3 VSPH 2297/2015-A-10
KSCB 25 INS 23823/2015 3 VSPH 2297/2015-A-10

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v insolvenčním řízení dlužnice VH + VA, ITZ, spol. s r.o. v likvidaci, IČO 48245186, sídlem Domoradice-budova Silnic, 381 01 Český Krumlov, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. října 2015, č.j. KSCB 25 INS 23823/2015-A-4,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. října 2015, č.j. KSCB 25 INS 23823/2015-A-4, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soudu v Českých Budějovicích usnesením ze dne 9. října 2015, č.j. KSCB 25 INS 23823/2015-A-4, uložil dlužnici VH + VA, ITZ, spol. s r.o. v likvidaci (dále jen dlužnice ), aby ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení zaplatila na uvedený účet soudu nebo do jeho pokladny zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že se dlužnice prostřednictvím svého likvidátora insolvenčním návrhem ze dne 22.9.2015 domáhá zjištění svého úpadku a jeho řešení konkursem. Konstatoval, že lze očekávat řešení úpadku dlužnice konkursem, v němž vždy náklady insolvenčního řízení představuje odměna insolvenčního správce a náhrada jeho hotových výdajů, jež budou činit podle vyhlášky č. 313/2007 Sb. minimálně 45.000,-Kč. Proto uložil dlužnici zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužnice prostřednictvím svého likvidátora JUDr. Jana Kubálka (dále jen likvidátor ) včas odvolala a žádala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil. Likvidátor uvedl, že dlužnice má závazky v celkové výši 1.355.582,75 Kč a nevlastní žádný movitý a nemovitý majetek. Z uvedených důvodů nedisponuje hotovostí, z níž by mohl požadovanou zálohu zaplatit.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 108 odst. 1 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle § 108 odst. 2 IZ výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zálohu zaplatit společně a nerozdílně.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že se dlužnice insolvenčním návrhem ze dne 22.9.2015 domáhá zjištění svého úpadku a prohlášení konkursu. Insolvenční návrh podal jménem dlužnice likvidátor JUDr. Jan Kubálek, jehož do této funkce jmenoval usnesením ze dne 23.11.2011, č.j. 13 Cm 1460/2011-7 Krajský soud v Českých Budějovicích. Z insolvenčního návrhu a jeho příloh, včetně seznamů majetku a závazků vyplývá, že dlužnice nemá žádný hmotný ani nehmotný majetek, má závazky vůči svým věřitelům v celkové výši cca 1.300.000,-Kč, jež jsou déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Účelem insolvenčního řízení není vytváření podmínek pro zánik nefunkčních obchodních společností, ale řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužnice některým ze zákonem stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným úpadkem nebo hrozícím úpadkem dlužnice a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení věřitelů dlužnice (§ 1 IZ). Z této výchozí koncepce zákona se podává, že insolvenční řízení může mít smysl jedině za předpokladu, že v majetkové podstatě existuje majetek, z něhož by mohly být-v závislosti na způsobu řešení úpadku-alespoň částečně uspokojeny pohledávky věřitelů.

Nemá-li dlužnice majetek použitelný pro účely insolvenčního řízení, nedává zákon žádného podkladu pro další pokračování v řízení. V takovém případě lze požadovat, aby insolvenční řízení proběhlo alespoň v režimu nepatrného konkursu, jen za předpokladu, že dlužnice zaplatí zálohu na náklady insolvenčního řízení. Pokud není její úhrady schopna, je namístě závěr, že další pokračování insolvenčního řízení by bylo zjevným zneužitím postupů podle insolvenčního zákona namísto likvidace dlužnice.

Soud prvního stupně správně vycházel z toho, že nelze očekávat jiné řešení úpadku dlužnice než jí navrženým konkursem, v něm náklady insolvenčního řízení budou tvořeny mimo jiné vždy i hotovými výdaji insolvenčního správce a jeho odměnou, která podle § 1 odst. 5 nebo § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. bude činit nejméně 45.000,-Kč. Dlužnice své odvolání odůvodňuje nedostatkem finančních prostředků, jenž podle § 108 IZ důvodem pro neuložení zálohy není (§ 108 odst. 1 IZ). Jestliže dosavadní výsledky řízení nenasvědčují tomu, že by očekávané náklady insolvenčního řízení bylo možno hradit z majetkové podstaty, pak soud prvního stupně správně posoudil podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, včetně její výše.

Proto odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Dokončení likvidace dlužnice a její výmaz z obchodního rejstříku nejsou nikterak podmíněny insolvenčním řízením a v případě zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení nebrání nic likvidátorovi, aby likvidaci dokončil podle § 187 až § 209 občanského zákoníku.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné [§ 238 odst. 1 písm. c) o.s.ř.]

V Praze dne 21. prosince 2015

JUDr. Jaroslav B u r e š, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Kavčiaková