3 VSPH 288/2011-A-21
KSUL 77 INS 14215/2010 3 VSPH 288/2011-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice: Drahomíra anonymizovano , anonymizovano , bytem v Děčíně, Kladenská 315/13, o insolvenčním návrhu, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. února 2011, č.j. KSUL 77 INS 14215/2010-A-14, KSUL 77 INS 14215/2010-B-1,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. února 2011, č.j. KSUL 77 INS 14215/2010-A-14, KSUL 77 INS 14215/2010-B-1, se v bodech III., IV. a V. výroku zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem (insolvenční soud) zjistil úpadek dlužnice (bod I. výroku), insolvenčním správcem ustanovil Ing.Aleše Klaudyho se sídlem v Děčíně (bod II. výroku), návrh na povolení oddlužení odmítl (bod III. výroku), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (bod IV. výroku), rozhodl, že konkurs bude řešen jako nepatrný (bod V. výroku), vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (bod VI. výroku), vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku (bod VII. výroku), vyzval osoby, které mají vůči dlužnici závazky, aby napříště poskytly plnění insolvenčnímu správci, nikoliv dlužnici (bod VIII. výroku), věřitele vyzval, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách dlužnice (bod IX. výroku), nařídil přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na 23.3.2011 ve 12:30 hodin do jednací síně č. dv. 48 v přízemí budovy insolvenčního soudu a svolal schůzi věřitelů, jež naváže na přezkumné jednání (bod X. výroku) a uložil insolvenčnímu správci, aby nejpozději do 17.3.2011 předložil soudu vypracovaný seznam přihlášených pohledávek (bod XI. výroku). Uvedl, že dlužnice podala 25.11.2010 k soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, a protože k němu nedoložila příslušné seznamy se všemi údaji podle § 392 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (IZ), vyzval jí podle § 393 odst. 1 IZ k jejich doplnění o znalecký posudek k ceně nemovitostí, a to bytové jednotky č. 315/23 v Děčíně a 1/6 dlužnicí uvedených nemovitostí nabytých dědictvím s poučením o tom, že nebudou-li ve lhůtě 14 dnů od doručení usnesení doplněny, návrh na povolení oddlužení odmítne podle § 393 odst. 3 IZ. Konstatoval, že dlužnici bylo doručeno usnesení k doplnění seznamů 12.1.2011, ve stanovené lhůtě však seznamy nedoplnila, resp. znalecký posudek k ceně nemovitosti (k bytové jednotce č. 315/23 v Děčíně, ani 1/6 zděděných nemovitostí) nepředložila, místo něj předložila 19.1.2011 vyjádření k přihlášce pohledávky věřitele Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 314, 315, v němž uvedla, že hodnota jeho bytu se podle údajů realitní kanceláře pohybuje v rozmezí 600-700 tis. Kč, a současně předložila výpis z listu vlastnictví z katastru nemovitostí této bytové jednotky a předmětných zděděných pozemků, zapsaných na třech listech vlastnictví pro kat. území Milotičky, Červená Řečice a Bučovice; znalecký posudek dlužnice nepředložila ani dodatečně, o prodloužení lhůty nepožádala a nevysvětlila, proč na jeho výzvu adekvátně nereagovala.

K závěru o zjištění úpadku dlužnice uvedl, že se ho dlužnice domáhala návrhem podaným na předepsaném formuláři s řádně ověřeným podpisem, a proto ve smyslu § 169 odst. 2 o.s.ř. nebylo třeba rozhodnutí o úpadku zdůvodňovat, neboť návrhu bylo vyhověno a nikdo mu neodporoval.

Cituje § 393 a § 396 IZ soud vyslovil, že dlužnice nepředložila zákonem požadovaný znalecký posudek o obvyklé tržní ceně svých nemovitostí a tato okolnost brání pokračovat v řízení o návrhu na povolení oddlužení, neboť absence uvedeného posudku znemožňuje soudu řádně rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužnice. Z uvedených důvodů její návrh na oddlužení podle § 393 odst. 3 IZ odmítl a podle § 396 IZ rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem s tím, že se tak stane ve formě konkursu nepatrného za podmínek § 314 odst. 1 písm. a) IZ; zároveň ustanovil insolvenčního správce a stanovil termín schůze věřitelů spojené s přezkumným jednáním podle § 136 a § 137 IZ.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním proti bodu III., IV. a V. výroku a navrhla, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Namítala, že se nachází v tíživé finanční situaci, kdy není schopna plnit své závazky a neměla prostředky na zhotovení znaleckého posudku, a proto insolvenční návrh s návrhem na oddlužení doplnila toliko o odhad tržní ceny stanovené realitní kanceláří. Soud prvního stupně nesprávně posoudil otázku ocenění nemovitostí znalcem, neboť podle § 392 odst. 2 IZ se takové ocenění nevyžaduje, když v insolvenčním návrhu neuvedla žádný majetek, z něhož by vyplývalo právo na uspokojení ze zajištění, a proto nebyla povinna doložit obvyklou cenu nemovitostí znaleckým posudkem. V důsledku toho se nejedná o nedostatek návrhu, pro nějž nelze v řízení pokračovat. Uzavřela, že požadovat předložení znaleckého posudku po osobě bez finančních prostředků odporuje smyslu insolvenčního zákona, neboť za zpracování takového posudku se platí 5 tis. Kč a více, a proto byla nucena požádat příbuzné a známé, aby na svůj náklad nechali pro ni znalecký posudek vyhotovit. V průběhu odvolacího řízení podáním z 3.3.2011 pak dlužnice znalecký posudek o ceně bytové jednotky předložila. Doplnila ještě, že při přezkumném jednání 23.3.2011 předložila čestné prohlášení J.Brože, jenž se zavázal v případě povolení oddlužení formou splátkového kalendáře přispívat jí měsíčně takovou částkou, aby došlo ke 100% uspokojení jejích věřitelů.

Odvolací soud v odvolání vymezeném v rozsahu bodu III. výroku a navazujících bodů IV. a V. výroku, včetně předcházejícího řízení (§ 212 a § 212a o.s.ř.), přezkoumal napadené rozhodnutí a došel k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 104 odst. 1 písm. a) IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit mimo jiné seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), přičemž podle odst. 2 tohoto ustanovení v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle § 392 IZ k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku a seznam závazků, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky (odst. 1). V seznamu majetku dlužník kromě náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 u každé položky tohoto seznamu uvede údaj o době pořízení, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu. Nejde-li o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajištění, ocenění znalcem se nevyžaduje (odst. 2). Z uvedené právní úpravy vyplývá, že v případě návrhu na povolení oddlužení zákon vyžaduje u seznamu majetku oproti náležitostem vyžadovaným obecně v ustanovení § 104 odst. 2 IZ ještě další náležitosti, z nichž pro projednávanou věc je podstatný znalecký posudek k nemovitostem, které dlužník vlastní a z jejichž výtěžku zpeněžení by se uspokojovaly pohledávky věřitelů.

Podle § 393 IZ neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odst. 1). Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odst. 2). Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odst. 3).

Podle § 396 odst. 1 IZ jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

V projednávané věci s insolvenčním návrhem dlužnice podala návrh na povolení oddlužení, přičemž jak v samotném návrhu, tak i v přiloženém seznamu svého majetku uvedla, že vlastní (vedle řádně specifikované bytové jednotky) další nemovitosti, k nimž ovšem nejenže nepřipojila jejich znalecké ocenění, ale především tyto nemovitosti nijak blíže neoznačila-v seznamu jen uvedla, že jde o id. podíl 1/6 zděděných pozemků (půda, lesy) po matce. S takovými nedostatky seznam majetku však nevyhovuje zákonným požadavkům, a proto bylo na insolvenčním soudu, aby postupem podle § 128 odst. 2 IZ vyzval dlužnici k odstranění vad seznamu, a to v prvé řadě ohledně označení oněch zděděných pozemků, neboť ty v seznamu (i v návrhu) postrádají údaje umožňující jejich identifikaci. Za této situace byla zjevně nedostatečná výzva soudu (usnesení ze dne 6.1.2011, č.j. KSUL 77 INS 14215/2010-A-10), jíž po dlužnici podle § 393 IZ pod lhůtou požadoval pouze doplnění ocenění znaleckým posudkem nespecifikovaným nemovitostem-totiž k 1/6 zděděných nemovitostí . Ve stanovené lhůtě však dlužnice znalecké ocenění uvedených nemovitostí nedoložila, předložila pouze výpisy z katastru nemovitostí (příslušné listy vlastnictví) a sdělila, že podle údajů realitní kanceláře činí hodnota bytové jednotky 600 až 700 tis. Kč. Ocenění bytové jednotky pak doplnila dodatečně v reakci na napadené usnesení, ohledně nespecifikovaných zděděných nemovitostí nedoplnila ničeho.

Je tedy zřejmé, že seznam majetku dlužnice obsahově neodpovídá požadavkům stanoveným v § 104 odst. 2 IZ, když v něm nejsou jednotlivě uvedeny a všemi potřebnými identifikačními údaji označeny nemovitosti-pozemky, jichž má být dlužnice z titulu dědictví vlastníkem (či spoluvlastníkem). Dlužnicí předložené listy vlastnictví řádný a úplný seznam majetku nahradit nemohou.

Protože soud prvního stupně dlužnici k odstranění popsaných nedostatků seznamu majetku výzvou ze dne 6.1.2011 nevedl, když po ní požadoval toliko ocenění nemovitostí, aniž by žádal jejich řádné označení, nepostupoval tak, jak mu ukládá § 128 odst. 2 a § 393 odst. 1 IZ. Proto nelze dlužnici přičítat k tíži, že na takto neúplnou výzvu soudu reagovala způsobem shora popsaným. Za této situace nebyly dány podmínky k tomu, aby soud návrh dlužnice na povolení oddlužení odmítl.

Proto nebylo namístě návrh dlužnice na povolení oddlužení pro tento nedostatek odmítnout a rozhodnout o způsobu řešení jejího úpadku konkursem, ale nadále se zabývat, zda jsou splněny předpoklady pro řešení jejího úpadku oddlužením.

K tomu odvolací soud ještě poznamenává, že podkladem pro rozhodnutí o zjištění úpadku dlužnice může být jen řádný návrh obsahující i řádné seznamy zákonem vyžadované (viz shora). K samotnému ocenění nemovitostí upozorňuje odvolací soud na své rozhodnutí z 22.10.2010, sp.zn. KSCB 25 INS 7437/2010, 3 VSPH 909/2010-A, v němž uzavřel, že insolvenční zákon v § 392 odst. 2 vyžaduje (k návrhu na povolení oddlužení) ocenění nemovitostí znalcem, tj. znaleckým posudkem vypracovaným znalcem za podmínek zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, nepostačuje tedy ocenění realitní kanceláří, která znalcem není.

V této souvislosti odkazuje odvolací soud na své usnesení z 21.10.2010, sp.zn. KSPL 27 INS 3123/2010, 3 VSPH 833/2010-A, v němž je uveden závěr, že pokud dlužník podá návrh na povolení oddlužení a v seznamu svého majetku uvede nemovitost bez znaleckého ocenění, insolvenční soud jej má postupem podle § 393 IZ vyzvat k jeho doplnění. Jestliže dlužník ve stanovené lhůtě seznam majetku o znalecký posudek nedoplní, ač byl k doplnění vyzván a poučen o následcích nerespektování výzvy, je namístě podle § 393 odst. 3 IZ návrh na povolení oddlužení odmítnout a podle § 396 odst. 1 IZ na dlužníkův majetek prohlásit konkurs. Uvedené platí pro takový seznam majetku, z jehož obsahu bude seznatelné, o jaký majetek se jedná a bude postrádat toliko požadované znalecké ocenění; v takovém případě by byl postup soudu v projednávané věci namístě.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. v bodě III. a navazujících bodech IV. a V. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V něm soud v souladu s vysloveným právním názorem odvolacího soudu dodatečně vyzve dlužnici též k odstranění obsahových nedostatků seznamu jejího majetku, které jí dosud nevytkl, a podle výsledku rozhodne o způsobu řešení úpadku dlužnice.

Nad rámec uvedeného odvolací soud ještě upozorňuje na to, že dlužnice v průběhu řízení nabídla k uspokojení věřitelů formou splátkového kalendáře plnění třetí osobou (J.Brož). To však nemůže být vyjádřeno toliko příslibem této osoby ve formě čestného prohlášení, ale musí být projeveno odpovídajícím právně závazným způsobem-např. darovací smlouvou, smlouvou o poskytování pravidelného důchodu či přistoupením k dluhu s tím, že podpisy účastníků příslušného právního úkonu musí být úředně ověřeny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 18. dubna 2011

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová