronicky zaslal přihlášku pohledávky 15.12.2011 insolvenčnímu soudu pod spr. 463/2011 a že insolvenční soud přijal podání 15.12.2011.

Z uvedeného je zřejmé, že věřitel, ač řádně poučen, adresoval přihlášku pohledávky Krajskému soudu v Brně, jemuž byla doručena 18.11.2011. Jelikož insolvenčním soudem byl Městský soud v Praze a podle speciální úpravy § 173 odst. 4 InsZ podáním přihlášky jinému soudu-zde Krajskému soudu v Brně-je za nastalé situace ve smyslu téhož zákonného ustanovení pro posouzení včasnosti věřitelovy přihlášky rozhodné jen to, zda ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku došla insolvenčnímu soudu. Insolvenčnímu soudu byla přihláška postoupena Krajským soudem v Brně 15.12.2011, tj. po uplynutí stanovené lhůty k podávání přihlášek. Podal-li věřitel svoji přihlášku-přes žádné poučení-nepříslušnému Krajskému soudu v Brně, je zjevné, že se při tomto úkonu dopustil pochybení a že jeho následek spočívající ve zmeškání přihlašovací lhůty nelze nijak přičítat ani insolvenčnímu soudu ani Krajskému soudu v Brně, který podanou přihlášku podle § 173 odst. 4 InsZ insolvenčnímu soudu postoupil, ale že ho zavinil svým nesprávným postupem výlučně Věřitel se všemi z toho plynoucími následky.

Závěr insolvenčního soudu o opožděném podání přihlášky pohledávky je tedy věcně správný, a protože prominutí zmeškání lhůty k podání přihlášky do insolvenčního řízení není ve smyslu § 83 InsZ přípustné, je nezvratný závěr, že věřitelova přihláška podána po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila zákonem s ní spojené procesní účinky, nepřihlíží se k ní a nemůže být tedy v insolvenčním řízení přezkoumána a uspokojována.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 16. března 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda soudu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva