3 VSPH 2452/2015-B-31
KSHK 35 INS 10340/2013 3 VSPH 2452/2015-B-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Michala Kubína v insolvenční věci dlužnice: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem Jilemnice, V Domkách 73, o odvolání insolvenčního správce Insolvency Project, v.o.s., se sídlem Hradec Králové, Dukelská třída 15/16, IČO 28860993, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. KSHK 35 INS 10340/2013-B-21, ze dne 13. října 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 10340/2013-B-21, ze dne 13. října 2015, se v bodu III. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) bodem I. výroku vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce Insolvency Project, v.o.s., se sídlem v Hradci Králové (dále jen správce) vydal zajištěnému věřiteli INVESIA, s.r.o., se sídlem v Praze výtěžek zpeněžení ve výši 570.643,-Kč, bodem II. výroku uložil správci provést vydání výtěžku a s tím spojené úkony, a bodem III. výroku přiznal insolvenčnímu správci odměnu za zpeněžení zajištěného majetku ve výši celkem 62.143,02 Kč, včetně DPH.

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že usnesením ze dne 13.2.2014 zjistil úpadek dlužnice a povolil jej řešit oddlužením, a dále ustanovil insolvenčním správcem Insolvency Project v.o.s., IČO 28860993, se sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové. Usnesením ze dne 23.7.2014 pak schválil oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty, resp. nemovitostmi, které jsou specifikovány ve výroku I. tohoto usnesení. Věřitel INVESA s.r.o., IČO 28544293, Revoluční 725/11, 110 00 Praha (dále jen věřitel) přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice nevykonatelnou pohledávku ve výši 689.143,-Kč, sestávající ze zajištěné dílčí pohledávky č. 1 ve výši 451.943,-Kč a ze zajištěné dílčí pohledávky č. 2 ve výši 237.200,-Kč, již správce při přezkumném jednání dne 14.4.2014 popřel. Dne 29.4.2014 bylo věřiteli, jež se neúčastnil přezkumného jednání, doručeno vyrozumění správce v souladu s § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), o tom, že jeho nevykonatelnou pohledávku popřel a zároveň uvedl důvod popření. Podáním doručeným soudu dne 14.5.2014 věřitel sdělil, že bere zpět svou přihlášku v dílčí popřené pohledávce č. 2 co do výše 118.500,-Kč. Podáním doručeným soudu dne 27.5.2014 správce sdělil, isir.justi ce.cz

že dodatečně uznává popřenou dílčí pohledávku č. 2 věřitele co do zbývající části 118.700,-Kč. Věřitel na základě shora uvedených skutečností tedy zůstal účastníkem řízení pro zajištěnou pohledávku celkem ve výši 570.643,-Kč (pohledávka č. 1 ve výši 451.943,-Kč a pohledávka č. 2 ve výši 118.700,-Kč), jak o tom rozhodl usnesením ze dne 9.4.2015, č.j. KSHK 35 INS 10340/2013-P2-5.

Dne 4.9.2014 dal věřitel správci pokyn ke zpeněžení předmětu zajištění, resp. k pozemkové parcele č. 316-zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, jehož součástí je stavba Jilemnice č.p. 73-rodinný dům, dále pozemek č. 317/1-zahrada, pozemek č. 317/2-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 361 pro kat. území a obec Jilemnice u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily.

Dne 8.9.2015 správce požádal o udělení souhlasu s vydáním výtěžku věřiteli a o vyplacení své odměny ve výši 68.289,04 Kč včetně DPH. Nemovitý majetek byl zpeněžen za částku 1.250.000,-Kč. Z kupní ceny kromě jeho odměny ve výši 68.289,04 Kč dále odečetl částku ve výši 4.000,-Kč za náklady zpeněžení nemovitosti a stanovil čistý výtěžek zpeněžení částkou 1.177.710,96 Kč s tím, že věřiteli bude vyplacena částka 570.643,-Kč.

Insolvenční soud cituje § 167 odst. 1, § 168 odst. 2 písm. a), § 298 odst. 2 a 3 a § 305 odst. 1 IZ a dále § 1 odst. 1 vyhl. č. 313/2007 Sb,, o odměně insolvenčního správce, o náhradách hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách nutných nákladů (dále jen vyhláška), konstatoval, že návrh na vydání výtěžku zpeněžení věřiteli a poučení o možnosti podat proti návrhu podle § 298 odst. 3 IZ byly zveřejněny v insolvenčním rejstříku 2.10.2015; námitky proti návrhu podány nebyly. Uzavřel, že přepočítal odměnu správce podle § 1 odst. 2 vyhlášky a určil ji z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele, tj. 9 % z částky 570.643,-Kč, takže odměna činí 62.143,02 Kč včetně DPH.

Toto usnesení napadl správce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud co do výše přiznané odměny změnil tak, že tato činí požadovaných 68.289,04 Kč včetně DPH. Má za to, že insolvenční soud při svém rozhodování nerespektoval úpravu obsaženou v § 1 odst. 1 vyhlášky, podle níž platí, že pro účely výpočtu odměny ze zpeněžení jednotlivého předmětu zajištění dle § 1 odst. 2 vyhlášky zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněné.

Podle § 38 odst. 1, 2, 3 a 6 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000,-Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000,-Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce. Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce, přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval. Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem, stanoví prováděcí právní předpis.

Podle § 3 písm. a) vyhlášky (ve znění účinném od 1.1.2014) činí odměna insolvenčního správce, je-li způsobem řešení úpadku dlužníka oddlužení, při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty částku určenou podle § 1, nejméně však 45.000,-Kč.

Podle § 1 vyhlášky (ve znění účinném od 1.1.2014) pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce součet odměny určené podle odstavce 2 a odstavce 3. Pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce (odst. 1). Odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení jednotlivého předmětu zajištění činí z částky určené k vydání věřitelům, jejichž pohledávka byla tímto předmětem zajištěna v případě výtěžku od 0-1 mil. Kč 9 %; pro účely této vyhlášky se za jednotlivý předmět zajištění považuje i funkční celek tvořený souborem věcí, práv či majetkových hodnot (odst. 2). V odstavci 3 tohoto ustanovení je pak upravena odměna určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení nezajištěným věřitelům.

Z obsahu insolvenčního spisu se podává, že úpadek dlužnice byl řešen zpeněžením majetkové podstaty, při němž měly být zpeněženy shora uvedené nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 361 v kat. úz. a obci Jilemnice s tím, že do soupisu majetkové podstaty dlužníka byly zahrnuty tyto nemovitosti, oceněné správcem na částku 2.000.000,-Kč (aktuální soupis majetkové podstaty na č.l. B-4 insolvenčního spisu-viz usnesení o schválení oddlužení z 23.7.2014). Z tohoto soupisu odvolací soud zjistil, že jsou v něm zapsány výše uvedené nemovitosti v Jilemnici.

Podáním z 8.8.2014 správce oznámil insolvenčnímu soudu, že obdržel pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do majetkové podstaty dlužnice, a proto činí za tím účelem příslušné kroky. Z konečné zprávy správce a jejích příloh (č.l. B-18) se podává, že správce zpeněžil nemovitosti v Jilemnici za částku 1.250.000,-Kč, z níž budou uspokojeni ze 100 % nezajištění věřitelé v celkové výši 69.673,36 Kč a jeden zajištěný věřitel, tedy INVESIA, s.r.o. ve výši 100 %, tj. v částce 570.643,-Kč. Z uvedeného výtěžku si pak správce stanovil odměnu za zpeněžení ve prospěch věřitele částkou 68.289,04 Kč dle § 1 odst. 2 vyhlášky, a odměnu nezajištěných věřitelů částkou 21.076,19 Kč dle § 1 odst. 3 vyhlášky s tím, že zálohově obdržel na odměnu 7.623,-Kč.

V případě návrhu na vydání výtěžku zpeněžení (zajištěnému) věřiteli určil svou odměnu následovně: částka získaná zpeněžením 1.250.000,-Kč, náklady na zpeněžení (za znalecký posudek) již uhrazené 4.000,-Kč, základ pro výpočet odměny správce ve smyslu § 1 odst. 1 vyhlášky tak činí 627.080,22 Kč, z toho odměna správce 56.437,22 Kč bez DPH, s DPH 68.289,04 Kč, takže čistý výtěžek zpeněžení představuje částku 1.177.710,96 Kč, nárok věřitele 570.643,-Kč a zůstatek po rozdělení věřiteli činí 607.067,96 Kč.

Odvolací soud s ohledem na způsob stanovení odměny vyzval správce, aby předložil mechanismus jejího výpočtu. Správce podáním z 13.5.2016 (č.l. B-29) uvedl, že při výpočtu odměny vycházel z § 3 písm. a) vyhlášky, jež odkazuje na určení odměny dle § 1 vyhlášky. Základ pro výpočet odměny stanovil tak, že 91 % tohoto základu tvoří nárok zajištěného věřitele, když odměna je ve výši 9 % z tohoto základu. Z toho vyplývá, že nárok zajištěného věřitele ve výši 570.643,-Kč představuje 91 %, takže 100 % je 627.080,22 Kč a z toho odměna správce ve výši 9 % činí 56.437,22 Kč bez DPH s tím, že jako kontrola slouží součet odměny a nároku zajištěného věřitele, který se rovná základu pro výpočet odměny správce (570.643+56.437,22=627.080,22).

Odvolací soud dospěl k závěru, že postup správce při stanovení své odměny nebyl správný, neboť § 1 odst. 1 vyhlášky upravuje výpočet odměny správce ze základu určeného z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění po odečtení jen nákladů spojených se správou a zpeněžením bez odečtení částky připadající na odměnu. Vzhledem k tomu, že v projednávané věci výtěžek zpeněžení podstatně přesahoval pohledávku zajištěného věřitele, bylo lze z něj uhradit i náklady na zpeněžení, přičemž výši odměny pro zajištěného věřitele je třeba stanovit dle § 1 odst. 2 vyhlášky. Ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky pak jen upravuje, že se odměna stanoví z výtěžku zpeněžení. Proto není důvod, aby na výtěžek zpeněžení vydávaný zajištěnému věřiteli bylo nahlíženo jako na základ snížený o odměnu správce s tím, že teprve součet vydávaného výtěžku zpeněžení a odměna správce představují dohromady 100 % základ pro výpočet odměny.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené rozhodnutí v bodě III. výroku jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil; v nenapadené části v bodech I. a II. výroku zůstává usnesení nedotčeno (§ 206 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 6. června 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková