3 VSPH 2464/2015-A-82
MSPH 59 INS 5187/2015 3 VSPH 2464/2015-A-82

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petera Trebatického, Ph.D. v insolvenční věci dlužníka: KAMION TRANSPORT s.r.o., dříve Autodoprava Hanzalík s.r.o., IČO: 25170961, se sídlem Kořenského 1107/15, Praha 5, zahájené k návrhu věřitele: UniCredit Leasing CZ, a.s., IČO: 15886492, se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, zast. Mgr. Lubomírem Kinclem, advokátem, se sídlem Čechyňská 16, Brno, o odvolání Mgr. Michala Davida, advokáta, se sídlem K Dolům 1924/42, Praha 4, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 5187/2015-A-71 ze dne 27. listopadu 2015

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 5187/2015-A-71 ze dne 27. listopadu 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (insolvenční soud) usnesením č.j. MSPH 59 INS 5187/2015-A-71 ze dne 27. listopadu 2015 ustanovil advokáta Mgr. Michala Davida (odvolatel) opatrovníkem dlužníka KAMION TRANSPORT s.r.o. (dlužník) v insolvenčním řízení zahájeném na návrh věřitele UniCredit Leasing CZ, a.s. (věřitel).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že na návrh věřitele bylo dne 27. února 2015 zahájeno insolvenční řízení dlužníka. Z obchodního rejstříku insolvenční soud zjistil, že dlužník nemá od 11. srpna 2015 jednatele a od 4. září 2014 je na podíl jediného společníka ve společnosti dlužníka vydán exekuční příkaz. Odkazuje na § 29 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve spojení s § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), proto ustanovil odvolatele opatrovníkem dlužníka.

Toto usnesení napadl odvolatel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, které odůvodnil tím, že jako ustanovený opatrovník není schopen bez náležitých podkladů čehokoli plnit či jakkoli konat. Činnost opatrovníka není kryta odměnou a odpovědnost za řádný výkon této funkce může přesáhnout částku, na kterou je jako advokát pojištěn. Má za to, že výkonem této funkce by měla být ustanovena osoba znalá dlužníka, jako např. jeho jediný společník či některý z posledních jednatelů. Z těchto důvodů navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 29 o.s.ř. opatrovníka ustanoví předseda senátu též právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat (§ 21), je-li tu nebezpečí z prodlení (odst. 2). Opatrovníkem podle odstavců 1 až 3 soud jmenuje zpravidla osobu blízkou, případně jinou vhodnou osobu, nebrání-li tomu zvláštní důvody. Advokáta lze jmenovat opatrovníkem, jen jestliže jím nemůže být jmenován někdo jiný. Jinou osobu než advokáta lze jmenovat opatrovníkem, jen jestliže s tím souhlasí. Nerozhodl-li soud jinak, opatrovník ustanovený podle odstavců 1 až 3 vystupuje v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím a v dovolacím řízení (odst. 4).

Citované ustanovení upravuje případy, kdy právnická osoba nemůže před soudem činit procesní úkony a plnit procesní povinnosti proto, že tu není osoba, jež by mohla za ni ve smyslu § 21 o.s.ř. jednat a nemá ani zmocněnce s procesní plnou mocí, který by mohl vykonávat její procesní práva a povinnosti. Předpokladem pro takový postup je nebezpečí z prodlení, kdy tuto otázku je třeba posuzovat nejen ve vztahu k dotčené právnické osobě, ale také z pohledu všech ostatních účastníků řízení. Opatrovník vykonává svou funkci bez ohledu na to, jak o délce doby jejího výkonu rozhodl soud-vždy jen po takovou dobu, po niž trvá důvod, pro který byl do funkce ustanoven. Jestliže takový důvod v průběhu řízení odpadne, funkce opatrovníka bez dalšího zaniká, jeho oprávnění zastupovat účastníka tím končí a soud nadále jedná s účastníkem, či jeho zástupcem. Účinky procesních úkonů do té doby učiněných opatrovníkem zůstávají zachovány, rozhodnutí o odvolání opatrovníka není třeba vždy vydávat, ukončení funkce je však třeba opatrovníku oznámit.

Z insolvenčního spisu plyne, že insolvenční soud usnesením č.j. MSPH 59 INS 5187/2015-A-71 ze dne 27. listopadu 2015 ustanovil dlužníku pro toto insolvenční řízení podle § 29 odst. 2 o.s.ř. opatrovníka Mgr. Michala Davida, advokáta se sídlem v Praze 4, a to s odůvodněním, že dlužník nemá statutární orgán, neboť jeho poslední jednatel jako statutární orgán byl vymazán ke dni 11. srpna 2015. K tomuto se podáním ze dne 6.1.2016 vyjádřil věřitel, který s ustanovení opatrovníka dlužníkovi souhlasí a postup soudu považuje za souladný s insolvenčním zákonem. Podáním ze dne 5.1.2016 se vyjádřil pan Josef Hanzalík (jediný společník dlužníka, t.č. ve výkonu vazby), který jako osobu opatrovníka navrhl JUDr. Miroslava Křiženeckého, advokáta, jenž s ustanovením do funkce opatrovníka souhlasí.

Odvolací soud má za to, že za daného stavu, kdy tu není osoba oprávněná jednat za dlužníka, kdy tu není jiná osoba než advokát, která by se svým jmenováním opatrovníkem souhlasila a s ohledem na povahu daného řízení (srov. § 5 písm. a/ IZ) tu je nebezpečí z prodlení, bylo na místě ustanovit dlužníku opatrovníkem advokáta. Ten je již z titulu své profese osobou povolanou pro kvalifikovaný výkon této funkce. Důvody, pro které by byl odvolatel jakožto advokát povinen odmítnout poskytnutí právních služeb (ve smyslu § 1 odst. 2 věty druhé a § 19 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii) a vylučovaly by, aby v daném případě vykonával funkci opatrovníka dlužníka, zjištěny nebyly. Advokát navíc není oprávněn jmenování své osoby opatrovníkem podmiňovat svým souhlasem (srov. § 29 odst. 4, věta třetí o.s.ř a contrario).

Z těchto důvodů odvolací soud podle § 219 o.s.ř. za použití § 7 IZ napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.).

V Praze dne 4. února 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková