3 VSPH 2295/2013-A-16
KSPL 54 INS 25883/2013 3 VSPH 2295/2013-A-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v insolvenní vČci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Skalné, U TratČ 400, zast. Jaroslavou anonymizovano , zmocnČnkyní bytem ve Skalné, U TratČ 400, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni .j. KSPL 54 INS 25883/2013-A-9 ze dne 16. íjna 2013

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni, .j. KSPL 54 INS 25883/2013-A-9 ze dne 16. íjna 2013, se m Č n í tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení se dlužníkovi neukládá.

Od vodnČní:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni (insolvenní soud) uložil dlužníkovi ve lh tČ 7 dn od právní moci rozhodnutí zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 5.000,--K.

V od vodnČní napadeného usnesení insolvenní soud uvedl, že mu 18.9.2013 byl doruen insolvenní návrh s návrhem na povolení oddlužení. Vyšel z dlužníkova tvrzení, že má splatné závazky v i 12 vČ itel m v celkové výši 2.705.083,--K (správnČ 275.083,--K), Jeho p íjem p edstavuje starobní d chod ve výši 10.174,--K a dále ástku 670,--K mČsínČ na základČ smlouvy o d chodu ze 16.9.2013, tedy pravidelné p íjmy umož ující ešení dlužníkova úpadku oddlužením ve formČ plnČní splátkového kalendá e. Dlužník je ženatý nemá vyživovací povinnost k nezletilým dČtem. Insolvenní soud vzhledem k tomu, že v projednávané vČci lze oekávat ešení dlužníkova úpadku oddlužením plnČním splátkového kalendá e, kdy je zapot ebí zálohy zpravidla v nižší výši než v p ípadČ ešení dlužníkova úpadku konkursem, nebo záloha slouží k úhradČ náklad insolvenního ízení v dobČ od zjištČní úpadku do schválení oddlužení a jinak je hrazena v rámci plnČní splátkového kalendá e, dospČl k závČru, že je t eba dlužníkovi uložit zálohu na náklady insolvenního ízení podle § 108 zák. . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (InsZ), a to ve výši 5.000,--K, jež bude dostaující k zajištČní výše uvedených oekávaných náklad .

Toto usnesení dlužník v zákonem stanovené lh tČ napadl odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zmČnil tak, že se mu záloha na náklady insolvenního ízení ukládá pouze ve výši 2.000,--K s ohledem na to, že v jeho finanních možnostech není ástku 5.000,--K uhradit. Doplnil, že je tČžce nemocný d chodce a že v d sledku zdravotních problém má zvýšené životní náklady. Vrchní soud v Praze, aniž na izoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) InsZ], p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl p itom k závČru, že odvolání je opodstatnČno.

Pro posouzení d vodnosti odvolání je však dle odvolacího soudu podstatné, že s úinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem . 294/2013 Sb. (tzv. revizní novela) novelizován IZ, p iemž dle l. II. p echodných ustanovení tohoto zákona platí, že IZ ve znČní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenní ízení zahájená p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, právní úinky úkon , které v insolvenním ízení nastaly p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, z stávají zachovány.

Podle § 108 odst. 1 InsZ (ve znČní úinném od 1.1.2014) m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li z ejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvennímu navrhovateli-zamČstnanci dlužníka, jehož pohledávka spoívá pouze v pracovnČprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenní soud dlužníku, o jehož insolvenním návrhu m že rozhodnout bez zbyteného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle § 136 odst. 4 InsZ (ve znČní úinném od 1.1.2014) v rozhodnutí o úpadku rozhodne insolvenní soud také o žádosti dlužníka o prodloužení lh ty k p edložení reorganizaního plánu (§ 316 odst. 5 a 6). V rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenní soud dále dlužníku, aby platil zálohy na odmČnu a hotové výdaje insolvenního správce.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že lze-li bez zbyteného odkladu oekávat vydání rozhodnutí o úpadku, s nímž bude spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, nelze dlužníkovi uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení p ed vydáním takového rozhodnutí, ale až v takovém rozhodnutí samém, a to jen ve formČ záloh.

Z insolvenního spisu plyne, že dlužník má 15 nezajištČných vČ itel s 15 pohledávkami v celkové výši 278.169,--K (podle seznamu závazk ), Dlužník v p íjem iní 10.174,--K mČsínČ ze starobního d chodu, p íjem manželky, která v kolonce . 22 p edepsaného formulá e návrhu na povolení oddlužení podepsal sv j souhlas s oddlužením dlužníka iní 7.720,--K mČsínČ ze starobního d chodu a dále dlužník p edložil smlouvu o d chodu, v nČmž se zavázal Štefan ah n, nar. 21.9.1976, bytem jako dlužník k výplatČ d chodu 670,--K mČsínČ po dobu trvání splátkového kalendá e.

P edpokladem dlužníkova oddlužení plnČním splátkového kalendá e je, že uspokojí alespo 30 % pohledávek svých nezajištČných vČ itel , tj. 83.450,70 K. Z dlužníkova p íjmu iní zabavitelná ástka 1.728,--K mČsínČ, z p íjmu jeho manželky ástka 92,--K a dále pro dobu trvání splátkového kalendá e má dlužník zajištČn p íjem od t etí osoby ve výši 670,--K mČsínČ, tj. celkem za 60 mČsíc trvání splátkového kalendá e 149.400,--K a po odetení odmČny a náhrad hotových výdaj insolvenního správce vetnČ DPH 21 % podle vyhl. . 313/2007 Sb. ve výši 65.340,--K z stává pro nezajištČné vČ itele 84.060,--K p edstavující 30,2 % jejich pohledávek. Je tak zjevné, že dlužník bude s to za dobu trvání splátkového kalendá e uspokojit pohledávky svých nezajištČných vČ itel za podmínek ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) a § 398 odst. 3 InsZ a že insolvenní soud m že rozhodnout o insolvenním návrhu bez zbyteného odkladu.

V projednávané vČci se odvolací soud shoduje s insolvenním soudem v tom, že dlužník v úpadek bude možné ešit oddlužením. Protože rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, dosud vydáno nebylo, nelze dlužníkovi za zmČnČné právní úpravy povinnost k úhradČ zálohy na náklady insolvenního ízení uložit. Na základČ uvedeného odvolací soud napadené usnesení podle § 220 odst. 1 písm. a) o.s. . ve spojení s ustanovením § 167 odst. 2 o.s. . zmČnil tak, že se povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení dlužníkovi neukládá.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 16. ledna 2014

JUDr. Michal K u b í n, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva