3 VSPH 246/2010-P10-13
MSPH 79 INS 3069/2009 3 VSPH 246/2010-P10-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužníka ASSENT TRADING, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Ohradní 1394/61, IČ: 26188180, o odvolání věřitele ACCOUNT, s.r.o. se sídlem v Praze 10, Na Třebešíně 24, IČ: 61855014, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. března 2010, č.j. MSPH 79 INS 3069/2009-P10-7,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. března 2010, č.j. MSPH 79 INS 3069/2009-P10-7, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 79 INS 3069/2009-P10-7 ze dne 1. března 2009 rozhodl o tom, že se k přihlášce věřitele ACCOUNT, s.r.o. se sídlem v Praze 10, Na Třebešíně 24, IČ: 61855014 (dále jen odvolatel) nepřihlíží postupem podle § 188 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen InsZ), (bod I. výroku), že se přihláška odvolatele odmítá (bod II. výroku) a o tom, že se účast odvolatele ve shora označeném insolvenčním řízení končí právní mocí tohoto usnesení postupem podle § 185 InsZ (bod III. výroku) s odůvodněním, že odvolatel k výzvě insolvenčního správce ve stanovené lhůtě 15 dnů neopravil a nedoplnil svou přihlášku, jež vykazovala vady.

Toto usnesení napadl odvolatel včas podáním ze dne 24. února 2010, v němž se omezil na sdělení, že se proti němu odvolává, neboť stanovený termín pro doplnění přihlášky nedodržel z důvodů dlouhodobé nemoci jednatele Lubora Ptáčka a doplnění přihlášky učinil 22. a 23.2.2009 (zřejmě 2010).

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Podle § 83 InsZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Podle § 185 InsZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí. K zachování lhůty k podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku (§ 136

InsZ) postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit (§ 57 odst. 3 OSŘ); uvedené platí i o doplnění přihlášky k výzvě insolvenčního správce (viz též usnesení NS ze dne 4.9.2008 sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11 (R 25/2009), usnesení Ústavního soudu ze dne 26.1.2009 sp. zn. I. ÚS 2536/08).

Podle § 174 odst. 2 InsZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Obsahové náležitosti přihlášky stanovené v § 174 InsZ jsou podrobně rozvedeny v § 21 vyhl. č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení, kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona (dále jen Vyhláška). Věřitel nemusí v přihlášce uplatněný nárok podřadit pod konkrétní zákonné ustanovení. To, že přihláška musí obsahovat důvod vzniku a výši pohledávky, znamená pouze úplné a určité vylíčení skutečností, z nichž věřitel pohledávku dovozuje. Je-li např. přihláškou uplatněn nárok na peněžité plnění vycházející ze skutkového tvrzení, že plnění je požadováno na základě smlouvy, avšak podle názoru soudu je smlouva neplatná a jiný důvod plnění tvrzen není, nejde o změnu skutkového stavu vymezeného v přihlášce, posoudí-li soud v incidenčním řízení nárok věřitele podle hmotně právních norem upravujících nárok na vydání plnění z bezdůvodného obohacení (viz usnesení VS v Praze sp. zn. 15 Cmo 20/2009 ze dne 11.2.2009).

Podle § 188 odst. 2 InsZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen. K přihlášce pohledávky, kterou nelze přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, se ve smyslu ustanovení § 185, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 InsZ, nepřihlíží ode dne, kdy přihlašovateli pohledávky marně uplynula lhůta určená mu insolvenčním správcem v řádné výzvě k odstranění vad přihlášky. Otázka, zda přihláška pohledávky byla doplněna po uplynutí této lhůty, ale ještě předtím, než insolvenční soud rozhodl, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a že ji jako opožděnou odmítá, nemá na tento závěr žádného vlivu. Rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 188 odst. 2 InsZ je ze zákona spojeno s rozhodnutím o odmítnutí přihlášky a s uvědoměním věřitele, že právní mocí rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí (§ 185 InsZ) (viz usnesení VS ze dne 16.7.2008 sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 103/2008-P36 /R 37/2009/).

Odvolací soud z insolvenčního spisu dlužníka zjistil, že odvolatel podal přihlášku na formuláři (§ 176 InsZ) a jako důvod vzniku a výše přihlašované pohledávky uvedl v rubrice 06 přihlášky zpracování účetnictví s tím, že se jedná o nezajištěnou pohledávku ve výši jistiny 76.160,--Kč a v rubrice 09 příslušenství, jež by mělo představovat penále ve výši 107.344,--Kč , jehož způsob výpočtu stanovil jako 0,5% za každý den prodlení a v rubrice 11 Další okolnosti uvedl seznam dlužníkem nezaplacených faktur s uvedením jednotlivých částek tvořící jistinu a výši penále počítaných ode dne splatnosti (k jakému datu neuvedeno) a vyčíslené k jednotlivým fakturám. Dále odvolací soud zjistil, že insolvenční správce vyzval odvolatele k doplnění přihlášky v zákonné lhůtě 15 dní ode dne doručení výzvy s tím, aby upřesnil důvod vzniku pohledávek, druh a způsob výpočtu příslušenství pohledávky, dodal výpis z obchodního rejstříku, písemné smlouvy o vedení účetnictví nebo doklady prokazující existenci ústní smlouvy (např. e-mailové korespondence), když tato výzva byla doručena odvolateli 8.1.2010. Insolvenční správce podáním z 16.2.2010 (doručené insolvenčnímu soudu 18.2.2010) soudu sdělil, že odvolatel přes jeho shora uvedenou výzvu přihlášku ve lhůtě nedoplnil.

Odvolací soud se ztotožnil se závěry soudu prvního stupně uvedené v napadeném usnesení a pro stručnost na ně odkazuje a doplňuje, že odvolatelem podané doplnění po uplynutí stanovené lhůty nemá již žádné účinky (§ 185, § 188 odst. 2 InsZ) a že prominutí zmeškání lhůty podle § 58 o.s.ř. je v insolvenčním řízení vyloučeno (§ 83 InsZ), nehledě na to, že se tak stalo až po vydání napadeného rozhodnutí. Odvolací soud dále konstatuje, že podle údajů v obchodním rejstříku má odvolatel dva jednatele, kteří mohou za něj jednat a podepisovat v plném rozsahu , takže okolnost jeho nečinnosti spočívající v dlouhodobé (nijak neosvědčené) nemoci jednatele Lubora Ptáčka nejsou namístě, neboť mu nic nebránilo v tom, aby svou povinnost splnil prostřednictvím druhého jednatele (Zuzana Weinertová) bydlícího přímo na jeho adrese.

Na základě shora uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 27. dubna 2010

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová