3 VSPH 236/2010-B-15
KSPL 27 INS 5295/2009 3 VSPH 236/2010-B-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenčním řízení dlužníka Ladislava anonymizovano , anonymizovano , 1.máje 178, 338 42 Hrádek u Rokycan, zahájeném na návrh věřitele Komerční banky, a.s., IČ 45317054, Na Příkopě 33/969, 110 00 Praha 1, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. února 2010, č.j. KSPL 27 INS 5295/2009-B-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. února 2010, č.j. KSPL 27 INS 5295/2009-B-8, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 8.2.2010, č.j. KSPL 27 INS 5295/2009-B-8, v bodě I. a II. výroku na majetek Ladislava anonymizovano (dále jen dlužník) prohlásil konkurs a konstatoval, že jeho účinky nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku. V bodě III. výroku rozhodl, že konkurs bude projednáván jako konkurs nepatrný a v bodě IV. výroku soud uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení předložil soudu zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 12.11.2009, č.j. KSPL 27 INS 5295/2009-A-7, rozhodl o úpadku dlužníka. Dne 7.1.2010 se konalo přezkumné jednání, na kterém insolvenční správce na základě šetření a jeho výsledků navrhl řešení úpadku dlužníka prohlášením konkursu na jeho majetek, který bude řešen jako konkurs nepatrný. O oddlužení dlužník nepožádal, ač byl soudem řádně poučen podle § 390 odst. 1 IZ. Insolvenční soud proto rozhodl v souladu s ust. § 149 odst. 1 IZ a prohlásil na majetek dlužníka konkurs, který bude projednáván jako nepatrný (§ 314 odst. 1 písm. b) IZ).

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a namítal, že chování věřitele Komerční banky, a.s. vůči jeho osobě považuje dlužník za neetické a v rozporu s dobrými mravy při poskytování služeb dlouholetým klientům. Do finančních problémů se dlužník dostal již v roce 2008, neboť jeho příjem klesl z důvodu omezení výroby v automobilovém průmyslu, ale i přesto dluh vůči Komerční bance řádně plnil. Dlužník na přezkumném jednání předložil své písemné vyjádření a předložil též důkazy o jeho snaze plnit své pohledávky vůči Komerční bance. Jeho dluh se navyšoval pouze o penále. O povolení oddlužení dlužník nepožádal z důvodu přesvědčení o své nevině. Je zaměstnaný a je schopen svůj dluh v měsíčních splátkách splácet. Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Z obsahu spisu vyplývá, že věřitel Komerční banka, a.s. se insolvenčním návrhem ze dne 10. srpna 2009 domáhal rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka. Soud dlužníka usnesením ze dne 2.9.2009 vyzval, aby ve lhůtě předložil seznamy v souladu s ust. § 104 odst. 1 IZ a aby se k insolvenčnímu návrhu písemně vyjádřil, současně ho poučil podle § 390 odst. 1 IZ, že podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu dlužníku. Dlužník se k návrhu písemně vyjádřil podáním ze dne 11.9.2009, aniž připojil požadované seznamy a návrh na povolení oddlužení. Soud následně rozhodl usnesením ze dne 12.11.2009, č.j. KSPL 27 INS 5295/2009-A-7, rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a ustanovil insolvenční správkyni Ing. Hanu Müllerovou (dále jen insolvenční správkyně). Ze zprávy insolvenční správkyně se podává, že do insolvenčního řízení dlužníka se přihlásilo 8 věřitelů s přihláškami v celkové výši 792.899,47 Kč, přičemž dlužník vlastní spolu s manželkou pouze nepojízdný automobil, který zakoupil v r. 2007 za 10.000,-Kč a byt o velikosti cca 37 m, který manželé koupili v r. 2005 z hypotečního úvěru poskytnutého Komerční bankou, a.s. Na této nemovitosti vázne zástavní právo smluvní ve prospěch věřitele Komerční banky, a.s. Byt je zařízen běžným vybavením domácnosti, vše ve stáří 5 let, přičemž správkyně odhaduje tržní hodnotu na 450 tis. Kč. Dlužník je zaměstnán u společnosti Presente s.r.o. a dle platebního výměru pobírá měsíčně mzdu ve výši 15.000,-Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 7.1.2010 dlužník k předloženému seznamu přihlášek pohledávek k dotazu soudu sdělil, že žádnou z přihlášek nepopírá.

Z uvedeného plyne, že dlužník, ač řádně soudem prvního stupně poučen, nevyužil ani své možnosti stanovené v § 390 odst. 1 IZ podat návrh na povolení oddlužení. Vzhledem k tomu, že u dlužníka nepřichází v úvahu řešení jeho úpadku reorganizací (§ 316 odst. 2 IZ), neboť není podnikatelem, a nejde ani o situaci předjímanou ustanovením § 316 odst. 5 IZ, soud prvního stupně správně rozhodl, že úpadek dlužníka bude řešen konkursem a že konkurs bude probíhat v režimu nepatrného konkursu (§ 314 IZ).

Odvolací soud proto věcně správné usnesení soudu prvního stupně v dotčených výrocích potvrdil podle § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného proti potvrzujícímu výroku do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 18. května 2010

JUDr. Jaroslav B u r e š , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová