3 VSPH 262/2016-P10-10
KSLB 57 INS 15240/2014 3 VSPH 262/2016-P10-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem Arnoltice 16, IČO: 68970617, o odvolání věřitele č. 10: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Chrastava, Frýdlantská 57, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 4. prosince 2015, č.j. KSLB 54 INS 15240/2014-P10-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 4. prosince 2015, č.j. KSLB 54 INS 15240/2014-P10-2, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 10 věřitele Jiřího anonymizovano (věřitel) co do částky 210.000,-Kč a vyslovil, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení podáním ze dne 1.9.2015 nevykonatelnou pohledávku ve výši 210.000,-Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 30.9.2015, jehož se věřitel nezúčastnil, insolvenční správkyně pohledávku věřitele co do pravosti popřela. Konstatoval, že věřitel byl o popření sporné pohledávky písemně vyrozuměn insolvenční správkyní dne 14.10.2015, a že žalobu na určení pravosti sporné pohledávky v zákonem stanovené lhůtě nepodal. Cituje ustanovení § 197 odst. 2, § 198 odst. 1 a § 185 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k závěru, že ke sporné pohledávce nelze v insolvenčním řízení dále přihlížet, a že v jejich rozsahu účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Toto usnesení napadl věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby pravost jeho pohledávky byla soudem uznána. Vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím vydaným na základě nepodloženého tvrzení s tím, že mu není jasné, z jakého důvodu byla jeho pohledávka popřena, když její vznik doložil smlouvou o půjčce a směnkou ze dne 23.7.2011. isir.justi ce.cz

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněné.

Podle § 193 InsZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle § 197 InsZ výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání. Věřitelům, kteří o to požádají, vydá insolvenční soud z tohoto seznamu výpis. Věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 InsZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 185 InsZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z přihlášky sporné pohledávky plyne, že představuje nevrácenou půjčku ve výši 200.000,-Kč a úroky ve výši 5% ročně. Z obsahu spisu se dále podává, že přezkumné jednání se konalo dne 30.9.2015, že mu věřitel nebyl přítomen, a že insolvenční správkyně při něm popřela jeho pohledávku, neboť nebylo doloženo poskytnutí půjčky, jakožto reálného kontraktu. O popření jeho pohledávky věřitele dne 14.10.2015 správkyně vyrozuměla (dokumenty č. B-6 a B-12).

Vzhledem k tomu, že není sporu o tom, že insolvenční správkyně spornou pohledávku věřitele, jejíž přihlášku shledala přezkoumatelnou, popřela a o popření jej řádně dne 14.10.2015 vyrozuměla, nic věřiteli nebránilo v podání žaloby na určení pravosti pohledávky ve lhůtě, jež uplynula marně 30.10.2015. Protože věřitel žalobu nepodal, ze zákona (§ 198 odst. 1 InsZ) nelze ke sporným pohledávkám přihlížet, a proto insolvenční soud správně přihlášku odmítl a vyslovil, že věřitelova účast v insolvenčním řízení končí. Tvrzení odvolatele o tom, že jeho pohledávka je dána a řádně doložena nejsou z hlediska posouzení důvodnosti odmítnutí přihlášky jeho pohledávky významná.

Na základě výše uvedených závěrů odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. za použití § 7 InsZ potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 24. května 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková