3 VSPH 278/2013-B-63
MSPH 59 INS 14020/2011 3 VSPH 278/2013-B-63

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužnice Ludmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Dubská 200, Praha 10-Horní Měcholupy, zast. JUDr. Josefem Augustinem, advokátem se sídlem Dukelská brána 4, Prostějov, zahájeném k návrhu věřitele Credoma a.s. se sídlem Sokolovská 394/17, Praha 8, IČO 27196062, zast. JUDr. Jaromírem Bláhou, advokátem se sídlem Prvního pluku 206/7, Praha 8-Karlín, o odvolání dlužnice proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 14020/2011-B-38 ze dne 6. září 2012,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 59 INS 14020/2011-B-38 ze dne 6.9.2012 v bodě I. výroku rozhodl, že se zjišťuje úpadek Ludmily anonymizovano (dále jen dlužnice), v bodě II. výroku prohlásil na majetek dlužnice konkurs, v bodě III. výroku soud ustanovil insolvenčním správcem Institut insolvence, v.o.s. a v bodě IV. výroku konstatoval, že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají dne 6.9.2012 v 11:02 hodin. V dalších výrocích pak promítl účinky rozhodnutí o úpadku, vyzval věřitele, aby v dané lhůtě přihlásili své pohledávky a insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na úpadcově majetku, stanovil termín přezkumného jednání a svolal schůzi věřitelů; insolvenčnímu správci určil lhůtu k označení osoby, která za něj bude funkci vykonávat, k předložení seznamu přihlášených pohledávek a zprávy o hospodářské situaci dlužnice, k doložení jeho pojištění a k podávání pravidelných zpráv o jeho činnosti a stavu insolvenčního řízení, dlužnici stanovil lhůtu k předložení seznamu jejího majetku a závazků a oznámil, že svá rozhodnutí bude zveřejňovat v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu.

Toto usnesení co do bodů I. a II. výroku napadla dlužnice včasným odvoláním s požadavkem, aby je odvolací soud v tomto rozsahu jako nedůvodné a nezákonné zrušil. Ve svém odvolání dlužnice pouze uvedla, že Městský soud v Praze opět rozhodl nesprávně, když na její osobu a na její majetek prohlásil konkurs, neboť k tomu neměl potřebné důkazy; rozhodoval tak na základě neúplných důkazních podkladů a spíše intuitivně, než podle zákona. Dlužnice přislíbila, že odůvodnění svého odvolání provede (po konzultaci s právním zástupcem) do 16.10.2012.

Z tohoto odvolání-v rozporu s § 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.)-není zřejmé, v čem konkrétně spatřuje dlužnice nesprávnost rozhodnutí, které odvoláním napadá (tedy rozhodnutí o zjištění jejího úpadku a rozhodnutí o řešení úpadku konkursem), nebo v čem konkrétně spatřuje nesprávnost postupu soudu vedoucího k vydání těchto rozhodnutí (odvolací důvod). Soud prvního stupně proto dlužnici ve smyslu § 209 o.s.ř. (§ 7 odst. 1 insolvenčního zákona) usnesením ze dne 4.10.2012 (doručeným právnímu zástupci dlužnice dne 8.10.2012 a dlužnici samé dne 18.10.2012) vyzval, aby své odvolání do 10 dnů od doručení usnesení o uvedené náležitosti doplnila. Přitom ji poučil, že pokud vytčené vady odvolání, pro něž je nelze v odvolacím řízení projednat, ve stanovené lhůtě neodstraní, odvolací soud její odvolání dle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 téhož zákona odmítne. Dlužnice však na tuto výzvu ve stanovené lhůtě (ani dosud) nijak nereagovala a tedy neodstranila vytčené nedostatky odvolání, jež ve smyslu § 212a odst. 2 o.s.ř. brání v odvolacím řízení pokračovat (napadená meritorní rozhodnutí přezkoumat). Proto odvolací soud postupoval dle § 43 odst. 2 a § 211 o.s.ř. a odvolání dlužnice odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/, § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Praze dne 5. března 2013

JUDr. Jaroslav Bureš, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová