3 VSPH 249/2013-A-14
MSPH 76 INS 27318/2012 3 VSPH 249/2013-A-14

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenním ízení dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Krte ská 598/4, 155 00 Praha 5, zahájeném na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 76 INS 27318/2012-A-9 ze dne 18. ledna 2013,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 76 INS 27318/2012-A-9 ze dne 18. ledna 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

MČstský soud v Praze usnesením .j. MSPH 76 INS 27318/2012-A-9 ze dne 18.1.2013 zastavil insolvenní ízení dlužnice Aleny anonymizovano (dále jen dlužnice).

V od vodnČní svého rozhodnutí soud prvního stupnČ uvedl, že se dlužnice insolvenním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 5.11.2012 domáhala, aby soud rozhodl o jejím úpadku a povolil jeho ešení oddlužením ve formČ splátkového kalendá e.

Usnesením .j. MSPH 76 INS 27318/2012-A-7 ze dne 27.11.2012 soud vyzval dlužnici k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K. VymČ enou zálohu (jež m že dle § 108 odst. 2 insolvenního zákona-dále jen IZ-init až 50.000,-K) považoval za odpovídající tomu, aby správce mČl dostatek finanních prost edk k prvotním úkon m, které je nutno provést, a k pokrytí ásti odmČny a náhrady hotových výdaj insolvenního správce a vČ itelského orgánu. Dle vyhlášky . 313/2007 Sb. iní odmČna insolvenního správce v p ípadČ ešení úpadku dlužníka konkursem (pop . nepatrným konkursem) nejménČ 45.000,-K. K tomu nutno p ipoítat cestovní výdaje, poštovné a telekomunikaní poplatky nejvýše do 5 % odmČny správce a ostatní výdaje v prokázané výši; p ípadná odmČna vČ itelského orgánu a náhrada jeho náklad iní nejvýše 5% odmČny správce. Dle § 8 citované vyhlášky stát zaplatí odmČnu správci nejvýše do 50.000,-K za podmínky, že ji nelze zcela nebo zásti uhradit z majetkové podstaty nebo ze zálohy na náklady insolvenního ízení. Totéž platí i pro úhradu náhrady náklad hotových výdaj správce.

Protože dlužnice ve stanovené lh tČ povinnost zaplatit urenou zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K nesplnila, soud podle § 108 odst. 3 IZ insolvenní ízení zastavil, když v daném p ípadČ bez zaplacení zálohy nelze o úpadku dlužnice a o zp sobu jeho ešení rozhodnout.

Proti tomuto usnesení se dlužnice vas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a na ídil novou lh tu k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení. Namítala, že jí usnesení A-7 dosud nebylo dorueno v písemné podobČ, jak se v pouení tohoto usnesení p edpokládá. Proto se ve spisu nem že nacházet doruenka s jejím podpisem, ani s podpisem jiné osoby, jelikož nikomu plnou moc k p ebírání pošty nevystavila. Za této situace dlužnici lh ta k zaplacení zálohy dosud nezaala bČžet.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 a 3 IZ, podle nČjž insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvennímu navrhovateli, který je zamČstnancem dlužníka a jehož pohledávka spoívá pouze v pracovnČprávních nárocích. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

V posuzovaném p ípadČ soud prvního stupnČ usnesením ze dne 27.11.2012 oznaeným jako .j. MSPH 76 INS 27318/2012-A-6 (za azeným jako dokument A-7) dlužnici uložil, aby do 3 dn od právní moci usnesení na úet soudu nebo do jeho pokladny zaplatila zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,-K. Toto usnesení soud doruoval dlužnici zvláš (§ 75 odst. 2 IZ) prostou zásilkou, a to-jelikož nebyla zjištČna její z ízená datová schránka-prost ednictvím ýeské pošty, s.p. (v režimu § 50 obanského soudního ádu-dále jen o.s. .) na adresu Krte ská 598/4, 155 00 Praha 5, kterou dlužnice uvedla v insolvenním návrhu a která odpovídala i evidované adrese jeho trvalého pobytu, tutéž svoji adresu dlužnice uvedla i v podaném odvolání (§ 46a o.s. .). Usnesení bylo dlužnici dorueno (podle § 50 odst. 1 o.s. .) dne 7.2.2013 v 11.40 hod., kdy doruující orgán podle údaj vyznaených na doruence tuto písemnost vhodil do domovní schránky dlužnice. Protože toto usnesení dlužnice v zákonné patnáctidenní lh tČ nenapadla odvoláním, nabylo dne 23.2.2013 právní moci. V urené t ídenní lh tČ, ani pozdČji, však dlužnice stanovenou zálohu na náklady insolvenního ízení neuhradila, a tedy nesplnila povinnost, jež jí byla pravomocným soudním rozhodnutím uložena, p estože o možném následku nezaplacení zálohy dle § 108 odst. 3 IZ byla soudem pouena.

Není-li ve stanovené lh tČ splnČna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení, je na úvaze soudu, zda p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu ízení zastaví, anebo p ikroí k jejímu vymáhání. Vymáhání nezaplacené zálohy zásadnČ p ichází v úvahu tam, kde je insolvenním navrhovatelem vČ itel, tedy osoba od dlužníka odlišná, v i níž, obecnČ vzato, m že soud být s vymáháním takové pohledávky úspČšný. Je-li však insolvenní návrh podán dlužníkem, pak pro p ípad zjištČní jeho úpadku, jehož ešení (jako v daném p ípadČ) lze oekávat konkursem, nep ichází v úvahu zajištČní úhrady náklad tohoto ízení prost ednictvím vymáhání dlužníku uložené zálohy v pr bČhu ízení. Trvá totiž úinek spojený ze zahájením insolvenního ízení, jenž spoívá v zákazu provedení výkonu rozhodnutí i exekuce postihující majetek dlužníka, i jiný majetek náležející do majetkové podstaty (§ 109 odst. 1 písm. c/ IZ). Za trvání konkursu dlužníka je podle § 267 IZ provedení výkonu rozhodnutí a exekuce postihující majetek náležející do jeho majetkové podstaty umožnČno toliko ve vztahu k pohledávkám, u nichž to zákon výslovnČ stanoví-to ovšem není p ípad nároku z titulu zálohy na náklady insolvenního ízení.

Za této situace tedy soud prvního stupnČ postupoval správnČ, když insolvenní ízení dlužnice zastavil. Protože k rozhodné zmČnČ stavu vČci nedošlo ani v pr bČhu odvolacího ízení a dlužnice zálohu na náklady insolvenního ízení ani dosud neuhradila, odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s. . jako vČcnČ správné potvrdil.

SouasnČ považoval odvolací soud za vhodné pouit dlužnici o tom, že pravomocné zastavení insolvenního ízení, jímž se ízení koní, nebrání tomu, aby insolvenní návrh znovu podala, a aby se spolu s ním (jestliže je ve smyslu § 389 odst. 1 IZ osobou k tomu legitimovanou) domáhala ešení svého úpadku i hrozícího úpadku oddlužením, bude-li schopna oba návrhy ádnČ sestavit, osvČdit sv j tvrzený úpadek a vyhovČt podmínkám požadovaného oddlužení vymezeným v § 395 IZ (tedy vetnČ dostatené nabídky pro oddlužení, jež bude dávat p edpoklad uspokojení pohledávek nezajištČných vČ itel alespo v rozsahu 30%, pokud tito vČ itelé nevysloví souhlas s nižším plnČním). Takovou dostatenou nabídku m že dlužnice pro p ípad oddlužení ve formČ splátkového kalendá e dosáhnout i za pomoci t etí osoby: buć jejím p istoupením k závazk m dlužnice (jde o spoludlužnictví p edvídané v § 392 odst. 3 vČta první IZ), anebo závazkem poskytovat dlužnici po dobu oddlužení urité pravidelné finanní plnČní (penČžitý dar nebo penČžitý d chod). Takový závazek je nutno vyjád it právnČ odpovídajícím zp sobem, tj. p íslušnou smlouvou o poskytování plnČní uzav enou mezi dlužníkem a t etí osobou a opat enou jejich ú ednČ ovČ enými podpisy.

Pouení: Proti tomuto usnesení je dovolání p ípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ýR do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí odvolacího soudu prost ednictvím MČstského soudu v Praze.

V Praze dne 13. srpna 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva