3 VSPH 272/2012-B-20
KSPL 29 INS 8409/2011 3 VSPH 272/2012-B-20

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a ze soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v právní věci dlužnice: Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Plzeň-Jižní Předměstí, Alešova 2625/14, zast. JUDr. Karlem Kaiserem, obecným zmocněncem, bytem 332 09 Čižice 158, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 8409/2011-B-2 ze dne 20. února 2012

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 29 INS 8409/2011-B-2 ze dne 20.2.2012 prohlásil na majetek dlužnice konkurs (bod I. výroku) s tím, že bude projednán jako nepatrný (bod II. výroku).

Toto usnesení napadla dlužnice včas odvoláním ze dne 25.2.2012, v němž se omezila na sdělení, že se proti němu odvolává z důvodu, že neobdržela usnesení o zjištění svého úpadku, a že odvolání podává co do počtu a výše uznaných pohledávek insolvenčním správcem při přezkumném jednání. Dále pak polemizovala s pohledávkou navrhujícího věřitele a namítla, že popírá pohledávky blíže označených věřitelů. Uzavřela, že soud na základě pohledávky insolvenčního navrhovatele ve výši 392 tis. Kč a neurčité výše pohledávky dalšího věřitele usoudil, že je v úpadku a prohlásil na ni konkurs, což učinil v rozporu s insolvenčním zákonem, poškodil ji na jejích právech a porušil všechny principy spravedlivého procesu a rovnosti stran. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odvolání dlužnice je nesrozumitelné, neboť přestože navrhuje, aby napadené usnesení odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, její odvolací důvody směřují proti rozhodnutí č.j. KSPL 29 INS 8409/2011-A-28, jímž byl zjištěn úpadek dlužnice

Protože odvolatelka (dlužnice) v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu v podání neuvedla, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod), vyzval ji odvolací soud usnesením č.j. KSPL 29 INS 8409/2011,-B-18 ze dne 10.4.2012 podle ust. § 93 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), k doplnění podání a k odstranění vad odvolání do pěti dnů od doručení výzvy; současně ji poučil, že nebude-li přes výzvu její podání (odvolání) opraveno nebo doplněno, soud odvolání odmítne.

Odvolatelka na výzvu soudu, jež byla doručena jejímu v záhlaví označenému zmocněnci dne 16.4.2012, nijak nereagovala, své odvolání nedoplnila a vytčené nedostatky neodstranila, odvolací soud proto její odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle ust. § 43 odst. 2 občanského soudního řádu za použití ust. § 211 téhož zákona odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. dubna 2012

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová