3 VSPH 261/2016-P3-9
KSUL 44 INS 795/2015 3 VSPH 261/2016-P3-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Evženie anonymizovano , anonymizovano , bytem Srbice 16, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. listopadu 2015, č.j. KSUL 44 INS 795/2015-P3-3,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným rozhodnutím soud prvního stupně vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky č. 3 ČEZ Prodej s.r.o., ve výši 1.431,-Kč.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že podáním ze dne 7.4.2015 věřitel č. 3 ČEZ Prodej s.r.o., vzal zpět přihlášenou pohledávku č. 3 v plné výši, a proto podle ust. § 184 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky této pohledávky s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v řízení končí.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, neboť má za to, že vydané rozhodnutí není správné a dokládá, že pohledávky daného věřitele byly zaplaceny.

Odvolací soud se nejdříve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky pro to, aby mohl přezkoumat věcnou správnost napadeného rozhodnutí a řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 184 odst. 1 InsZ věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Z uvedeného vyplývá, že dlužníku-odvolateli subjektivní právo odvolat se proti dotčenému rozhodnutí nesvědčí.

Na základě toho odvolací soud podle § 218 písm. b) občanského soudního řádu za použití § 7 InsZ dlužníkovo odvolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 3. května 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková