3 VSPH 2310/2015-A-18
KSPH 69 INS 22363/2015 3 VSPH 2310/2015-A-18

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v insolvenční věci dlužnice Dity anonymizovano , anonymizovano , bytem v Neratovicích, Kojetická 1028, zahájené k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 69 INS 22363/2015-A-11 ze dne 7. října 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 69 INS 22363/2015-A-11 ze dne 7. října 2015 se m ě n í tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužnici neukládá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Praze (insolvenční soud) uložil dlužnici povinnost zaplatit ve lhůtě 3 dnů od jeho právní moci zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč hotově do jeho pokladny, nebo na uvedený bankovní účet k označenému variabilnímu symbolu.

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že dlužnice podala insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. Vyšel z dlužničina tvrzení, podle kterého nemá žádný hodnotnější majetek s výjimkou automobilu (získaného z příspěvku státu) a oproti tomu závazky vůči svým věřitelům ve výši celkem 1.456.769,-Kč. Dlužnice doložila svůj příjem z invalidního důchodu ve výši 8.443,-Kč měsíčně a tvrdí, že celkově nabízí pro oddlužení měsíčně cca 20.000,-Kč, neboť pobírá příspěvek na péči a doloží zároveň smlouvu o důchodu uzavřenou se třetí osobou, tuto nabídku však nedoložila ve lhůtě stanovené v jeho výzvě (dok. A-9) a požádala o prodloužení lhůty k založení požadovaných listin o dva měsíce s odůvodněním, že během ní nepojede v domě, kde bydlí výtah a dárce bydlí v Lysé nad Labem.

Cituje ustanovení § 108 a § 395 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) insolvenční soud dospěl k závěru, že nelze očekávat řešení dlužničina úpadku oddlužením, neboť její nabídka pro splátkový kalendář není dostatečná a že teprve po podání insolvenčního návrhu dlužnice hledá možnosti získání dalšího příjmu, který není s to doložit ani ve lhůtě dvou měsíců. S konstatováním, že insolvenční řízení nelze přerušit, zhodnotil takové chování dlužnice jako nedbalé. Nadto (bez jakéhokoliv zjištění) insolvenční soud uvedl, že za nezodpovědné považuje chování dlužnice při uzavírání půjček a úvěrů, vedoucích k její úpadkové situaci. Uzavřel, že při řešení úpadku dlužníka konkursem činí odměna insolvenčního správce vždy nejméně 45.000,-Kč. Vzhledem k majetkové situaci dlužnice dospěl k závěru, že je třeba dlužnici uložit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvolání a navrhla, aby je odvolací soud změnil tak, že se záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá. Akcentovala, že insolvenční návrh podala proto, že chtěla vypořádat své dluhy, což bez pomoci soudu není schopna. Odmítla, že by při podání návrhu na povolení oddlužení byla vedena nepoctivým záměrem. Je invalidní upoutána na vozíku a je zcela odkázána na výtah, neboť bydlí v sedmém patře domu. Opětovně požádala o prodloužení lhůty k doložení své nabídky k uspokojení svých věřitelů v rámci plnění splátkového kalendáře. Zároveň doložila rozhodnutí Úřadu práce ČR-krajské pobočky v Příbrami č.j. 32187/2015/NEDR z 10.8.2015 (Rozhodnutí) o zvýšení příspěvku na péči na 12.000,-Kč s účinností od 1.7.2015.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) InsZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 108 InsZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu neloze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení (odst. 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odst. 2). Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit (odst. 3).

Podle § 136 odst. 4 InsZ věty druhé v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenční soud dále dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

Podle § 395 InsZ zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30% jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí (odst. 1). Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka plnění povinností v insolvenčním řízení (odst. 2).

Podle § 405 odst. 1 InsZ insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Podle § 17 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, příspěvek na péči nepodléhá výkonu rozhodnutí a nemůže být předmětem dohody o srážkách.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že lze-li bez zbytečného odkladu očekávat vydání rozhodnutí o úpadku, s nímž bude spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, nelze dlužníkovi uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení před vydáním takového rozhodnutí, ale až v takovém rozhodnutí samém, a to jen ve formě záloh. K otázce nepoctivého záměru se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod sen.zn. 29 NSČR 14/2009 publikovaném pod číslem 14/2012 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž vyložil ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) InsZ jako právní normu s relativně neurčitou hypotézou a která přenechává soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám tuto hypotézu ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností; závěr, že dlužník sleduje podáním návrhu na povolení oddlužení nepoctivý záměr, bude závislý vždy na posouzení konkrétních okolností, jež vyjdou najevo v rámci daného insolvenčního řízení.

Z insolvenčního spisu plyne, že dlužnice podala insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení s využitím formuláře návrhu na povolení oddlužení (Formulář), v jehož kolonce č. 7 uvedla, že má celkem 15 věřitelů, kteří za ní mají 22 pohledávek o celkové výši 1.456.081,80 Kč, z toho pohledávky nezajištěných věřitelů činí 176.769,-Kč. Ze seznamu závazků založeného dlužnicí a kolonek č. 19 a 20 Formuláře plyne, že celková výše pohledávek činí 1.462.722,20 Kč (poslední z nich podle seznamu závazků činí správně 56.598,-Kč a nikoliv jak je uvedeno ve Formuláři ve výši 56.958,-Kč) a výše pohledávek nezajištěných věřitelů činí 1.208.227,50 Kč. Usnesením ze 16.9.2015 (dok. A-9) vyzval insolvenční soud dlužnici k doložení tvrzeného příjmu v insolvenčním návrhu ve výši 20.253,-Kč ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho doručení, podáním doručeným 29.9.2015 (dok. A-10) požádala dlužnice o prodloužení lhůty k založení potřebných listin s odůvodněním, že po dobu 2 měsíců v domě, v němž obývá byt v sedmém patře, nebude v provozu výtah. Dlužničin invalidní důchod od lednové splátky 2015 činí 8.443,-Kč, Rozhodnutím byl dlužnici zvýšen příspěvek na péči s účinností od 1.7.2015 z částky 8.000,-Kč měsíčně na 12.000,-Kč měsíčně. Jedná se o příspěvek poskytovaný podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přičemž v případě dlužnice důvodem pro jeho poskytnutí je dlouhodobě její nepříznivý zdravotní stav, při němž dlužnice potřebuje pomoc při mobilitě, komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieně, výkonu fyziologické potřeby, péči o zdraví, osobní aktivitě a péči o domácnost s tím, že tyto stupně závislosti mají trvalou platnost. Dlužnice uzavřela 21.12.2015 smlouvu o důchodu Vlastislavou anonymizovano , anonymizovano , která se zavázala přispívat po dobu trvání splátkového kalendáře dlužnici měsíčně částku 6.600,-Kč; podpis účastníků na smlouvě je úředně ověřen.

Odvolací soud předně konstatuje, že insolvenční soud rozhodl o povinnosti dlužnice zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, aniž by se vypořádal s její žádostí o prodloužení lhůty k doplnění požadovaných listin. Své závěry o nedbalém přístupu k insolvenčnímu řízení pak insolvenční soud neopřel o žádná zjištění, jež by tento závěr odůvodňovala. Dlužnice je osobou se zdravotním postižením, jež je odkázána na pomoc třetích osob a z tohoto důvodu je jí také vyplácen příspěvek na péči, z něhož však nelze provádět srážky, jak plyne z výše uvedené právní úpravy. Za situace, kdy dlužnice doložila smlouvu o důchodu, neobstojí závěr insolvenčního soudu o nedostatečné nabídce dlužnice pro plnění splátkového kalendáře a vzhledem k výše uvedeným poměrům dlužnice ani to, že by dlužnice byla vedena nepoctivým záměrem při podání návrhu na povolení oddlužení, resp. že by jako osoba neznalá práva, maje za to, že do nabídky nezajištěným věřitelům lze zařadit i příspěvek na péči, přistupovala k insolvenčnímu řízení neodpovědně a teprve dodatečně si zajišťovala další příjmy.

Z invalidního důchodu lze srážet měsíčně částku 1.550,-Kč (ve shodném rozsahu jako při výkonu rozhodnutí či exekuci při srážkách ve prospěch přednostních pohledávek a s připočtením dobrovolného příspěvku třetí osoby činí dlužničina nabídka celkem 8.150,-Kč měsíčně, tj. za 60 měsíců trvání splátkového kalendáře 489.000,-Kč. 30% pohledávek nezajištěných věřitelů z částky 1.208.227,50 Kč činí 362.468,25 Kč a odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce činí měsíčně 1.089,-Kč, tj. za 60 měsíců 65.340,-Kč. Dlužnice tak ke splnění požadavku zákona musí být s to uspokojit celkem pohledávky 427.808,25 Kč (362.468,25+65.340). Nabídka dlužnice po odečtení přednostních pohledávek insolvenčního správce výši 65.340,-Kč pro nezajištěné věřitele činí 423.660,-Kč představující 35% pohledávek nezajištěných věřitelů (ve výši 1.208.227,50 Kč). Odvolací soud tak dovozuje, že o insolvenčním návrhu dlužnice insolvenční soud může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení ve smyslu § 108 odst. 1 InsZ.

Na základě uvedeného odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil tak, že se povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dlužnici neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí dovolání n e n í přípustné.

V Praze dne 8. ledna 2016

JUDr. Michal K u b í n , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková