3 VSPH 25/2012-B-19
KSCB 28 INS 8177/2011 3 VSPH 25/2012-B-19

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Řevňovice 15, Komařice-Strážkovice, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. listopadu 2011, č.j. KSCB 28 INS 8177/2011-B-8,

takto:

Odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. listopadu 2011, č.j. KSCB 28 INS 8177/2011-B-8, se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích (insolvenční soud) prohlásil na majetek Jaroslava anonymizovano (dále jen dlužník) konkurz s odkazem na ust. § 149 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), a s odůvodněním, že jiný způsob řešení dlužníkova úpadku zjištěného usnesením insolvenčního soudu z 20.9.2011 (č.j. KSBC 28 INS 8177/2011-A-14) nepřichází v úvahu, neboť dlužník v zákonné lhůtě návrh na povolení oddlužení nepodal.

Toto usnesení napadl dlužník podáním označeným jako odvolání proti usnesení insolvenčního soudu ze dne 29. listopadu 2011, v němž navrhl, aby prodej jeho majetku byl realizován prostřednictvím Realitní kanceláře Duo ing. Vladimíra Podlahy se sídlem v Českých Budějovicích, jež provedla odhad jeho majetku na 990.000,--Kč a tím by uspokojil všechny pohledávky věřitelů.

Z tohoto odvolání-v rozporu s § 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.)-není zřejmé, jaké usnesení a v jakém rozsahu je dlužník napadá a v čem konkrétně spatřuje nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod).

Soud prvního stupně proto dlužníka ve smyslu § 209 o.s.ř. usnesením ze dne 14.12.2011 vyzval k doplnění odvolání dle § 205 odst. 1 o.s.ř., v němž vytkl jeho nedostatky a dlužníka poučil o tom, že nebudou-li vady odvolání ve stanovené lhůtě odstraněny a v odvolacím řízení z toho důvodu nebude možno pokračovat, odvolací soud toto podání dle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 téhož zákona odmítne.

Dlužník doplnil odvolání podáním z 19.12.2011, v němž označil odvoláním napadené usnesení a rozvedl námitky vznesené již v odvolání v tom směru, že má podezření ze spekulací při prodeji jeho majetku, neboť mu byly již dvakrát oznámeny termíny dražby tohoto majetku, jež se nakonec neuskutečnily. Vyjádřil obavu z toho, že dojde k uspokojení věřitelů a jeho rodina zůstane (na ulici) bez prostředků, neboť před dvěma lety přišel o zaměstnání a je veden v evidenci úřadu práce. Nemá žádné finanční prostředky a s manželkou žijí z jejího platu, jenž činí 7.000,--Kč měsíčně.

Odvolací soud posouzením obsahu odvolání ve znění jeho doplnění dospěl k závěru, že jím dlužník fakticky proti napadenému usnesení, tedy správnosti závěrů soudu, či postupu soudu nijak nebrojí, neboť pouze vyjadřuje obavu, jak bude v budoucnu naloženo s jeho majetkem v rámci probíhajícího insolvenčního řízení.

Vzhledem k tomu, že ani po výzvě dlužník soudu prvního stupně nevytýká jakékoliv pochybení týkající se vydaného rozhodnutí a zjevně neuvedl žádný odvolací důvod, postupoval odvolací soud dle § 43 odst. 2 o.s.ř. za použití § 211 téhož zákona a dlužníkovo odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 22. února 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva