3 VSPH 234/2011-B-10
KSPL 29 INS 11094/2010 3 VSPH 234/2011-B-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenční věci dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , Mírová 663, 331 41 Kralovice, zahájené na návrh věřitele MONTEGO BAY FINANCIAL LIMITED, IČ: 014190, Adresa: Victoria House 306 Victoria, Mahé, zastoupeného JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL.M., advokátem se sídlem Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. října 2010, č.j. KSPL 29 INS 11094/2010-A-6,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 18. října 2010, č.j. KSPL 29 INS 11094/2010-A-6, v bodě I. až III. výroku vyzval dlužnici Jaroslavu anonymizovano (dále jen dlužnice), aby se ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení podle § 133 odst. 3 IZ, vyjádřila k insolvenčnímu návrhu věřitele, aby uvedla, zda mu odporuje, zda se vzdává práva účasti při projednání věci, popř. zda souhlasí s rozhodnutím o úpadku bez nařízení jednání a aby se vyjádřila, zda je podnikatelem. V bodě IV. výroku soud dlužnici uložil, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení doplnila insolvenční návrh o požadované přílohy podle § 104 IZ. Soud dlužnici zároveň poučil, že proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, v němž jednak uvedla, že insolvenčnímu návrhu odporuje, a to tvrzení, že firma SAK spol. s r.o. vystavila směnku na jméno Sak Vojtěch, nikoliv na dlužnici a též tvrzení, že má ve vlastnictví pozemek, jednak že se nevzdává práva účasti při jednání a s rozhodnutím o úpadku bez nařízení jednání nesouhlasí. Dlužnice není podnikatelem a s ohledem na krátkou poskytnutou lhůtu není schopna doplnit požadované přílohy. Dlužnice požadovala, aby soud insolvenční návrh odmítl.

Odvolání není přípustné.

Usnesení, jímž soud prvního stupně vyzval dlužnici k předložení určených listin a k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu je usnesením, kterým se ve smyslu § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. upravuje vedení řízení, tj. usnesením, proti němuž zákon nepřipouští odvolání. -2-KSPL 29 INS 11094/2010

Nepřípustné odvolání proto odvolací soud odmítl podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 19. dubna 2011

JUDr. Jaroslav Bureš, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Chalupová