3 VSPH 2436/2015-B-22
KSHK 42 INS 28232/2014 3 VSPH 2436/2015-B-22

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Kubínem v insolvenční věci dlužnice Veroniky anonymizovano , anonymizovano , bytem v Hradci Králové-Novém Hradci Králové, Milady Horákové 1071/19, o odvolání insolvenční správkyně Ing. Evy Procházkové, bytem ve Znojmě, nám. Svobody 5, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 28232/201-B-17 ze dne 19. listopadu 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice (bod I. výroku), určil odměnu odvolatelky ve výši 11.979,-Kč s tím, že dlužnice tuto částku již uhradila (bod II. výroku), nepřiznal odvolatelce vyúčtované náklady ve výši 2.285,-Kč spočívající v cestovném ze Znojma do Hradce Králové a zpět a v parkovném (bod III. výroku), odvolatelku z funkce dlužničiny insolvenční správkyně (bod IV. výroku) a osvobodil dlužnici od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, dále od pohledávek věřitelů, kteří je do insolvenčního řízení nepřihlásili ve lhůtě určené soudem v rozhodnutí o úpadku, ač tak učinit měli, a pohledávek ručitelů a jiných osob, které měly vůči dlužnici pro tyto pohledávky právo postihu (bod V. výroku).

Toto usnesení napadla insolvenční správkyně Ing. Eva Procházková v zákonem stanovené lhůtě odvolání proti jeho bodu III. výroku, jež však vzala zpět dříve, než odvolací o odvolání rozhodl.

Podle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve spojení s § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné je vzít zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že odvolatelka vzala své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět, odvolací soud postupoval podle § 207 o.s.ř. ve spojení s § 218c o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 4. ledna 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková