3 VSPH 26/2012-A-12
KSCB 28 INS 23201/2011 3 VSPH 26/2012-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka AVE-servis, spol. s r.o. se sídlem České Budějovice, Čechova 727/52, IČO 60875585, zahájeném k návrhu Karovič, s.r.o. se sídlem Lozorno, Vendelínska 51, Slovenská republika, IČO 36724572, zast. JUDr. Zdeňkem Navrátilem, advokátem se sídlem Brno, Bašty 416/8, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 23201/2011-A-6 ze dne 14. prosince 2011,

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č.j. KSCB 28 INS 23201/2011-A-6 ze dne 14.12.2011 odmítl insolvenční návrh podaný věřitelem Karovič, s.r.o. (dále jen navrhovatel) proti dlužníku AVE-servis, spol. s r.o. a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení podal navrhovatel včasné odvolání. V průběhu odvolacího řízení vzal navrhovatel své odvolání zpět s odůvodněním, že kontrolou účetnictví zjistil, že dlužník jeho pohledávku po podání insolvenčního návrhu a následném odvolání uhradil postupně ve čtyřech splátkách.

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 insolvenčního zákona dle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu (o.s.ř.) a odvolací řízení zastavil. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně tak nabylo právní moci, jako kdyby odvolání nebylo podáno.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť s ohledem na charakter řízení, jež není řízením sporným, není dán prostor pro jiné rozhodnutí o nich.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 13. prosince 2012

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová