3 VSPH 243/2012-A-16
MSPH 59 INS 23956/2011 3 VSPH 243/2012-A-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka MT MEDIA TRADING, s.r.o. se sídlem Praha 9-Libeň, Lihovarská 1060/12, IČO 27630218, zahájeném k jeho návrhu, a navrhovatele ENTERPRISE MEDIA, a.s. se sídlem Praha 5-Smíchov, Ke Koulce 646/2, IČO 27259498, zastoupen Mgr. Radkem Budínem, advokátem se sídlem Praha 5, Štefánikova 29, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 59 INS 23956/2011-A-6 ze dne 24. ledna 2012,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (insolvenční soud) v insolvenčním řízení dlužníka MT MEDIA TRADING, s.r.o. (dále jen dlužník) usnesením č.j. MSPH 59 INS 23956/2011-A-6 ze dne 24.1.2012 odmítl dlužníkův insolvenční návrh ze dne 20.12.2011, na jehož podkladě bylo insolvenční řízení zahájeno.

Odvolací soud z obsahu insolvenčního rejstříku zjistil, že dlužník podáním z 6.9.2012 (událost A-10) vzal své odvolání zpět, a že navrhovatel ENTERPRISE MEDIA, a.s. se sídlem Praha 5 (dále jen navrhovatel) podal insolvenční návrh (ze dne 7.11.2012) doručený soudu 14.11.2012, jímž se domáhá zjištění dlužníkova úpadku a jeho řešení konkursem. Tento návrh insolvenční soud zařadil v projednávané věci (událost A-11) jako přistoupení k insolvenčnímu návrhu podle § 107 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ).

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 občanského soudního řádu-o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto. Vzhledem k tomu, že odvolatel-dlužník vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud postupoval ve smyslu § 7 odst. 1 IZ a podle § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

Soud prvního stupně bude v insolvenčním řízení pokračovat na základě insolvenčního návrhu navrhovatele, který byl podán v době, kdy napadené usnesení, jímž bylo o původním insolvenčním návrhu rozhodnuto jinak než rozhodnutím o úpadku, nebylo v právní moci, neboť v té době o odvolání proti tomuto rozhodnutí nebylo ještě odvolacím soudem rozhodnuto. Pro trvání těchto účinků dalšího insolvenčního návrhu není-s ohledem na přiměřenost užití ustanovení o.s.ř. dle § 7 odst. 1 IZ a povahu institutu přistoupení k řízení dle § 107 IZ nemůže být-podstatné, že ve smyslu § 222 odst. 1 o.s.ř. při zpětvzetí odvolání právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo (tj. uplynutím odvolací lhůty poslednímu z účastníků k odvolání oprávněných), a že tedy v dané věci s rozhodnutím o zastavení řízení o odvolání pro jeho zpětvzetí nastane právní moc napadeného usnesení k okamžiku předcházejícímu podání insolvenčního návrhu navrhovatele.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 19. března 2013

JUDr. Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva