3 VSPH 285/2012-A-11
KSUL 74 INS 824/2012 3 VSPH 285/2012-A-11

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Čichořická 332, 364 53 Chyše, zahájeném na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 824/2012-A-6 ze dne 3. února 2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 824/2012-A-6 ze dne 3. února 2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení dlužníka Romana anonymizovano (dále jen dlužník) usnesením č.j. KSUL 74 INS 824/2012-A-6 ze dne 3.2.2012 vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Krajskému soudu v Plzni.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že mu byl dne 13.1.2012 doručen insolvenční návrh dlužníka s trvalým bydlištěm Čichořická 332, 364 53 Chyše, který spojil s návrhem na povolení oddlužení. Téhož dne byla v insolvenčním rejsříku a na úřední desce soudu zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Soud odkázal na § 9 odst. 4, § 84, § 85 a § 85a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) s tím, že bydliště dlužníka v době zahájení řízení bylo v obvodu působnosti Krajského soudu v Plzni. Proto soud postupoval dle § 105 odst. 2 o.s.ř., vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc postoupil Krajskému soudu v Plzni.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Namítal, že jeho bydliště je na adrese Čichořická 332, 364 53 Chyše, a tedy karlovarském okrese a kraji. Proto nechápe, proč byl jeho návrh předán do Plzeňského kraje. Žádá, aby byl předán do příslušného Karlovarského kraje.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení soudu prvního stupně i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněné.

Podle § 7 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) platí pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech (insolvenčního soudu), ustanovení občanského soudního řádu. Ten v § 11 odst. 1 stanoví, že se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný, přičemž pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Místní příslušnost zkoumá soud před tím, než začne jednat o věci samé (§ 105 odst. 1 o.s.ř.). Podle § 9 odst. 4 o.s.ř. rozhodují v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech jako soudy prvního stupně krajské soudy, proto jsou pro určení místní příslušnosti insolvenčního soudu, jež se dle § 84 o.s.ř. řídí obecným soudem účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak, významná především ustanovení § 85 a § 85a téhož zákona.

Podle § 85a o.s.ř. je-li pro řízení v prvním stupni věcně příslušný krajský soud a místní příslušnost se řídí obecným soudem účastníka, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud účastníka. Podle § 85 odst. 1 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. V případě insolvenčního řízení vedeného proti dlužníku-fyzické osobě je při určení obecného soudu dlužníka, a potažmo místní příslušnosti insolvenčního soudu, třeba postupovat podle § 85 odst. 1 o.s.ř. bez ohledu na to, zda je či není podnikatelem (k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSCB 26 INS 2498/2010, 1 VSPH 381/2010-A ze dne 19.5.2010).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 13.1.2012 podáním insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení. V té době měl dlužník trvalé bydliště na adrese Čichořická 332, 364 53 Chyše, jak v návrzích uvedl. Tuto skutečnost potvrdil dlužník i v odvolání s tím, že toto jeho bydliště zůstalo nezměněno. Obecným soudem tak je Okresní soud v Karlových Varech, jenž patří do obvodu Krajského soudu v Plzni. Krajský soud v Ústí nad Labem proto postupoval správně, když dle § 105 odst. 2 o.s.ř. ještě před tím, než začal jednat o věci samé, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Plzni jako soudu místně příslušnému.

Za této situace odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 6. září 2012

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva