3 VSPH 281/2011-B-75
MSPH 93 INS 8756/2009 3 VSPH 281/2011-B-75

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Clearing ICE, a.s. se sídlem v Praze 10, Limuzská 8, identifikační číslo 25103415, za účasti státního zastupitelství, o odvolání členů statutárního orgánu dlužníka JUDr. Miloše Jiráska, bytem v Praze 4, Filipova 4, a Iva Zámečníka, bytem v Uherském Hradišti, Pod Zahrady 795, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. února 2011, č.j. MSPH 93 INS 8756/2009-B-47,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. února 2011, č.j. MSPH 93 INS 8756/2009-B-47, se v bodech I. a II. výroku zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (také insolvenční soud) uložil JUDr. Miloši Jiráskovi, Ivu Zámečníkovi a Františku Krausovi každému z nich pořádkovou pokutu ve výši 20.000,--Kč s tím, že jsou povinni ji uhradit ve lhůtě tří dnů od jeho právní moci na bankovní účet soudu. Insolvenční soud uvedl, že usnesením ze dne 2. března 2010, č.j. MSPH 93 INS 8756/2009-A-26, rozhodl o úpadku dlužníka a zároveň mu ustanovil insolvenčního správce v osobě Institut insolvence, v.o.s., že insolvenční správce ve své zprávě o stavu insolvenčního řízení doručené insolvenčnímu soudu 21.12.2010 navrhl výslech dlužníkova statutárního orgánu, tj. výše uvedených osob-členů představenstva dlužníka s tím, že na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. května 2010, č.j. 73 Cm 125/2009-10, jež nabylo právní moci k 26.6.2010, bylo rozhodnuto o neplatnosti dlužníkovy valné hromady konané 30.7.2009, takže nedošlo podle ní k jejich platnému odvolání z funkce členů představenstva a vyzval je k prohlášení o majetku. Konstatoval, že všechny tři členy dlužníkova statutárního orgánu usnesením č.j. MSPH 93 INS 8756/2009-B-40, ze dne 3. ledna 2011, předvolal k jednání na 7.2.2011 jako osoby jednající za dlužníka ve smyslu § 214 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), s poučením o následcích, nedostaví-li se k němu bez omluvy, že předvolání bylo jmenovaným doručeno 17. ledna 2011 ve smyslu § 49 odst. 4 o.s.ř., a ti se k jednání bez omluvy nedostavili, neboť jako omluvu neshledal podání JUDr. Jiráska doručené insolvenčnímu soudu 5.1.2011, který v něm pouze naznačil, že by mu zdravotní problémy mohly zabránit účasti při jednání, avšak zároveň se zavázal insolvenční soud uvědomit v případě, že se nebude moci z tohoto důvodu k jednání dostavit. Cituje ustanovení § 7 InsZ a § 53 občanského soudního řádu (o.s.ř.) dospěl k závěru, že se výše uvedení členové statutárního orgánu dlužníka k jednání bez omluvy nedostavili (naopak se dostavil insolvenční správce, navrhující věřitel Auto Grál, spol. s r.o. a zástupce státního zastupitelství) a že tak hrubě ztížili postup v insolvenčním řízení; proto jim uložil pořádkovou pokutu každému ve výši 20.000,--Kč. Toto usnesení napadli v zákonem stanovené lhůtě odvoláními JUDr. Miloš Jirásek (B-64) a Ivo Zámečník (B-66) shodného znění. Uvedli, že JUDr. Jirásek se omlouval k jednání na 7.2.2011 telefonicky 4.2.2011, že měl zvýšenou teplotu a nemohl mluvit, zároveň omluvil z pracovních důvodů Iva Zámečníka. Upozornili také na podání z téhož dne, jež učinil Ivo Zámečník (B-48), v němž se omluvil osobně z pracovních důvodů do konce prvního týdne v březnu 2011 a JUDr. Zámečníka ze zdravotních důvodů. Navrhli, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil, pokud tak neučiní insolvenční soud sám.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) InsZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 7 odst. 1 InsZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 53 o.s.ř. tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000,--Kč (odst. 1). Uloženou pořádkovou pokutu může předseda senátu dodatečně, a to i po skončení řízení, prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena (odst. 2). Smyslem uložení pořádkové pokuty je výchovně působit na toho, jemuž je ukládána tak, aby se jednání, které jí bylo sankcionováno, v budoucnu neopakovalo. Je proto opodstatněné založit úvahu o výši pořádkové pokuty nejen na charakteru, intenzitě a četnosti výskytu chování, pro něž se pokuta ukládá, nýbrž i na posouzení majetkových poměrů osoby, které se pokuta ukládá. Soud může pořádkovou pokutu prominout, a to i po pravomocném skončení řízení, jestliže postižený o to požádá; vyhoví-li žádosti, vydá o tom usnesení, které doručí jen žadateli. Prominutí pořádkové pokuty závisí na úvaze soudu, který ji uložil; v případě negativního stanoviska soudu k žádosti se o vyřízení žádosti nevydává rozhodnutí, takže ho nelze přezkoumat v odvolacím řízení. Zákonným předpokladem pro prominutí pořádkové pokuty je pozdější chování toho, komu byla pořádková pokuta uložena. Pojmově je vyloučeno prominout pořádkovou pokutu osobě, která o to sice žádá, avšak pouze na základě argumentů, jimiž zpochybňuje důvodnost jejího uložení.

Podle § 42 o.s.ř. lze podání učinit písemně nebo ústně. Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím datové sítě, telegraficky nebo telefaxem (odst. 1). Podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telegraficky je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů; je-li písemné podání učiněno telefaxem nebo v elektronické podobě, je třeba v téže lhůtě jej doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu, je účastník povinen soudu předložit originál i jiných podání učiněných telefaxem (odst. 3). V případě podání v elektronické podobě opatřeného zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 3 (odst. 5). Z citovaných ustanovení vyplývá, že podání učiněná telefaxem, které neobsahuje návrh ve věci samé, nemusí účastník doplnit předložením originálu, a že tentýž závěr dopadá i na podání učiněná v elektronické podobě, která neobsahují návrh ve věci samé a nebyla podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo učiněná prostřednictvím datové schránky.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že Ivo Zámečník omluvil sebe a JUDr. Miloše Jiráska k jednání 7.2.2011 podáním v elektronické podobě doručeným insolvenčnímu soudu 4.2.2011 ve 14:23 hod., jež nebylo podepsáno podle § 42 odst. 5 o.s.ř. Telefonická omluva JUDr. Miloše Jiráska ve spisu doložena není.

Odvolací soud konstatuje, že insolvenční soud se nevypořádal s výše uvedeným podáním učiněným elektronicky, a protože není zřejmé, že by stanovil odesílateli povinnost toto podání, jež není podáním ve věci, doplnit podáním jeho originálu podle § 42 odst. 3 o.s.ř., bylo jeho povinností se jím zabývat před vydáním napadeného usnesení přesto, že nebylo řádně podepsáno, přičemž nelze přičítat k tíži odvolatelů, pokud k 7.2.2011 nebylo toto podání v insolvenčním řízení známo, neboť je insolvenční soud převzal již 4.2.2011, a zkoumat, zda tu byly nebo nebyly omluvitelné důvody, jež bránily odvolatelům se zúčastnit jednání 7.2.2011 a jež nebyly dosud doloženy. Odvolací soud proto dospěl k závěru, že insolvenční soud uložil jmenovaným odvolatelům pořádkovou pokutu založenou na zjištění, že se k jednání neomluvili, ač tato skutečnost nemá oporu ve spisu, a že tato okolnost činí napadené usnesení nepřezkoumatelným.

Na základě shora uvedeného odvolací soud napadené usnesení v bodech I. a II. výroku podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil insolvenčnímu soudu, který se v dalším řízení bude zabývat odpovědí na otázku, zda v řízení nastaly podmínky pro uložení pořádkové pokuty nebo nikoliv. V nenapadeném bodu III. výroku zůstalo usnesení nedotčeno (§ 206 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 25. března 2011

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová