3 VSPH 2516/2014-B-23
KSPH 69 INS 7142/2014 3 VSPH 2516/2014-B-23

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníků Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Zruči nad Sázavou, náměstí Míru 595 a Michaely anonymizovano , anonymizovano , bytem v Příbrami, Komenského 407, adresa k doručení Zruč nad Sázavou, náměstí Míru 595, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 69 INS 7142/2014-B-10 ze dne 22.srpna 2014

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) schválil společné oddlužení dlužníků (bod I. výroku) a do bodů II.-XI. výroku promítl náležitosti ustanovení § 406 odst. 3 InsZ a svůj další procesní postup.

Toto usnesení napadli dlužníci v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž navrhovali, aby soud zamítl oddlužení na základě velké výše splátek při jejich momentální ekonomické situaci, která se od dubna 2014 do současnosti rapidně zhoršila. Vyjádřili však přesvědčení, že od října 2014 se jejich příjmová situace rapidně zlepší, neboť dlužník má možnost zaměstnání s vyšším příjmem a dlužnice nastoupí do zaměstnání 8.9.2014. Na základě toho podají nový návrh na povolení oddlužení při nové výši jejich příjmu a s nabídkou bez pomoci třetích osob (darovací smlouvy).

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda dlužníkům svědčí subjektivní legitimace k podání odvolání a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle § 406 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek, který proti tomu hlasoval.

Z insolvenčního návrhu dlužníků podaného s návrhem na povolení oddlužení s využitím formuláře návrhu na povolení oddlužení plyne, že dlužníci v něm nenavrhli, aby soud stanovil nižší než zákonem určené splátky (kolonka č. 14 formuláře).

Z dikce výše citovaného ustanovení plyne, že se dlužník v zásadě nemůže odvolat proti usnesení, jímž bylo vyhověno jeho návrhu, ledaže nebylo vyhověno jeho žádosti o stanovení jiných než zákonem stanovených splátek při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužníci nepodali takovou žádost v rámci návrhu na povolení oddlužení (§ 398 odst. 4 InsZ), a proto nemohou usnesení napadnout odvoláním.

Na základě výše uvedeného závěru odvolací soud odvolání dlužníků pro nedostatek subjektivní legitimace k jeho podání podle § 218 písm. b) občanského soudního řádu odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. července 2015

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová