3 VSPH 259/2013-A-17
MSPH 77 INS 32012/2012 3 VSPH 259/2013-A-17

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jind icha Havlovce v insolvenní vČci dlužnice: Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 5, K OhradČ 693/6, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 77 INS 32012/2012-A-6 ze dne 3. ledna 2013

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 77 INS 32012/2012-A-6 ze dne 3. ledna 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Napadeným usnesením MČstský soud v Praze (insolvenní soud) odmítl insolvenní návrh dlužnice.

V od vodnČní napadeného usnesení insolvenní soud uvedl, že dlužnice podala insolvenní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení ve formČ plnČní splátkového kalendá e. Insolvenní soud vyšel z tvrzení dlužnice uvedených v kolonce . 6 formulá e k návrhu na povolení oddlužení (Formulá ), podle nichž má více vČ itel a 11 závazk po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti, které není schopna plnit, a dále z popisu skuteností, které vedly k jejímu úpadku. Ke specifikaci jednotlivých vČ itel a svých závazk odkázala na další body Formulá e a jeho p ílohy. Cituje ustanovení § 3, § 389, § 390 odst. 1 , § 128 , § 103 a § 391 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (InsZ), dospČl insolvenní soud k závČru, že insolvenní návrh nemá zákonem vyžadované náležitosti, nebo dlužnice v kolonce . 6 Formulá e neuvedla data platnosti jednotlivých závazk , takže nelze urit, zda jsou déle než 30 dn po lh tČ splatnosti, a ke své neschopnosti splácet závazky se omezila jen na konstatování, že musela zastavit jejich splácení a nelze zjistit, zda se jedná o závazky splatné. Upozornil dlužnici zárove na to, že v p ípadČ, že závazky vznikly za trvání manželství, pak pat í do spoleného jmČní manžel (SJM) a že by bylo namístČ, aby podala insolvenní návrh nejen ona, ale také její manžel, který s oddlužením dlužnice ve Formulá i vyjád il sv j souhlas. Poukázal zárove na to, že nelze vzít v potaz, co by nahrazení nedostatených tvrzení v insolvenním návrhu, ani obsah seznamu závazk dlužnice, nebo ani v nČm vČtšinou není uvedena lh ta splatnosti pohledávek jejích vČ itel , a že jiné p ílohy návrhu na povolení oddlužení, na nČž ve Formulá i dlužnice odkazuje, nelze brát v úvahu, nebo se obsahovČ týkají jen návrhu na povolení oddlužení.

Insolvenní soud uinil závČr, že z insolvenního návrhu neplyne, že by dlužnice mČla více vČ itel s pohledávkami déle než 30 dn po lh tČ splatnosti, jež není schopna plnit, a proto podle § 128 odst. 1 InsZ insolvenní návrh odmítl. Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lh tČ odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud zrušil a vČc vrátil insolvennímu soudu k dalšímu ízení, nebo závČry insolvenního soudu nejsou správné a projevuje se v nich znaný formalismus. Namítla, že pokud insolvenní návrh trpČl nedostatky, bylo na insolvenním soudu, aby ji vyzval k jeho doplnČní. Zd raznila, že u každého svého závazku uvedla lh tu jeho splatnosti, uvedla, že považuje za nep ijatelné, aby musela splatnost tČchto závazk zvláš vypisovat v kolonce . 6 Formulá e, když jsou uvedeny ve Formulá i v jiné jeho ásti. Vyjád ila také p esvČdení, že neuvedení identifikaního ísla u jednoho z jejích vČ itel není ještČ d vodem pro odmítnutí insolvenního návrhu.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Z § 97 odst. 1 a 3 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (dále InsZ) plyne, že insolvenní ízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávnČn podat dlužník nebo jeho vČ itel, a jde-li o hrozící úpadek, m že insolvenní návrh podat jen dlužník. Náležitosti insolvenního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 InsZ tak, že kromČ obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s. .) musí být insolvenní navrhovatel a dlužník oznaeni zp sobem uvedeným v odstavci 1 (tj. fyzická osoba oznaena jménem, p íjmením a bydlištČm /sídlem/, u podnikatele též identifikaním íslem, a právnická osoba oznaena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikaním íslem), a dále musí být v insolvenním návrhu uvedeny rozhodující skutenosti, které osvČdují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutenosti, ze kterých vyplývá oprávnČní podat návrh, není-li insolvenním navrhovatelem dlužník, oznaeny d kazy, kterých se insolvenní navrhovatel dovolává, a musí z nČj být patrno, eho se jím insolvenní navrhovatel domáhá. Insolvenní návrh musí být rovnČž opat en ú ednČ ovČ eným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zarueným elektronickým podpisem; jinak se k nČmu nep ihlíží (§ 97 odst. 2 InsZ).

Podle § 3 odst. 1 InsZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více vČ itel a b) penČžité závazky po dobu delší 30 dn po lh tČ splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

K poslednČ uvedené podmínce § 3 odst. 2 InsZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své penČžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné ásti svých penČžitých závazk , nebo b) je neplní po dobu delší 3 mČsíc po lh tČ splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení nČkteré ze splatných penČžitých pohledávek v i dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost p edložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenní soud.

Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem je v úpadku i tehdy je-li p edlužen. O p edlužení jde tehdy, má-li dlužník více vČ itel a souhrn jeho závazk p evyšuje hodnotu jeho majetku (§ 3 odst. 3 InsZ). O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se z etelem ke všem okolnostem d vodnČ p edpokládat, že dlužník nebude schopen ádnČ a vas splnit podstatnou ást svých penČžitých závazk (§ 3 odst. 4 InsZ).

Podá-li insolvenní návrh dlužník, je povinen podle § 104 odst. 1 InsZ k nČmu p ipojit seznam svého majetku vetnČ svých pohledávek s uvedením svých dlužník (seznam majetku), seznam svých závazk (seznam závazk ), seznam svých zamČstnanc , listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen oznait jednotlivČ sv j majetek, vetnČ specifikace svých pohledávek a vyjád ení k jejich dobytnosti a uvést informaci o soudních i jiných ízeních, jež ohlednČ jeho majetku probČhla i dosud probíhají (§ 104 odst. 2 InsZ). V seznamu závazk je dlužník povinen jako své vČ itele oznait všechny osoby, o který je mu známo, že v i nČmu mají pohledávky nebo jiná majetková práva nebo které v i nČmu mají pohledávky nebo jiná majetková práva nebo které v i nČmu pohledávky nebo jiná majetková práva uplat ují, oddČlenČ uvést vČ itelem, kte í proti nČmu mají právo na uspokojení ze zajištČní nebo toto právo proti nČmu uplat ují, vetnČ specifikace p edmČtu tohoto zajištČní a d vodu jeho vzniku, a musí také uvést, které z pohledávek vČ itel popírá co do d vodu nebo co do výše i v jakém rozsahu popírá právo na uspokojení ze zajištČní a z jakého d vodu (§ 104 odst. 3 InsZ). Všechny osoby uvedené v seznamech musí být oznaeny zp sobem uvedeným v § 103 odst. 1 InsZ. Nemá-li dlužník žádné zamČstnance, uvede to v seznamech výslovnČ. P edložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovnČ v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 InsZ).

V této souvislosti Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 1.3.2012, sp.zn. MSPH 88 INS 7327/2009, 29 NSýR 38/2010-A (dále R 83/2012), které bylo publikováno pod íslem 83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek dospČl k závČru, že seznam závazk dlužníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 písm. b) InsZ musí obsahovat i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazk v nČm uvedených. K tomu Nejvyšší soud vysvČtlil, že i když povinnost dlužníka uvést v seznamu svých závazk výši každého konkrétního závazku a jeho splatnost není ve výše citovaných ustanoveních insolvenního zákona formulována výslovnČ, z formulace seznam svých závazk s uvedením svých vČ itel i z legislativní zkratky seznam závazk je patrné, že jde v prvé adČ o seznam závazk . Prioritu v daném ohledu zcela zjevnČ hrají právČ závazky (jejich specifikace), což vyplývá nejen z jazykového výkladu p edmČtných ustanovení, ale též z výkladu teleologického a logického; pak je nepochybné, že nezbytnou obsahovou náležitostí takového seznamu musí být uvedení výše závazku i jeho splatnosti, nebo bez tČchto údaj takový seznam není schopen plnit svou základní funkci-osvČdit úpadek dlužníka. Z insolvenního zákona p itom nevyplývá, že by zákonodárce kladl na seznam závazk podle § 104 odst. 1 InsZ jiné požadavky podle toho, jde-li o p ílohu dlužnického insolvenního návrhu nebo o seznam, k jehož p edložení vyzval insolvenní soud dlužníka v ízení o vČ itelském insolvenním návrhu postupem podle § 128 odst. 3 InsZ.

Chce-li dlužník navrhnout, aby jeho úpadek, pop . hrozící úpadek, byl ešen oddlužením, je povinen podat návrh na oddlužení spolu s insolvenním návrhem (§ 106 odst. 1 a § 390 odst. 1 InsZ). Návrh na povolení oddlužení lze podle § 390 odst. 2 InsZ podat pouze na formulá i, jehož náležitosti stanoví provádČcí právní p edpis (vyhláška . 311/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatnČ zve ejnČna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. Formulá návrhu na povolení oddlužení ve smyslu § 390 odst. 1 InsZ umož uje, aby byl využit k souasnému podání insolvenního návrhu, a to prost ednictvím jeho kolonky . 6, jež v souladu s náležitostmi insolvenního návrhu vymezenými v § 103 odst. 2 InsZ p edpokládá vyplnČní údaje o tom, eho se jím dlužník domáhá, a uvedení d vod tohoto návrhu, tj. vylíení rozhodujících skuteností, které úpadek i hrozící úpadek dlužníka osvČdují.

Z uvedeného plyne, že dlužník, který hodlá podat insolvenní návrh a souasnČ navrhnout povolení oddlužení, m že insolvenní návrh podat buć s využitím formulá e, anebo tak m že uinit samostatným podáním, p iemž v obou p ípadech se tak musí stát p edepsaným zp sobem, jenž popsán shora. Nutno zd raznit, že zákonné náležitosti insolvenního návrhu, jímž se insolvenní ízení dlužníka zahajuje, nelze zamČ ovat se zákonnými náležitostmi návrhu na povolení oddlužení, jenž p edstavuje pouze dlužník v návrh na zp sob ešení úpadku, jehož zjištČní se insolvenním návrhem domáhá. Proto nedostatky insolvenního návrhu nemohou být obsahem návrhu na povolení oddlužení i jeho p ílohami nahrazeny.

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a uritý insolvenní návrh opat ený náležitostmi dle § 103 InsZ a zákonem požadovanými p ílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 InsZ (zejména ádnými seznamy svého majetku a závazk ). Soudní praxe dovodila, že-vzhledem k závažnosti dopad , jež m že i vadný insolvenní návrh vyvolat v pomČrech dlužníka nebo t etích osob-je nutno i v p ípadČ insolvenního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem p edepsaném ádném vylíení rozhodujících skuteností, které osvČdují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 InsZ), mezi nČž pat í mimo jiné i konkrétní údaje o vČ itelích, kte í mají za dlužníkem splatnou pohledávku. V insolvenním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závČr o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky vzato vyplývá. Pouhé konstatování, že dlužník je v úpadku , nebo mu úpadek hrozí , p ípadnČ, že dlužník je insolventní , nebo že je v platební neschopnosti anebo že je p edlužen , není ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 InsZ uvedením okolností, které úpadek osvČdují. Tuto povinnost nelze mít proto za splnČnou tím, že insolvenní navrhovatel ohlednČ tČchto skuteností odkáže na listinný d kaz, který p ipojí k insolvennímu návrhu jako p ílohu, ledaže jde o ádný seznam majetku a závazk p ipojený k insolvennímu návrhu dlužníka nebo neoznaí konkrétnČ své vČ itele výši jejich pohledávek a jejich splatnost. Jinak eeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkovČ úpadku i hrozícím úpadku, jež jeho insolvenní návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako souást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o vČ itelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových pomČrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazk , které spolu s insolvenním návrhem (co jeho obligatorní p ílohu dle § 104 odst. 1 písm. a/ až c/ InsZ) p edložil. To však za p edpokladu, že tyto seznamy jsou ádné-tj. opat ené náležitostmi p edepsanými v § 104 odst. 2 až 4 InsZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném smČru) p ihlížet. K tomu nutno zd raznit, že zákonné náležitosti insolvenního návrhu, jímž se insolvenní ízení dlužníka zahajuje, nelze zamČ ovat se zákonnými náležitostmi návrhu na povolení oddlužení, jenž p edstavuje pouze dlužník v návrh na zp sob ešení úpadku, jehož zjištČní se insolvenním návrhem domáhá. Proto nedostatky insolvenního návrhu nemohou být obsahem návrhu na povolení oddlužení i jeho p ílohami nahrazeny. Údaje o majetku a závazcích dlužníka obsažené v kolonkách . 16-17 a . 18-21 Formulá e tak neslouží ani ke splnČní jeho povinnosti p edložit povinné seznamy. VyplnČním uvedených ástí návrhu na povolení oddlužení dlužník napl uje jen obsahové požadavky tohoto návrhu. Seznamy majetku a závazk Formulá výslovnČ avizuje jako jednu z povinných p íloh návrhu. Proto Formulá v kolonkách . 16-21 splnČní speciálních náležitostí, jež p íslušejí tČmto seznam m, ani nep edepisuje.

Podle § 128 odst. 1 InsZ insolvenní návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neuritý, insolvenní soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokraovat v ízení; uiní tak neprodlenČ, nejpozdČji do 7 dn poté, co byl insolvenní návrh podán. Ustanovení § 43 o.s. . se nepoužije.

Z insolvenního spisu plyne, že dlužnice podala insolvenní návrh s návrhem na povolení oddlužení s využitím Formuláže, v jeho kolonce . 6, urené k vylíení rozhodujících skuteností, z nichž plyne její úpadek uvedla, že má více vČ itel a její závazky jsou více jak 30 dn po splatnosti, jež není schopna plnit. Uvedla, že má více vČ itel s pohledávkami déle než 30 dn po lh tČ splatnosti, 11 závazk jím odpovídajícím není schopna plnit, p iemž v podrobnostech k jednotlivým pohledávkám vČ itel odkázal na další obsah Formulá e. Konstatovala, že se do finanních problém dostala v d sledku špatného a lehkovážného odhadu svých schopností závazky splácet. Své závazky se snažila ešit dalšími p jkami a dostala se do dluhové spirály, kterou již nezvládá ešit. Dále dlužnice uvedla, že její p íjem je dostatený proto, aby splnila podmínky pro ešení jejího úpadku oddlužením ve formČ plnČní splátkového kalendá e. V kolonce . 18 Formulá e dlužnice uvedla své jednotlivé vČ itele, výši jejich pohledávek a také lh tu jejich splatnosti. Dlužniin manžel Michal Šafránek vyslovil souhlas s návrhem na povolení oddlužení. K návrhu p ipojila dlužnice seznam svých 11 závazk s uvedením výše svých vČ itel a výší jejich pohledávek, avšak pouze u t í z nich uvedla jejich splatnost.

P ipojený seznam závazk , který neobsahuje uvedení lh ty splatnosti u všech v nČm uvedených závazk tak neodpovídá zákonným náležitostem seznamu podle § 104 odst. 3 o.s. . a závČr m Nejvyššího soudu R 83/2012, a proto nelze vzít v potaz jeho obsah, co by náhradu za nedostatená tvrzení dlužnice uvedená v kolonce . 6 Formulá e.

Je tak zjevné, že dlužnice v insolvenním návrhu, neuvedla rozhodující skutenosti, z nichž by plynul závČr, že má více vČ itel s pohledávkami déle než 30 dn po lh tČ splatnosti, p iemž t eba zd raznit, že v d sledku toho nelze ani dovodit d vody, pro které není schopna tyto závazky plnit, resp. zda nastala nČkterá z domnČnek platební neschopnosti uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 InsZ. Seznam závazk nelze vzít v potaz, pro náhradu chybČjících tvrzení v insolvenním návrhu, nebo není obsahovČ úplný a k údaj m ohlednČ jednotlivých závazk uvedeným v kolonce . 18 Formulá e p ihlížet nelze, nebo , jak vysvČtleno výše, se týká návrhu na povolení oddlužení, nikoliv insolvenního návrhu.

Za uvedené situace insolvenní soud správnČ dovodil, že podáním insolvenního návrhu, opat eného ovČ eným podpisem dlužnice bylo zahájeno insolvenní ízení. Zcela správnČ také shledal tento insolvenní návrh nedostateným, nebo postrádá náležitosti uvedené v § 103 odst. 1 a 2 InsZ, nebo dlužnice v nČm netvrdí rozhodující skutenosti, z nichž by bylo možné osvČdit její úpadek ve smyslu § 3 InsZ. Námitka dlužnice, že insolvenní soud postupoval p i posuzování jejího insolvenního návrhu p íliš formalisticky vzhledem k výše uvedenému je nep ípadná. Odvolací soud shodnČ jako insolvenní soud dospČl k závČru, že insolvenní návrh dlužníka vykazuje nedostatky, pro nČž nelze v ízení pokraovat, a protože § 128 odst. 1 InsZ pro ten p ípad vyluuje užití § 43 o.s. ., insolvenní soud postupoval správnČ, když dlužnici neuril lh tu k doplnČní insolvenního návrhu a napadeným usnesením jej bez dalšího odmítl. Vady insolvenního návrhu m že navrhovatel odstranit, jen dokud insolvenní soud nevydá usnesení o odmítnutí návrhu podle § 128 odst. 1 InsZ, a proto ani založení ádného seznamu závazk v rámci odvolacího ízení by nemohlo mít z hlediska vČcné správnosti napadeného usnesení žádného významu.

Z tČchto d vod odvolací soud postupoval podle § 219 o.s. . a napadené usnesení jako vČcnČ správné potvrdil. Pro úplnost považuje odvolací soud za vhodné uvést, že pravomocné odmítnutí insolvenního návrhu, jímž se insolvenní ízení koní, nebrání tomu, aby dlužnice insolvenní návrh (opat ený p edepsanými obsahovými náležitostmi, vetnČ jeho povinných p íloh) znovu podala a aby se spolu s ním domáhala ešení svého úpadku oddlužením (obsahové náležitosti návrhu na povolení oddlužení upravuje § 392 a § 393 InsZ). V p ípadČ, že by p edepsané náležitosti mČl jen insolvenní návrh, jemuž by bylo možné vyhovČt, a návrh na povolení oddlužení nikoliv, insolvenní soud by v souvislosti s rozhodnutím o zjištČní úpadku dlužnice návrh na povolení oddlužení odmítl a rozhodl zárove , že její úpadek bude ešen konkursem (§ 148 odst. 3 a § 396 odst. 1 InsZ).

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lh tČ 2 mČsíc ode dne jeho doruení k Nejvyššímu soudu prost ednictvím soudu prvního stupnČ, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 22. ervence 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva