3 VSPH 2437/2015-B-23
KSHK 42 INS 8083/2015 3 VSPH 2437/2015-B-23

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka Daniela anonymizovano , anonymizovano , bytem v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 57, zast. JUDr. Lubomírem Málkem, se sídlem v Havlíčkově Brodě, Horní 6, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 8083/2015-B-17 ze dne 29. září 2015

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) schválil oddlužení dlužníka (bod I. výroku), uložil dlužníkovi, aby po dobu následujících pěti let, nejdéle do úplného zaplacení všech svých pohledávek, platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k 25. dni v měsíci ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to v poměrech jejich pohledávek k celkovému objemu přihlášek pohledávek nezajištěných věřitelů, tj. pěti věřitelům a také věřiteli QI investiční společnost, a.s., IČO: 27911497, se sídlem v Praze 1, Rybná 682/14 (Věřitel) s podílem 78,1054% na celkové výši pohledávek (bod II. výroku), do dalších bodů III.-XII. výroku promítl náležitosti rozhodnutí podle § 406 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) a svůj další procesní postup při realizaci schváleného splátkového kalendáře.

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním proti bodu II. výroku a navrhl, aby ho odvolací soud změnil tak, že zruší jeho povinnost uspokojovat v rámci schváleného oddlužení pohledávku Věřitele, neboť na přezkumném jednání popřel shodně s insolvenčním správcem Věřitelovu pohledávku co do výše a pravosti v rozsahu 518.477,17 Kč (sporná pohledávka) a řízení o včas podané žalobě Věřitele na určení pravosti popřené pohledávky vedené před insolvenčním soudem pod sp.zn. 42 ICm 2742/2015 bylo usnesením z 24.8.1015 zastaveno z důvodu nezaplacení soudního poplatku; ke sporné pohledávce Věřitele tak nelze v insolvenčním řízení přihlížet a není důvod jej zavazovat k jejímu poměrnému uspokojování.

Z insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že usnesením č.j. KSHK 42 INS 8083/2015-B-19 z 24. listopadu 2015 insolvenční soud vydal usnesení o změně splátkového kalendáře, z něhož vypustil nezajištěnou spornou pohledávku Věřitele a rozhodl, aby finanční prostředky deponované pro její uspokojení insolvenční správce rozdělil poměrně mezi ostatní věřitele pojaté do splátkového kalendáře, přičemž nově stanovil míru, v níž se nezajištění věřitelé budou podílet na jednotlivých splátkách na plnění splátkového kalendáře. Insolvenční soud v odůvodnění usnesení uvedl, že v mezidobí od vydání napadeného usnesení usnesením č.j. KSHK 42 INS 8083/2015-P7-2 ze 30.10.2015 přihlášku sporné pohledávky Věřitele odmítl a v rozsahu sporné pohledávky ukončil jeho účast v insolvenčním řízení. Došlo tak ke změně okolností rozhodujících pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek podle § 407 odst. 3 InsZ, jež proto vyjádřil ve změně schváleného splátkového kalendáře.

Výše uvedeným rozhodnutím insolvenčního soudu vydaného v souladu s § 407 odst. 3 InsZ bez návrhu, bylo fakticky odvolání dlužníka vyhověno a v důsledku toho se jeho odvolání proti napadenému usnesením stalo bezpředmětným.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud postupoval podle § 218 písm. c) občanského soudního řádu (o.s.ř.) a odvolání dlužníka odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm.e/o.s.ř.).

V Praze dne 6. ledna 2015

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková