3 VSPH 230/2011-A-14
KSCB 26 INS 15469/2010 3 VSPH 230/2011-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové ve věci dlužníka Pavla Šmída, bytem Otín 77, pošta Jindřichův Hradec, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27.ledna 2011, č.j. KSCB 26 INS 15469/2010-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27.ledna 2011, č.j. KSCB 26 INS 15469/2010-A-9, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze 27.1.2011, č.j. KSCB 26 INS 15469/2010-A-9, odmítl insolvenční návrh Pavla Šmída (dále jen dlužník) spojený s návrhem na povolení oddlužení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že se dlužník domáhal insolvenčním návrhem podaným 15.12.2010 zjištění úpadku a povolení oddlužení. Protože k insolvenčnímu návrhu nepřipojil bezvadné seznamy majetku a závazků, sdělení o vyživovací povinnosti, odhad obvyklé ceny automobilu a rodinného domu znalcem ke dni pořízení seznamu majetku, vyzval ho soud k doplnění insolvenčního návrhu o tyto přílohy do 7 dnů a poučil ho o následcích, pokud tak neučiní. Výzva mu byla doručena 27.12.2010 do vlastních rukou, lhůta k doplnění návrhu skončila 3.1.2011. Ve stanovené lhůtě doplnil dlužník insolvenční návrh o nedokonalý seznam závazků, ostatní požadované přílohy nepředložil. Soud proto postupoval podle ust. § 128 odst. 2 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), a insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž namítl, že v soudem stanovené lhůtě, do níž spadalo období vánočních svátků, nebylo možné výzvu splnit a zajistit požadované odhady majetku znalcem, přičemž jeho žádost o prodloužení lhůty soud zamítl. Požadoval proto, aby mu byla lhůta k doplnění insolvenčního návrhu prodloužena.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne. -2-KSCB 26 INS 15469/2010

Ust. § 104 téhož zákona ukládá dlužníkovi, jenž podává insolvenční návrh, povinnost připojit k němu určité přílohy (seznamy majetku, závazků a zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek), a v odstavcích 2 a 3 vymezuje obsah seznamu majetku a seznamu závazků. Odstavec 4 dlužníkovi ukládá, aby seznamy (týká se všech požadovaných seznamů) podepsal a aby v nich výslovně uvedl, že jsou správné a úplné, a ohledně seznamů majetku a seznamu zaměstnanců vyžaduje, aby skutečnost, že žádné dlužníky nebo zaměstnance nemá, v těchto seznamech uvedl.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužník sice připojil k insolvenčnímu návrhu řadu listin, nikoliv však zákonem požadované seznamy majetku a závazků. Aniž by považoval za nutné zabývat se přiměřeností lhůty k předložení znaleckých odhadů, pro rozhodnutí o odvolání považoval odvolací soud za podstatné to, že v seznamu závazků neoznačil dlužník řádně své věřitele způsobem předpokládaným zákonem a podrobně popsaným ve výzvě insolvenčního soudu z 16.12.2010 k doplnění insolvenčního návrhu, když je označil identifikačními čísly a částí jejich obchodních firem. Soudu prvního stupně nelze vytknout pochybení, když za této situace postupoval podle ust. § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným. Protože se na shora popsaném stavu nic nezměnilo ani v průběhu odvolacího řízení, postupoval odvolací soud podle ust. § 219 občanského soudního řádu a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil. Pro úplnost považoval za nutné uvést, že po skončení tohoto insolvenčního řízení dlužníku nic nebrání v podání nového řádného insolvenčního návrhu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 23.května 2011

JUDr. Michal Kubín, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová