3 VSPH 2396/2015-P17-10
KSCB 28 INS 36242/2013 3 VSPH 2396/2015-P17-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenčním řízení dlužníka: PIGMAL-odbytová , spol. s r.o., IČO 26108691, se sídlem ve Strunkovicích nad Blanicí 265, 384 26 Strunkovice nad Blanicí, o odvolání Ing. Milana Hory, bytem v Českých Budějovicích, Skuherského 53 (Věřitel), proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. KSCB 28 INS 36242/2013-P17-4 ze dne 13. října 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. KSCB 28 INS 36242/2013-P17-4 ze dne 13. října 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích (insolvenční soud) vyslovil, že se k přihlášce Věřitele nepřihlíží (bod I. výroku), přihlášku pohledávky Věřitele odmítl (bod II. výroku) a vyslovil, že právní mocí usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí (bod III. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že Věřitel přihlásil do insolvenčního řízení svou pohledávku za dlužníkem ve výši 1.375.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky vykazovala nedostatky, vyzval Věřitele podle § 188 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) k odstranění jejích vad, tj. k doložení patřičné listiny dokazující vznik Věřitelovy pohledávky a dalších listin dokladujících převod finanční částky a předchozího souhlasu dlužníkovy valné hromady s poučením, že nebude-li přihláška ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy doplněna, nebude k ní v insolvenčním řízení přihlíženo. Konstatoval, že výzva k doplnění přihlášky byla Věřiteli doručena 11.6.2014, lhůta k odstranění vad přihlášky začala běžet 12.6.2014 a skončila 26.6.2014. Při přezkumném jednání konaném 10.6.2014 přesto insolvenční správce pohledávku Věřitele popřel a vyrozuměl ho o výsledku přezkumu. Věřitel podal včas žalobu o určení pravosti popřené pohledávky, jež byla vedena pod sp. zn. 29 ICm 2352/2014, kterou však insolvenční soud rozsudkem z 5.1.2015 zamítl s odůvodněním, že byla podána předčasně, neboť přihláška pohledávky byla nepřezkoumatelná pro vady ve smyslu § 174 odst. 2 InsZ. V souladu se závěrem soudu v incidenčním řízení insolvenční správce znovu vyzval Věřitele postupem podle § 188 odst. 2 InsZ k doplnění přihlášky pohledávky s vyjmenováním jejích nedostatků a poučením o tom, že neodstraní-li vytčené vady ve lhůtě ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy, nebude k přihlášce pohledávky přihlížet a odmítne ji. Konstatoval, že výzva byla doručena Věřiteli 29.6.2015 a že 10.7.2015 Věřitel požádal o prodloužení lhůty k doplnění přihlášky pohledávky. Lhůta k odstranění vad přihlášky začala plynout 30.6.2015 a končila 14.7.2015. Protože Věřitele svou přihlášku nedoplnil ani na základě opakované výzvy postupoval podle § 188 odst. 2 a § 185 InsZ.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě s odůvodněním, podle něhož je považuje za nesprávné a příslibem, že je ve lhůtě 14 dnů podrobně odůvodní.

Usnesením č.j. KSCB 28 INS 36242/2013-P17-6 z 18.11.2015, jež bylo Věřitelovi doručeno vložením do schránky 20.11.2015, vyzval insolvenčním soud Věřitele k doplnění odvolání ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho doručení o odvolací důvod a odvolací návrh. Věřitel výzvě insolvenčního soudu nevyhověl.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející ze všech v úvahu přicházejících odvolacích důvodů, byť odvolání nebylo k výzvě insolvenčního soudu doplněno, neboť napadené usnesení není rozhodnutí ve věci samé (srov. § 212a o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 188 odst. 2 InsZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že s k přihlášce pohledávky nepřihlíží.

Podle § 185 InsZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné.

Z insolvenčního spisu plyne, že rozsudkem č.j. 29 ICm 2352/2014-50 insolvenční soud zamítl žalobu Věřitele na určení pravosti popřené pohledávky s odůvodněním, že žaloba je předčasná, neboť přihláška pohledávky trpí nedostatky bránícími jejímu přezkoumání. Dopisem z 10.6.2015 insolvenční správce Věřitele vyzval k opravě jeho přihlášky pohledávky s odůvodněním, že je neurčitá, neboť za důvod pohledávky je označena půjčka bez uvedené dalších okolností jejího vzniku a dále upozornil podle § 177 InsZ na to, že k přihlášce pohledávky je povinen připojit i listiny, jimiž doloží svou přihlášenou pohledávku. Poučil zároveň Věřitele o následcích, nebude-li přihláška pohledávky ve stanovené lhůtě doplněna. Podáním z 10.7.2015 (dok. P17-5) požádal Věřitel o prodloužení lhůty k doplnění přihlášky pohledávky, neboť výzvu obdržel 29.6.2015 a bude v průběhu stanovené lhůtě na dovolené; požádal proto o prodloužení lhůty do 24.7.2015. Z přihlášky pohledávky

Věřitele plyne, že jí přihlásil do insolvenčního řízení za dlužníkem svou pohledávku ve výši 1.375.000,-Kč (kolonky č. 47 a 48 formuláře), že se jedná o 22 pohledávek (kolonka č. 50 formuláře) a že její právní důvod spočívá v poskytnuté půjčce (bez uvedení dalších skutečností).

Odvolací soud považuje za zásadní, že přihláška pohledávky Věřitele vskutku není přezkoumatelná, neboť z ní neplynou žádné skutečnosti, jež by ji konkretizovaly natolik, aby nebyla zaměnitelná s jinou pohledávkou; zcela nesrozumitelný je údaj v kolonce č. 50 formuláře o 22 pohledávkách, o nichž není v přihlášce žádná zmínka. Odvolací soud tak shodně s insolvenčním soudem dovozuje, že přihláška pohledávky je nepřezkoumatelná a že Věřitel byl veden nejen výzvou insolvenčního správce, nýbrž i odůvodněním rozsudku, jímž byla jeho žaloba pro předčasnost zamítnuta, veden k jejímu doplnění. K tomu však nedošlo ve lhůtě navrhované Věřitelem ani později. Insolvenční soud proto správně vyslovil, že se s k přihlášce pohledávky nepřihlíží a přihlášku pohledávky odmítl s tím, že právní mocí usnesení účast Věřitele v insolvenčním řízení končí.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 16. prosince 2015

JUDr. Michal K u b í n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná