3 VSPH 244/2012-A-12
KSCB 27 INS 24637/2011 3 VSPH 244/2012-A-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice: Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Netolice, Vodňanská 532, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 24637/2011-A-6, ze dne 2. ledna 2012,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl insolvenční návrh dlužnice (spojený s návrhem na povolení oddlužení) podle § 128 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), neboť jej považuje za neprojednatelný.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s tím, že důvody osvědčující její tvrzení uvedené v kolonce č. 6 formuláře návrhu na povolení oddlužení připojuje v příloze č. 1 odvolání a navrhla, aby po doplnění jejího návrhu jí bylo povoleno oddlužení.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že odvolatelka-dlužnice vzala své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud je podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 23. dubna 2012

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení:

2